Upphävd författning

Förordning (1995:1548) med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1548 i lydelse enligt SFS 2003:1092
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kärnavfallsfondens styrelse har till uppgift att

 • uppbära de avgifter som betalas enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. och lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m.,
 • förvalta avgiftsmedel som fonderas i enlighet med 7-7 b §§ lagen om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. och 3 § lagen om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m.,
 • redovisa behållningen av de avgiftsmedel som fonderas enligt lagen om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. och lagen om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m.,
 • förvalta de säkerheter som skall ställas till myndigheten enligt 1 § förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärn- bränsle m. m., och
 • ombesörja att utbetalningar efter begäran från Statens kärnkraftinspektion verkställs enligt 8 § förordningen om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. och 4 § förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m.

2 §  Styrelsen skall träffa överenskommelse med Riksgäldskontoret om villkoren för medelsplaceringen.

[S2]Styrelsen skall hålla Statens kärnkraftinspektion informerad om sin verksamhet på ett sådant sätt att inspektionen kan beräkna avgifter, bedöma framtida utbetalningar och i övrigt fullgöra sina uppgifter enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. och lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m.

[S3]Styrelsen skall underrätta Riksgäldskontoret om de säkerheter som ställts. Styrelsen skall vidare tillställa Riksgäldskontoret tillgängligt underlag för kontorets bedömning av säkerheterna.

Organisation m. m.

3 §  Styrelsen består av högst sju ledamöter. Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Två av ledamöterna skall utses på förslag av reaktorinnehavarna eller av den organisation som företräder dem.

[S2]Om förslag inte lämnas, förordnar regeringen ledamöter ändå.

4 §  Kammarkollegiet utför kansligöromål åt styrelsen enligt avtal mellan styrelsen och kollegiet.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på styrelsen:

[S2]14 § om beslutförhet,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S6]29 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

[S7]31 § om myndighetens beslut,

[S8]35 § om överklagande.

6 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§ samt 13 § utom vad avser 2 verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

7 §  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall också kallas samman om en ledamot begär det.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakt mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

9 §  Styrelsen får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller till någon tjänsteman som vid Kammarkollegiet utför kansligöromål åt styrelsen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Styrelsen får dock medge att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Räkenskaper

11 §  Styrelsens räkenskapsår är kalenderår.

[S2]Styrelsen skall årligen avge årsredovisning. Denna består av resultaträkning och balansräkning samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall upprättas på ett sådant sätt att det framgår hur stor andel av Kärnavfallsfondens medel som belöper på varje reaktorinnehavare. Förordning (2003:1092).

12 § Har upphävts genom förordning (2003:1092).
13 § Har upphävts genom förordning (2003:1092).
14 § Har upphävts genom förordning (2003:1092).

15 §  Styrelsen skall i samband med att årsredovisning överlämnas till regeringen också överlämna en egen utvärdering av förvaltningen av avgiftsmedlen med utgångspunkt i de mål för placeringsverksamheten som anges i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. och lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Förordning (2003:1092).

Ersättningar

16 §  Regeringen beslutar om arvoden och andra ersättningar till styrelsen. Förordning (2003:1092).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1548) med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse

  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1508) om ändring i förordningen (1995:1548) med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. En revisor som har utsetts med stöd av 12 § i dess äldre lydelse skall i stället anses förordnad med stöd av den nya bestämmelsen.
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2003:1092) om ändring i förordningen (1995:1548) med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse

Omfattning
upph. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 11, 15, 16 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2007:1055

Omfattning
upph.