Upphävd författning

Förordning (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Version: 1996:63

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 1996:63
Upphäver
Förordning (1987:429) med instruktion för patentbesvärsrätten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Särskilda bestämmelser om anhängiggörande och handläggning av mål och om organisationen vid patentbesvärsrätten finns i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Patentbesvärsrätten:

[S2]6 - 8 §§ om chefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]19 § andra stycket om personalansvarsnämnden,

[S5]24 och 25 §§ om föredragning m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande.

[S9]Bestämmelserna i 24, 25, 31 och 35 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (1996:63).

Domstolens ledning

3 §  Patentbesvärsrättens ordförande är administrativ chef för domstolen.

[S2]När ordföranden är förhindrad att utöva sin tjänst, fullgörs hans uppgifter av den i tjänst äldste ordföranden på avdelning eller av det i tjänsten äldsta patenträttsråd som tjänstgör som ordförande på avdelning.

[S3]Organisation

[S4]4 §Inom patentbesvärsrätten får det finnas högst tre avdelningar och ett kansli. Patentbesvärsrätten delar in ledamöter och annan personal till tjänstgöring på avdelningarna och på kansliet. Förordning (1991:1402).

5 §  Ordföranden på en avdelning leder och övervakar arbetet på sin avdelning. Den som är vice ordförande på en avdelning är ställföreträdare för ordföranden och biträder ordföranden.

[S2]Vice ordföranden skall också särskilt följa rättstillämpningen på de olika avdelningarna och verka för en enhetlig rättstillämpning.

Fördelningen av målen på rotlar

6 §  Varje ledamot på en avdelning, med undantag för ordföranden, skall ha en rotel. Patentbesvärsrätten får, om det finns särskilda skäl för det, besluta att en viss ledamot under en bestämd tid inte skall ha någon rotel. Patenbesvärsrätten fördelar rotlarna mellan ledamöterna.

7 §  Målen fördelas på rotlar. Till grund för fördelningen läggs målens tekniska klassificering och rättsliga beskaffenhet.

8 §  Patentbesvärsrätten meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs om fördelningen av målen på rotlar.

Personalansvarsnämnden

9 §  Patentsbesvärsrättens personalansvarsnämnd består -- förutom av patentbesvärsrättens ordförande -- av de övriga ordförandena.

[S2]Patentbesvärsrättens ordförande är nämndens ordförande.

Handläggningen av målen m.m.

10 §  Rotelinnehavaren skall svara för beredningen av målen på roteln och, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent delta i handläggningen och avgörandet av målen.

11 §  Målen avgörs efter föredragning. I handläggningen får muntlig förhandling ingå enligt bestämmelserna i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten.

[S2]Ett mål skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål skall handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som är förtursmål bestäms i arbetsordningen.

12 §  Ordföranden på avdelningen bestämmer vilka ledamöter som utöver rotelinnehavaren skall delta i handläggningen av ett mål.

[S2]Ordföranden får bestämma att ledamot från en annan avdelning skall delta i handläggningen om det behövs med hänsyn till målets beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

12 a §  Vid handläggning av mål med flera ledamöter skall ordföranden vara ordinarie patenträttsråd. Ytterligare en ledamot bör inneha eller ha innehaft tjänst som patenträttsråd. Förordning (1991:1402).

13 §  Dom eller beslut i ett mål eller i en fråga som har kommit upp i ett mål skall meddelas så snart det kan ske.

14 §  En remiss från regeringsrätten som har samband med en dom eller ett beslut som patentbesvärsrätten har meddelat, skall i den utsträckning som det är möjligt handläggas av de ledamöter som har deltagit i domen eller beslutet.

Handläggningen av administrativa ärenden

15 §  Administrativa ärenden avgörs av patentbesvärsrätten i plenum, av patentbesvärsrättens ordförande eller av den tjänsteman som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. 16 § Plenum består av patentbesvärsrättens ordförande och patenträttsråden.

[S2]I plenum beslutas

 1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor,

17 §  I ärenden som handläggs i plenum är patentbesvärsrätten beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. I frånvaro av patentbesvärsrättens ordförande får sådana ärenden inte avgöras som kan anstå utan olägenhet.

Tjänstetillsättning m.m.

18 §  Enligt lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten tillsätts patenträttsråd av regeringen, som förordnar ett av de lagfarna patenträttsråden att vara domstolens ordförande. Övriga ordförande och vice ordförande på en avdelning förordnas av regeringen efter anmälan av patentbesvärsrätten.

[S2]Tjänsterna för övriga patenträttsråd tillsätts efter förslag av tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrätten.

[S3]Andra tjänster tillsätts av patentbesvärsrätten.

18 a §  Patentbesvärsrätten får till adjungerad ledamot förordna sådan tekniskt kunnig eller lagfaren person som sägs nedan.

[S2]Till adjungerad tekniskt kunnig ledamot får förordnas

 1. den som innehaft tjänst som tekniskt kunnigt patenträttsråd,
 2. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som tekniskt kunnig föredragande i patentmål i regeringsrätten eller i patentbesvärsrätten, eller
 3. den som är professor eller docent inom sådant tekniskt område som visst mål avser.

[S3]Till adjungerad lagfaren ledamot får förordnas

 1. den som innehaft tjänst som lagfaret patenträttsråd,
 2. den som innehar eller har innehaft ordinarie domartjänst vid allmän domstol eller vid allmän förvaltningsdomstol,
 3. den som förordnats till assessor vid hovrätt eller kammarrätt, eller
 4. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som lagfaren föredragande i patentbesvärsrätten. Förordning (1991:1402).

19 §  Tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrättens består av en ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Ordföranden, vice ordföranden, övriga ledamöter samt ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år.

[S2]Nämnden sammanträder när nämndens ordförande finner anledning till det. Den är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av principiell betydelse eller större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

20 § har upphävts genom förordning (1996:63).

Ändringar

Förordning (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1402) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för patentbesvärsrätten

  Omfattning
  ändr. 4 §; nya 12 a, 18 a §§
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1996:63) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

  Omfattning
  upph. 20 §, rubr. närmast före 20 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (2007:1113) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 a §§, rubr. närmast före 2, 18 §§; omtryck
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1228) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten;

Omfattning
ny 20 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1797) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph. 19 §; ändr. 14, 18, 18 a §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:28) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2012-02-20

Förordning (2012:482) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 6 §; nuvarande 12 a betecknas 10 a §; ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§, den nya 10 a §, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före 9 §; ny 9 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2016:235) om upphävande av förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph.