Upphävd författning

Förordning (1988:1582) med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1582
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1982:1048) med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Näringsfrihetsombudsmannen har till uppgift att främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringsliv och offentlig verksamhet samt fullgöra de övriga uppgifter som följer av konkurrenslagen (1982:729) och 12 § lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden.

2 §  Näringsfrihetsombudsmannen skall särskilt

 1. följa koncentrationsprocesser i näringslivet och ägna uppmärksamhet åt konkurrensbegränsande förfaranden som marknadsdominerande företag tillämpar,
 2. pröva konkurrensbegränsningar, som är av betydelse för större konsumentintressen eller påverkar konkurrensförhållanden inom en hel näringsgren eller på ett påtagligt och avgörande sätt försvårar eller hindrar någons näringsutövning,
 3. granska olika former av etableringshinder,
 4. uppmärksamma samhällsåtgärder som får olämpliga konkurrensbegränsande effekter och, där så behövs, verka för att inslag som onödigtvis begränsar konkurrensen undviks,
 5. i lämplig omfattning informera näringsidkare och andra berörda om avgöranden i konkurrensärenden samt i övrigt främja kännedom om konkurrensens betydelse.

3 §  På begäran av en näringsidkare kan näringsfrihetsombudsmannen, om särskilda skäl föreligger, meddela besked huruvida en konkurrensbegränsning, som näringsidkaren avser att genomföra, enligt ombudsmannens bedömande har skadlig verkan. Ett sådant besked är inte bindande för ombudsmannen vid en senare prövning av konkurrensbegränsningen, om nya omständigheter har tillkommit eller om någon annan särskild anledning föreligger.

4 §  Näringsfrihetsombudsmannen bör samråda med konsumentverket och konsumentombudsmannen samt med de myndigheter som avses i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på näringsfrihetsombudsmannen med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 20--22 §§.

[S2]Bestämmelserna i 30 § verksförordningen tillämpas dock endast i administrativa ärenden.

Myndighetens ledning

6 §  Näringsfrihetsombudsmannen är chef för myndigheten.

Organisation

7 §  Hos näringsfrihetsombudsmannen finns en ställföreträdande näringsfrihetsombudsman.

[S2]Vidare finns rotlar med uppgifter som näringsfrihetsombudsmannen bestämmer.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) tillämpas på näringsfrihetsombudsmannen endast i administrativa ärenden.

Personalansvarsnämnden

9 §  Myndighetens personalansvarsnämnd består -- förutom av näringsfrihetsombudsmannen och personalföreträdarna -- av ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen och chefen för den rotel där administrativa frågor handläggs.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs i nämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Ärendenas handläggning

10 §  Näringsfrihetsombudsmannen avgör ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av näringsfrihetsombudsmannen får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller särskilda beslut. Uppdrag att föra talan vid marknadsdomstolen får dock lämnas endast till tjänsteman som är jurist.

[S3]Andra stycket första meningen gäller inte föreskrifter.

11 §  Ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen och rotelcheferna skall om möjligt vara närvarande vid föredragning och avgörande av

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. viktigare frågor i övrigt.

12 §  Innan näringsfrihetsombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om prövning enligt 2 § konkurrenslagen (1982:729), skall den som avses med ansökan få tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om annars särskilda skäl föreligger.

13 §  Ett föreläggande enligt 11 § konkurrenslagen (1982:729) skall avfattas skriftligen och undertecknas av näringsfrihetsombudsmannen eller ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen.

[S2]Föreläggandet skall delges den till vilken det riktas. Delgivning får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att den sökte avvikit eller i övrigt håller sig undan.

[S3]Föreläggandet godkänns genom att den till vilken det riktas undertecknar och tillställer näringsfrihetsombudsmannen en förklaring att han godkänner det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Ett godkännande som tecknas på en annan handling än föreläggandet gäller endast om det klart framgår vilket föreläggande som avses.

Tjänstetillsättning m.m.

14 §  Näringsfrihetsombudsmannen förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen förordnas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av näringsfrihetsombudsmannen.

[S3]Andra tjänster tillsätts av näringsfrihetsombudsmannen.

Bisysslor

15 §  Besked om bisysslor enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av näringsfrihetsombudsmannen även i fråga om ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen.

Ändringar

Förordning (1988:1582) med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1992:820

  Omfattning
  upph.