Upphävd författning

Förordning (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1378 i lydelse enligt SFS 1997:784
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För trafik på statens spåranläggningar skall trafikavgifter betalas till banverket enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

[S2]Trafikavgifter betalas inte för fordon som används för tillsyn och underhåll av statens spåranläggningar.

2 §  Trafikavgifterna består av en fast avgift, rörliga avgifter och en trafikledningsavgift. Den fasta avgiften utgörs av ett belopp per kalenderår för varje hjulaxel på fordonet eller fordonskombinationen eller, såvitt gäller lok, för varje drivaxel. De rörliga avgifterna består av spåravgift, driftsavgift, dieselavgift och rangeravgift. Om trafikledningsavgift finns bestämmelser i 10 a §. Förordning (1996:874).

Den fasta avgiften

3 §  Den fasta avgiften tas ut med följande belopp.

FordonKr per hjulaxel resp. drivaxel
Linjelok litt. Rc Andra linjelok, över 17 ton per drivaxel Andra linjelok och rangerlok Motorvagnståg, över 10 ton/axel Motorvagnståg, högst 10 ton/axel Malmvagnar på Malmbanan Andra godsvagnar Sittvagnar, mer än 70 platser i andra klass eller motsvarande Andra sittvagnar Övriga personvagnar Förordning (1995:740).61 250 24 500 6 125 13 700 6 800 4 600 3 650 12 700 9 500 6 000

4 §  Den fasta avgiften minskas med en tjugofjärdedel för varje tvåveckorsperiod under vilken fordonet inte är i trafik.

5 §  För utländska godsvagnar är den fasta avgiften en trehundradel av årsavgiften för varje tjugofyratimmarsperiod som fordonet är i trafik i Sverige. För övriga utländska vagnar beräknas den fasta avgiften efter det antal vagnar som genomsnittligt varje dygn under året varit i trafik i Sverige.

[S2]För svenska godsvagnar minskas den fasta avgiften med en trehundradel för varje tjugofyratimmarsperiod som fordonet finns utanför Sverige. För övriga svenska vagnar minskas den fasta avgiften efter samma beräkningssätt som avses i första stycket andra meningen.

6 §  Fast avgift betalas inte för fordon som används i trafik för transport av lös lastbärare.

[S2]Banverket får besluta att någon fast avgift inte skall tas ut för fordon som är i trafik endast vid enstaka tillfällen.

[S3]Rörliga avgifter

[S4]7 §*/k/ Spåravgift */-k/ betalas med följande belopp per kilometer för varje ton av fordonets bruttovikt.

 • ---------------------------------------------------------------------- Fordon Öre/bruttoton och kilometer ------------------------------------------------------------------------

[S5]*/k/ Loktåg */-k/

Lok, tåghastighet högst 105 km/tim 0,63 Lok, tåghastighet högst 135 km/tim 0,76 Lok, tåghastighet högst 160 km/tim 0,90

Malmvagnar på malmbanan Lastade 0,33 Olastade 0,03

Andra godsvagnar Lastade 0,26 Olastade 0,06

Övriga vagnar Med radialstyrd boggi 0,25 Utan radialstyrd boggi 0,35
*/k/ Motorvagnståg */-k/
Högst 10 ton/axel 0,08 Över 10 ton/axel 0,27
*/k/ Snabbtåg */-k/
Tåghastighet över 160 km/tim0,35
Tillägg för fordon i eldrivna tåg0,02

8 §  Driftsavgift betalas för tåg i linjetrafik med 2 kr 43 öre per kilometer och tåg. Därutöver betalas för eldrivna fordon med uppfällda strömavtagare en avgift på 17 öre per kilometer och fordon. Förordning (1995:740).

9 §  Dieselavgift betalas för dieseldrivna fordon och utgör 31 öre per liter förbrukat bränsle. För fordon med viss avgasrening enligt vad banverket föreskriver betalas halv avgift. Förordning (1991:2038).

10 §  Rangeravgift betalas vid användning av de bangårdar som anges i bilaga till denna förordning. Avgiften är 4 kr. per rangerad godsvagn. Förordning (1991:2038).

Trafikledningsavgift

10 a §  För att täcka kostnaderna för trafikledning och banfördelning på statens spåranläggningar skall trafikutövarna betala en trafikledningsavgift.

[S2]Trafikledningsavgiften skall motsvara den årliga kostnaden för trafikledning och banfördelning. Avgiften fördelas på trafikutövarna i proportion till den trafik som de utfört under året.

[S3]I underlaget för fastställandet och fördelningen av den årliga avgiften enligt andra stycket skall inte räknas in

 1. kostnader för trafikledning av persontrafik på länsjärnvägar som utförs på uppdrag av trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik,
 2. kostnader för trafikledning av sådan trafik som avses i 1 § andra stycket. Förordning (1997:784).

Betalning av avgifter

11 §  Trafikavgifterna skall betalas av den som utför trafiken, om inte banverket medger att någon annan skall ansvara för betalningen.

12 §  Trafikavgifterna skall betalas kvartalsvis på grundval av beräknat antal fordon och den beräknade trafiken under kvartalet. Slutavräkning med de betalningsskyldiga sker efter utgången av varje kalenderår.

Bemyndiganden

13 §  Banverket beslutar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Förordning (1996:874).

Överklagande

14 §  Banverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Bilaga

Bangårdar som avses i 10 § Alvesta Boden Borlänge Eslöv Gävle Hallsberg Halmstad Haparanda Helsingborg Hässleholm Kil Kristinehamn Malmö Malmö F Norrköping Nässjö Sundsvall Sävenäs Tomteboda Trelleborg U Vännäs Västerås Ystad F Ånge Älvsjö Förordning (1995:740).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

Förordning (1989:678) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1991:2038) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:740) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas dock på trafik på statens spåranläggningar före denna dag.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:231, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:TU14
  Omfattning
  ändr. 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:874) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

  Omfattning
  ändr. 2, 13 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1997:784) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

  Omfattning
  ändr. 10 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1998:1827

Omfattning
upph.