Upphävd författning

Förordning (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Departement
Finansdepartementet F SMS
Utfärdad
1988-03-24
Ändring införd
SFS 1988:137 i lydelse enligt SFS 2006:1224
Ikraft
1988-05-01
Upphäver
Förordning (1985:608) med instruktion för statistiska centralbyrån
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statistiska centralbyrån är central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik.

[S2]Centralbyrån ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

[S3]Centralbyrån får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2001:996).

2 §  Centralbyrån skall särskilt

 1. svara för samordning av den statliga statistikproduktionen samt verka för samordning mellan statlig och annan statistikproduktion,
 2. svara för samordning av lämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer,
 3. utarbeta nomenklaturer och klassificeringsnormer för statistiken,
 4. göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen,
 5. fastställa konsumentprisindex,
 6. tillhandahålla officiell statistik och annan statistisk information i statistiska databaser enligt särskilda beslut av regeringen. Förordning (1994:1136).

3 §  På uppdrag av en myndighet skall centralbyrån i mån av resurser

 • utföra statistiska undersökningar,
 • utföra statistisk databehandling,
 • hålla statistikdatabaser tillgängliga för bearbetningar,
 • bedriva statistisk konsultationsverksamhet,
 • bistå vid internationell rapportering av statistiska uppgifter,
 • tillhandahålla de tjänster i övrigt som har samband med ett uppdrag.

[S2]Centralbyrån får åta sig uppdrag enligt första stycket även från andra uppdragsgivare.

[S3]Uppdragen skall utföras mot ersättning. Förordning (1994:1136).

4 §  Centralbyrån får behandla uppgifter i följande register för databasservice enligt 2 och 3 §§

 • registret över totalbefolkningen (RTB),
 • registret över befolkningsförändringar,
 • register med folk- och bostadsräkningar (FoB),
 • fastighetstaxeringsregistret,
 • utbildningsregistret (UREG),
 • arbetskraftsundersökningarna (AKU),
 • företagsdatabasen (FDB),
 • utrikeshandelsregistret,
 • inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
 • sysselsättningsregistret (ÅRSYS),
 • longitudinella registret över utbildning - arbetsmarknad (LUCAS),
 • mervärdesskatteregistret,
 • kontrolluppgiftsregistret,
 • yrkesregistret,
 • register med undersökningar om levnadsförhållandena i samhället (ULF),
 • lantbruksregistret vid Jordbruksverket,
 • registret över för brott lagförda personer vid Brottsförebyggande rådet,
 • bilstatistikregistret vid Statens institut för kommunikationsanalys. Förordning (2001:996).

5 §  Centralbyrån skall ha ett statistiskt bibliotek som är tillgängligt för allmänheten.

[S2]Centralbyrån skall ha en samling av utländsk och internationell statistik.

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

7 §  Centralbyråns generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid centralbyrån finns en överdirektör, som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:552).

8 § Har upphävts genom förordning (2006:1224).
9 § Har upphävts genom förordning (1996:722).

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på centralbyrån.

11 § Har upphävts genom förordning (1996:722).

Insynsråd

12 §  Insynsrådet vid centralbyrån består av generaldirektören och ytterligare högst nio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.

[S2]Rådet skall biträda generaldirektören med råd för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen för den. Förordning (2006:1224).

Rådet för den officiella statistiken

12 a §  Vid centralbyrån skall det finnas ett råd för den officiella statistiken. Rådet skall vara rådgivande och behandla principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet, kvalitet och användbarhet samt frågor om att underlätta uppgiftslämnandet.

[S2]Rådet skall årligen utarbeta en rapport om den officiella statistiken, sammanställa en årlig publiceringsplan och föra en förteckning över statistikansvariga myndigheter och produkter. Rådet skall verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna samt för utveckling och förvaltning av ett statistiknätverk. Förordning (2001:996).

12 b §  Rådet består av en ordförande och sex andra ledamöter. Centralbyråns generaldirektör skall vara ordförande i rådet. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Andra ledamöter i rådet än ordföranden utses av centralbyrån efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter och förordnas för en tid om högst tre år. Förordning (2001:996).

Vetenskapliga rådet

13 §  Till centralbyrån är knutet ett vetenskapligt råd, vars sammansättning bestäms av centralbyrån.

[S2]Vetenskapliga rådet skall bistå centralbyrån i frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet får även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frågor. Förordning (1999:651).

Nämnderna för byggnadsindex och konsumentprisindex

14 §  Till centralbyrån är knutna en nämnd för byggnadsindex och en nämnd för konsumentprisindex.

15 §  Nämnden för byggnadsindex skall handlägga frågor om beräkningar av byggnadsindex och därvid avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex.

16 §  Nämnden för byggnadsindex består av en ordförande och tio andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot finns en ersättare. Förordning (2002:656).

17 §  Nämnden för konsumentprisindex skall handlägga frågor om beräkningar av konsumentprisindex och därvid avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av konsumentprisindex.

18 §  Nämnden för konsumentprisindex består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot finns en ersättare. Förordning (2002:656).

19 §  Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

20 §  Ärenden i nämnderna avgörs efter föredragning.

21 §  Nämndernas beslut får inte överklagas.

Tjänstetillsättning m.m.

Anställningar m.m.

22 §  Överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av centralbyrån. Förordning (2000:552).

23 § Har upphävts genom förordning (1996:722).

24 §  Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av centralbyrån för högst tre år. I nämnden för konsumentprisindex förordnar dock regeringen en av de andra ledamöterna.

[S2]Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare.

25 §  Åtta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och deras ersättare förordnas efter förslag av respektive

 • Boverket,
 • Byggherreforum,
 • Industrins byggmaterialgrupp,
 • Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund u.p.a., gemensamt med Svenska riksbyggen,
 • Svenska byggnadsarbetareförbundet,
 • Sveriges Byggindustrier,
 • Sveriges allmännyttiga bostadsföretag,
 • Företagarnas Riksorganisation. Förordning (2005:87).

26 §  Bland de åtta ledamöter i Nämnden för konsumentprisindex som utses av centralbyrån förordnas en efter förslag av Riksbanken, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Av de övriga ledamöterna skall tre besitta sådan vetenskaplig skicklighet, att de sammantaget har kompetens inom områdena nationalekonomi och statistik.

[S2]Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare. Förordning (2004:929).

27 § Har upphävts genom förordning (1994:1136).

Ändringar

Förordning (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

  Ikraftträder
  1988-05-01

Förordning (1988:750) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:960) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1988:1410) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 25, 26 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:749) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 11, 22, 27 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1992:868) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 25, 26 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:780) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 9, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:137) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Förordning (1994:1136) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

  Omfattning
  upph. 4, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; ändr. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22, 25, 26 §§, rubr. närmast före 22 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:722) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

  Omfattning
  upph. 9, 11, 22, 23 §§, rubr. närmast före 9, 11 §§; ändr. 6, 7, 8, 12, 16, 25 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:1295) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

  Omfattning
  ändr. 16, 18, 25, 26 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:651) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (2000:552) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 6, 7 §§; ny 22 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:996) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 1, 12, 25, 26; nya 4, 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:656) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 16, 18, 26 §§
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2004:929) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:87) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2006:1224) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 6, 12 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:762

Omfattning
upph.