Upphävd författning

Förordning (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:403
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1987:7) med instruktion för patent- och registreringsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Patent- och registreringsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt för registerärenden angående aktiebolag, filialer och europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Verket är också central förvaltningsmyndighet för handels- och föreningsregisterärenden för de län som anges i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket. Verket för ett register över näringsförbud och tillfälliga näringsförbud.

[S2]Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk tidskrift.

[S3]Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

[S4]Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet. Lag (1994:1932).

2 §  Verket ger ut publikationer: patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster samt tidning för kungörelser av efternamn.

[S2]Verket utfärdar olika slags bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (1991:1089).

3 §  Verket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet, samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

[S2]Verket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde. Förordning (1994:866).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på verket.

Myndighetens ledning

5 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Verkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom verket finns fem avdelningar, nämligen

 • en patentavdelning för ärenden om patent samt för biblioteksverksamhet,
 • en varumärkesavdelning för ärenden om varumärken, mönster, namn, registrering av kommunala vapen, utgivning av periodisk skrift samt anmälningar om vem som utsetts till utgivare av vissa radioprogram i trådsändningar m. m.,
 • en bolagsavdelning för aktiebolags-, filial-, handels- och föreningsregisterärenden samt för uppdragsverksamhet inom dessa områden,
 • en uppdragsavdelning för annan uppdragsverksamhet än inom bolagsområdet,
 • en administrativ avdelning.

[S2]Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Förordning (1992:1459).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Personalansvarsnämnden

9 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

10 §  Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

[S2]Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås, såvida vederbörande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Tjänstetillsättning m. m.

12 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket.

13 §  Ställföreträdare för generaldirektören utses av denne för en bestämd tid. Förordning (1994:866).

14 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om avdelningschefer.

Övriga bestämmelser

16 §  Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) får Patent- och registreringsverket

 • ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt
 • ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag. Förordning (1992:821).

Ändringar

Förordning (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1991:1089) om ändring i förordningen (1988:403) med instruktionför patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:183) om ändring i förordningen (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:821) om ändring i förordningen (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr. 3 §; nya 16 §, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1459) om ändring i förordningen (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:866) om ändring i förordningen (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1932) om ändring i förordningen (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1995:1386

  Omfattning
  upph.