Upphävd författning

Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
SFS 1997:734 i lydelse enligt SFS 2002:36
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja en tillfredsställande trafikförsörjning skall det i varje län finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter. De länstrafikansvarigas uppgifter skall handhas av en trafikhuvudman.

[S2]De länstrafikansvariga ansvarar också för persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till trafikhuvudmannen i länet.

Prop. 1996/97:115: (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (huvudmannalagen). Som angetts i avsnitt 7.2 har begreppet "huvudman" ersatts av "länstrafikansvariga". Samtidigt introduceras "trafikhuvudman" som benämning på den som skall handha länstrafikansvarigas uppgifter. Länstrafikansvarigas och trafikhuvudmannens konstruktion regleras i 4 § respektive ...

2 §  Trafikhuvudmannen skall verka för att transporter som avses i 1 § första stycket skall vara tillgängliga för funktionshindrade.

3 §  Trafikhuvudmannen skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning.

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen motsvarar 1 a § första stycket huvudmannalagen.

4 §  Länstrafikansvariga är landstinget och kommunerna i länet gemensamt. I Stockholms län är landstinget länstrafikansvarigt och i Gotlands län är kommunen länstrafikansvarig. Landstinget och kommunerna i övriga län kan komma överens om att antingen landstinget eller kommunerna skall vara länstrafikansvariga. Lag (2002:36).

Prop. 1996/97:115: med de ändringarna att ordet "huvudman" bytts ut mot "länstrafikansvariga" respektive "länstrafikansvarig/t".

5 §  Ett landsting som ensamt är länstrafikansvarigt eller en kommun som ensam är länstrafikansvarig, skall också vara trafikhuvudman. I övriga fall skall trafikhuvudmannen vara ett kommunalförbund. Om de som är länstrafikansvariga är överens om det, får dock trafikhuvudmannen i stället för ett kommunalförbund vara ett aktiebolag, som har bildats för ändamålet. De som är länstrafikansvariga skall inneha samtliga aktier i bolaget.

[S2]I fråga om kommunalförbund gäller vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av 9 - 12 §§. Lag (2002:36).

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen har sin motsvarighet i 3 § huvudmannalagen. Skillnaderna mot den bestämmelsen är föranledda av den ändrade terminologin.

Som framgår av 1 § är "trafikhuvudman" benämningen på den juridiska person som skall handha länstrafikansvarigas uppgifter. Genom

 • RÅ 2000:60:Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.

6 §  Omfattningen av trafik som avses i 1 § första stycket och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik skall anges i en trafikförsörjningsplan som trafikhuvudmannen årligen antar efter samråd med dem som är länstrafikansvariga. I planen skall det tas upp åtgärder för handikappanpassning av trafiken.

[S2]Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik skall anges i en trafikförsörjningsplan som kommunen årligen antar efter samråd med trafikhuvudmannen och landstinget i länet.

[S3]Har en kommun överlåtit sina uppgifter enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst till trafikhuvudmannen, skall trafikhuvudmannens trafikförsörjningsplan omfatta även resor enligt dessa lagar.

[S4]I trafikförsörjningsplanerna skall det redogöras för miljöskyddande åtgärder.

Prop. 1996/97:115: Motsvarande bestämmelse till första stycket finns i 1 § första stycket andra meningen huvudmannalagen. Här har tillagts att det i planen även skall anges grunderna för prissättningen och åtgärder för handikappanpassning samt att samråd skall ske med dem som är länstrafikansvariga.

I andra stycket anges att kommunerna, som huvudregel, skall anta en trafikförsörjningsplan för färdtjänsten och riksfärdtjänsten, efter samråd med trafikhuvudmannen och landstinget....

7 §  Efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet får trafikhuvudmannen upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget skall tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.

[S2]När en kommun, ett landsting eller en trafikhuvudman upphandlar taxitjänster får man även beakta åtaganden av anbudsgivaren att hålla en god taxiservice för allmänheten.

Prop. 1996/97:115: Paragrafen motsvarar 1 a § andra stycket huvudmannalagen. Dock har bestämmelsen utökats till att utöver taxitjänster avse persontransporttjänster i övrigt såsom busstransporter samt samordningstjänster, dvs. beställningscentraler, och upphandling av sådana tjänster. Ett av syftena med bestämmelsen är att samordning skall kunna ske mellan trafikhuvudmannens persontransporter och t.ex. skolskjutsar och sjukresor.

Förslaget har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/1996/97:115#S16" ...

 • RÅ 2000:60:Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.

8 §  Regeringen får efter framställning av en trafikhuvudman, ett landsting eller en kommun meddela föreskrifter om samverkan i fråga om trafik mellan trafikhuvudmän i olika län.

Prop. 1996/97:115: Paragrafen motsvarar 1 § andra stycket huvudmannalagen.

9 §  Regeringen skall besluta, om enighet inte kan uppnås om förbundsordningen för kommunalförbund som avses i 5 § första stycket eller om ändring av förbundsordningen eller om vem som skall vara ordförande i förbundets beslutande församling eller styrelse. Vid oenighet i de avseenden som anges i 10 eller 11 § gäller dock vad som sägs där, om inte annat föreskrivs med stöd av 12 §.

Prop. 1996/97:115: Paragrafen motsvarar 4 § huvudmannalagen, med redaktionella ändringar och anpassningar till gällande lagstiftning om kommunalförbund.

10 §  Om inte enighet uppnås i fråga om hur antalet ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling skall fördelas mellan landstinget och kommunerna i länet, skall landstinget utse hälften och kommunerna tillsammans hälften. Antalet ledamöter och ersättare som varje kommun skall utse bestäms av länsstyrelsen i förhållande till folkmängden i kommunerna vid ingången av det år när val av förbundsfullmäktige förrättas. Varje kommun skall dock utse minst en ledamot och en ersättare.

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen motsvarar 5 § huvudmannalagen, med de ändringar som har motiverats i prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige samt de ändringar som föranletts av en anpassning till gällande lagstiftning om kommunalförbund.

11 §  Om inte enighet uppnås i fråga om sättet att mellan medlemmarna i kommunalförbund fördela underskott i förbundsverksamheten, skall landstinget täcka hälften av underskottet och kommunerna i länet tillsammans resten. Varje kommuns skyldighet att tillhandahålla medel skall bestämmas i förhållande till det trafikarbete som har lagts ned i kommunen under verksamhetsåret.

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen motsvarar 6 § huvudmannalagen med de ändringar som har motiverats i prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 14.

12 §  Om det finns synnerliga skäl, får regeringen meddela föreskrifter om begränsning av länstrafikansvarigas skyldighet enligt 1 § och föreskriva eller i särskilt fall besluta om undantag från 10 eller 11 §. Regeringen får meddela dessa föreskrifter efter framställning av ett landsting, en kommun som inte tillhör ett landsting eller minst en tredjedel av de kommuner i ett visst län som tillhör ett landsting, om de är länstrafikansvariga. Beslut om undantag får förenas med särskilda villkor.

Prop. 1996/97:115: Paragrafen motsvarar 7 § huvudmannalagen med redaktionella ändringar och ändringar föranledda av den nya terminologin.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik skall upphöra att gälla.
  2. För Skåne län skall det fram till utgången av år 1998 finnas länstrafikansvariga i vardera den del av länet som utgjort Malmöhus län och Kristianstads län. Därvid skall i stället för 4, 10 och 11 §§ gälla 2, 5 och 6 §§ i den upphävda lagen i dess lydelse enligt SFS 1991:1714. Vad som därvid stadgas om huvudman skall gälla för länstrafikansvariga. Kommunerna och landstingen kan dock med stöd av 4 § i den nya lagen komma överens om att regionförbundet i stället skall vara länstrafikansvarigt.
  3. För Västra Götalands län skall det fram till utgången av år 1998 finnas länstrafikansvariga i vardera den del av länet som utgjort Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län. Därvid skall i stället för 10 och 11 §§ gälla 5 och 6 §§ i den upphävda lagen i dess lydelse enligt SFS 1996:1417.
  4. I fråga om kommunalförbund som har bildats före den 1 januari 1998 får till utgången av år 2002 i stället för 5 § andra stycket tillämpas 3 § andra stycket i den upphävda lagen i dess lydelse enligt SFS 1991:1714.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:10, Prop. 1996/97:115, Bet. 1997/98:TU3
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2002:36) om ändring i lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

Förarbeten
Rskr. 2001/02:138, Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2010:1065

Omfattning
upph.