Upphävd författning

Förordning (1988:315) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:315 i lydelse enligt SFS 1996:445
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för hemslöjdsfrågor skall ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd, i den mån sådana uppgifter inte skall fullgöras av någon annan statlig myndighet.

2 §  Nämnden skall särskilt inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]18 § om myndighetens organisation,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S8]30 § ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut, och

[S10]35 § om överklagande. Förordning (1996:445).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:445).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

11 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Nämnden utser vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

12 §  Tjänsten som chef för kansliet och andra tjänster tillsätts av nämnden.

Överklagande

13 §  Beslut i ärenden om stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:315) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

    Ikraftträder
    1988-07-01

Förordning (1996:445) om ändring i förordningen (1988:315) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2007:1193

Omfattning
upph.