Upphävd författning

Förordning (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:404
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndighet för initiativ och stöd till samt planläggning och rådgivning rörande teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete.

2 §  STU skall särskilt

 1. följa den tekniska utvecklingen och därvid hålla kontakt med forskare, institutioner och företag,
 2. organisera och stödja samarbete inom teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan myndigheter, näringsliv och forskningsinstitutioner,
 3. ta initiativ till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete av betydelse för näringsliv och samhälle samt främja sådant forsknings- och utvecklingsarbete och dess utnyttjande,
 4. planera och fördela statligt stöd enligt förordningen (1978: 571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 5. planera och fördela statligt stöd enligt förordningen (1987: 819) om statligt stöd till energiforskning,
 6. ge de regionala utvecklingsfonderna råd och stöd i fråga om utvecklingskapital enligt förordningen (1987: 894) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond och regionalpolitiskt utvecklingskapital enligt förordningen (1982: 677) om regionalpolitiskt stöd,
 7. följa verksamheten vid och utöva tillsyn över branschforskningsinstitut och andra kollektiva forskningsinstitutioner, vid vilka forskningsverksamheten bedrivs med stöd från STU,
 8. ge råd åt uppfinnare samt förmedla resultat av forskning och utvecklingsarbete till kommersiellt utnyttjande, samt
 9. främja internationellt samarbete och därvid samverka med utländska institutioner och internationella organisationer.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987: 1100) skall tillämpas på STU.

Myndighetens ledning

4 §  STU: s generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  STU: s styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Hos STU skall det finnas en planeringschef.

7 §  Inom STU finns fyra projektavdelningar, däribland avdelningen för affärs- och uppfinningsservice. Dessutom finns en avdelning för strategisk planering, en administrativ avdelning och en informationsenhet.

[S2]Varje avdelning leds av en avdelningschef. Informationsenheten leds av en informationschef. Förordning (1989:421).

8 §  STU får inrätta särskilda nämnder eller grupper för biträde vid planering av stöd till teknisk forskning och industriell utvecklingsverksamhet och för rådgivning inom myndighetens verksamhetsområde.

Särskild nämnd

9 §  Hos STU finns ett rådgivande organ, nämnden för arbetstagarinitierat utvecklingsarbete. Förordning (1990:731).

10 § har upphävts genom förordning (1990:731).
11 § har upphävts genom förordning (1990:731).
12 § har upphävts genom förordning (11990:731).

13 §  Nämnden för arbetstagarinitierat utvecklingsarbete skall lämna yttranden i ärenden om stöd till arbetstagarinitierade projekt enligt förordningen (1978: 571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet och i övrigt biträda vid beredning av frågor om arbetstagarinitierat utvecklingsarbete.

[S2]I nämnden skall företrädare för arbetstagarna få tillfälle att ingå.

Personalföreträdare

14 §  Personalföreträdarförordningen (1987: 1101) skall tillämpas på STU.

Personalansvarsnämnden

15 §  STU:s personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av planeringschefen, chefen för administrativa avdelningen samt berörd avdelningschef eller informationschef.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:421).

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som planeringschef, avdelningschef och informationschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av STU. Förordning (1989:421).

17 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

18 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

19 § har upphävts genom förordning (1989:421).

Bisysslor

20 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av STU även i fråga om planeringschefen, avdelningscheferna och informationschefen. Förordning (1989:421).

[S2]Bilagan har upphävts genom förordning (1990:731).

Ändringar

Förordning (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:421) om ändring i förordningen (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 7, 15, 16, 20 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:731) om ändring i förordningen (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:90
  Omfattning
  upph. 10-12 §§, bil.; ändr. 9 §, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1990-12-01

Ändring, SFS 1991:960

  Omfattning
  upph.