Upphävd författning

Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1956-06-01
Ändring införd
SFS 1956:245 i lydelse enligt SFS 1993:21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Näringsidkare är skyldig att i enlighet med vad i denna lag stadgas lämna de uppgifter som erfordras för att främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet.

[S2]Där på grund av särskilda förhållanden så är nödigt för kontroll eller fullständigande av uppgift som skall lämnas av näringsidkare, är jämväl annan skyldig lämna uppgifter på sätt och i den utsträckning som stadgas för näringsidkare. Lag (1982:732).

2 §  En sammanslutning av näringsidkare likställs i denna lag med näringsidkare. Lag (1982:732).

3 §  Näringsidkare åligger att till myndighet som regeringen bestämmer efter anmaning lämna uppgift om sådan i anmaningen närmare angiven konkurrensbegränsning, som berör hans verksamhet och har avseende på pris-, produktions-, omsättnings- eller transportförhållanden i riket, samt i övrigt om priser, intäkter, kostnader, vinster och andra förhållanden av beskaffenhet att inverka på prisbildningen. Lag (1982:732).

4 §  Uppgiftsskyldighet enligt denna lag innebär icke skyldighet att röja yrkeshemlighet av teknisk natur.

5 §  Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning samt om sättet och tiden för dess fullgörande meddelas av myndigheten.

[S2]Myndigheten må därvid förelägga näringsidkare att enligt meddelade anvisningar tillhandahålla konkurrensbegränsande avtal, handelsböcker, korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig må jämväl kallas att inställa sig inför myndigheten.

[S3]Myndigheten skall iakttaga att näringsidkare icke onödigt betungas vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten. Lag (1982:732).

6 §  Efterkommes icke anmaning att lämna uppgift, må myndigheten förelägga den försumlige lämpligt vite.

[S2]Vite må ock utsättas vid meddelande av föreläggande eller kallelse enligt 5 §.

7 §  Den som efter kallelse enligt 5 § inställer sig inför myndigheten, äger därför uppbära ersättning enligt grunder som fastställas av regeringen. Lag (1975:705).

8 § Har upphävts genom lag (1993:21).
9 § Har upphävts genom lag (1980:178).

10 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, underlåter att inom förelagd tid lämna uppgift enligt denna lag eller som vid uppgiftsskyldighetens fullgörande lämnar oriktig uppgift, döms till böter.

[S2]Är brottet grovt, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1991:273).

12 § Har upphävts genom lag (1993:21).

14 §  Denna lag äger icke tillämpning å överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare angående arbetslön och andra arbetsvillkor.

15 § Har upphävts genom lag (1975:705).

Ändringar

Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Ändring, SFS 1972:763

Ändring, SFS 1975:705

  Förarbeten
  Prop. 1975:78
  Omfattning
  upph. 11, 15 §§; ändr. 3, 7, 13 §§

Lag (1980:178) om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Lag (1982:732) om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Lag (1991:273) om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Lag (1992:1520) om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:62, Bet. 1992/93:NU12
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:21) om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Förarbeten
Rskr. 1992/93:144, Prop. 1992/93:56, Bet. 1992/93:NU17
Omfattning
upph. 8, 12 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 2010:1350

Omfattning
upph.