Upphävd författning

Lag (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1988-12-19
Ändring införd
SFS 1988:1597 i lydelse enligt SFS 2011:1055
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor (reaktorinnehavare) ska betala en avgift till staten enligt denna lag som ett bidrag till kostnader för

 1. avveckling av forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik med isotopcentralen IC, neutronforskningslaboratoriet och övriga tillhörande byggnader,
 2. avveckling av kraftvärmereaktorn i Ågesta,
 3. avveckling av
  1. det aktiva centrallaboratoriet ACL,
  2. fläktanläggningen ACF,
  3. bränslelaboratoriet HCL,
  4. Van de Graaff-anläggningen,
  5. förbränningsanläggningen HA,
  6. dekontamineringsanläggningen DK,
  7. behandlingsanläggningen HM,
  8. förvaringsanläggningen FA,
  9. bergrumslagret AM,
  10. det aktiva tråget AT,
  11. tank- och siloanläggningen TS,
  12. hallen för aktivt avfall AU,
  13. f.d. uranförrådet UF,
  14. avfallsskjulen AS 1–4,
  15. upplagsplatsen UA för fast aktivt avfall,
  16. indunstaren ID för aktivt avfall, och
  17. kulvertsystemet för vätskeformigt aktivt avlopp från anläggningarna i 1 och a–p,
 4. hantering och slutförvaring av kärnavfall, kärnämne och annat radioaktivt avfall som före den 30 juni 1991 har genererats till följd av kärnteknisk verksamhet i eller förvarats vid de kärntekniska anläggningar som aves i 1–3,
 5. hantering och slutförvaring av
  1. kärnbränsle från forskningsreaktorn R1 i Stockholm,
  2. kärnbränsle från kraftvärmereaktorn i Ågesta, och
  3. de bränsleelement från forskningsreaktorn R2 i Studsvik som den 30 juni 1991 fanns i anslutning till reaktorn,
 6. återställning enligt lag av anläggningen i Ranstad till följd av tidigare bedriven kärnteknisk verksamhet, och
 7. åtgärder som enligt lag är nödvändiga till följd av verksamhet som avses i 1–6. Lag (2011:1054).

Prop. 2005/06:183: Paragrafen har inledningsvis ändrats för att bättre beskriva vad som är syftet med de avgifter som skall betalas. De förutsättningar beträffande de olika åtgärderna som angavs i lagens förarbeten (se prop. 1988/89:37) är desamma. Tredje punkten har kompletterats med vissa åtgärder som ingår i åtagandet vad gäller verksamheten vid Studsvik (se avsnitt ...

2 § Har upphävts genom lag (2011:1054).

3 §  Avgiften är 0,3 öre för varje levererad kilowattimme elström.

[S2]Avgiften ska betalas till den myndighet som regeringen bestämmer.

[S3]Bestämmelser om hur avgiftsmedlen ska förvaltas finns i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Lag (2011:1054).

4 §  Avgifter som har betalats enligt denna lag får användas för att ersätta kostnader för verksamheter och åtgärder som avses i 1 §.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om användningen. Lag (2011:1054).

5 §  Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till en verksamhet som avses i 1 § ska till den myndighet som regeringen bestämmer lämna kostnadsberäkningar för verksamheten och åtgärder som avses i 1 § och andra uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]En reaktorinnehavare ska till den myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter om sin planerade leverans av elström.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om vad som ska ingå i en kostnadsberäkning som avses i första stycket. Lag (2011:1054).

6 §  Den myndighet som regeringen bestämmer får förelägga en reaktorinnehavare eller den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till en verksamhet som avses i 1 § att vidta de åtgärder som behövs för verkställigheten av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Ett föreläggande får förenas med vite. Lag (2011:1054).

7 §  Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 § genom att lämna oriktig uppgift döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2011:1054).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Förarbeten
Prop. 1988/89:37
Ikraftträder
1989-01-01

Lag (1992:286) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:99
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1547) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:98, Bet. 1992/93:NU11
  Omfattning
  ändr.1, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1677) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:92, Prop. 1993/94:63, Bet. 1993/94:NU10
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:1545) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Behållningen av de avgifter som inbetalats före ikraftträdandet skall föras över till Kärnavfallsfonden för förvaltning enligt denna lag.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:114, Prop. 1995/96:83, Bet. 1995/96:NU10
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1996-01-01

Lag (2006:651) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:287, Prop. 2005/06:183, Bet. 2005/06:MJU24
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:287, Prop. 2005/06:183, Bet. 2005/06:MJU24
Omfattning
upph.

Lag (2007:356) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:168, Prop. 2006/07:93, Bet. 2006/07:FöU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:241) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. Ett medgivande enligt 5 § som Statens kärnkraftinspektion har givit före den 1 juli 2008 ska för tid därefter anses ha givits av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:162, Prop. 2007/08:71, Bet. 2007/08:FöU10
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:331) om ändring i lagen (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:222, Prop. 2008/09:121, Bet. 2008/09:FöU8
Omfattning
ändr. i 2006:652
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2011:1054) om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:317, Prop. 2010/11:126, Bet. 2010/11:FöU7
Omfattning
upph. 2, 6 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 §§; ny 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1055) om ändring i lagen (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:317, Prop. 2010/11:126, Bet. 2010/11:FöU7
Omfattning
ändr. i 2006:652
Ikraftträder
2012-01-01