Upphävd författning

Förordning (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1988-12-19
Ändring införd
SFS 1988:1598 i lydelse enligt SFS 2012:115
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Datum för upphävande ändrat genom förordning (2011:1491).

Avgiftsbetalning

1 §  Avgift enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska betalas kvartalsvis till Kärnavfallsfonden senast en månad efter varje kalenderkvartals utgång. Förordning (2012:115).

Kostnadsberäkning

2 §  I den kostnadsberäkning som avses i 5 § första stycket lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska följande kostnader anges:

 1. den förväntade totala kostnaden för verksamhet och åtgärder som avses i 1 § samma lag, och
 2. de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de tre närmast kommande kalenderåren för
  1. behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärnämne som inte ska användas igen,
  2. avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk anläggning, och
  3. rivning samt mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från rivningen, specificerat för varje anläggning. Förordning (2012:115).

3 §  Kostnadsberäkningen ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 7 januari varje år.

[S2]Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge den som är betalningsskyldig enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. tillfälle att yttra sig över kostnadsberäkningen. Förordning (2012:115).

Uppgifter om planerade elleveranser

4 §  Sådana uppgifter om planerade leveranser av elström som avses i 5 § andra stycket lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 7 januari varje år och avse de kommande tre kalenderåren. Förordning (2012:115).

Användning av fonderade medel

5 §  Med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt denna förordning ska Strålsäkerhetsmyndigheten besluta hur och i vilken utsträckning de avgiftsmedel som har fonderats enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. får användas för de kostnader som en tillståndshavare enligt 1 § samma lag förväntas få under det kommande kalenderåret. Medlen får användas endast för kostnader som avser verksamheter eller åtgärder som ingick i den senaste kostnadsberäkningen. Förordning (2012:115).

6 §  Kärnavfallsfonden ska på Strålsäkerhetsmyndighetens begäran betala ut fondmedel för den beslutade användningen. Utbetalningen ska göras förskottsvis för varje kalenderkvartal som medlen avser. Förordning (2012:115).

7 §  Den som har fått medel ur Kärnavfallsfonden utbetalda till sig ska senast den 28 februari varje år redovisa till Strålsäkerhetsmyndigheten hur de medel som har tagits emot under föregående kalenderår har använts. Förordning (2012:115).

8 §  Strålsäkerhetsmyndigheten ska revidera hur utbetalade fondmedel har använts och besluta att de medel som inte har använts ska betalas tillbaka till Kärnavfallsfonden eller avräknas mot kommande utbetalningar.

[S2]Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta att den som har tagit emot utbetalningar enligt 6 § ska kompensera Kärnavfallsfonden för förlorad avkastning på medel som inte har använts. Förordning (2012:115).

Kontroll och rapportering

9 §  Strålsäkerhetsmyndigheten ska

 1. kontrollera att beslutade avgifter har betalats in,
 2. senast den 1 februari varje år underrätta Kärnavfallsfonden om samtliga planerade och prognostiserade inbetalningar till och utbetalningar från fonden, och
 3. för varje kalenderår lämna en sammanfattning till regeringen över fondens förändringar och användningen av utbetalda medel. Förordning (2012:115).

10 §  Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 september varje år till regeringen anmäla om avgiftsbeloppet enligt 3 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. behöver ändras. Förordning (2012:115).

Förelägganden och dispenser

11 §  Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som avses i 6 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Förordning (2012:115).

12 §  Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta om dispens från en bestämmelse om tidsfrist i 1, 3, 4 eller 7 §, om det kan ske utan att syftet med bestämmelsen motverkas. Förordning (2012:115).

Bemyndigande

13 §  Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 2, 4 och 5 §§. Förordning (2012:115).

Överklagande

14 §  Strålsäkerhetsmyndighetens beslut enligt 5, 8 och 12 §§ får överklagas till regeringen. Besluten gäller omedelbart om inte något annat bestäms. Förordning (2012:115).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:481) om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:422) om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:1546) om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 2007:161

Omfattning
upph.

Förordning (2007:1063) om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:461) om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:324) om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Omfattning
ändr. p 2 i 2008:715

Förordning (2012:115) om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.
 2. För kostnadsberäkningar som ska lämnas under 2012 gäller 3 § i sin äldre lydelse.
 3. Uppgifter om planerade leveranser av elström enligt 4 § ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten första gången den 1 maj 2012.
 4. Redovisning enligt 7 § ska göras första gången senast den 28 februari 2013.
 5. Underrättelse enligt 9 § 2 ska göras första gången senast 1 maj 2012.
Omfattning
nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 10 §§; ändr. 1, 3 §§, den nya 5 §; nya 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§, de nya 4, 5, 9, 11, 13, 14 §§
Ikraftträder
2012-04-10