Upphävd författning

Förordning (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1979-03-01
Ändring införd
SFS 1979:113
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på styrelsen för teknisk utveckling.

Uppgifter

2 §  Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för initiativ och stöd till samt planläggning och rådgivning rörande teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, om sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet.

3 §  Det åligger styrelsen att

[S2]följa den tekniska utvecklingen och därvid hålla kontakt med forskare, institutioner och företag,

[S3]organisera och stödja samarbete inom teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan myndigheter, näringsliv och forskningsinstitutioner,

[S4]ta initiativ till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete av betydelse för näringsliv och samhälle samt främja sådant forsknings- och utvecklingsarbete och dess utnyttjande,

[S5]planera och fördela statligt stöd enligt förordningen (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,

[S6]planera och fördela statligt stöd enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning i den mån det inte ankommer på annan myndighet,

[S7]ge de regionala utvecklingsfonderna råd och stöd i fråga om utvecklingskapital enligt förordningen (1987:894) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond och regionalpolitiskt utvecklingskapital enligt förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd,

[S8]följa verksamheten vid och utöva tillsyn över branschforskningsinstitut och andra kollektiva forskningsinstitutioner, vid vilka forskningsverksamheten bedrivs med stöd från styrelsen,

[S9]ge råd åt uppfinnare samt förmedla resultat av forskning och utvecklingsarbete till kommersiellt utnyttjande, samt

[S10]främja internationellt samarbete och därvid samverka med utländska institutioner och internationella organisationer. Förordning (1987:907).

Organisation

4 §  Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör och tio andra ledamöter. Av ledamöterna skall en vara ordförande och en vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. är tillämplig på styrelsen. Förordning (1987:907).

5 §  Generaldirektören är chef för styrelsen.

[S2]Hos styrelsen skall finnas en planeringschef. Denne är generaldirektörens ställföreträdare.

[S3]Inom styrelsen skall finnas fem projektenheter, en serviceenhet, en internationell enhet och en administrativ enhet. Varje sådan enhet förestås av en enhetschef. För biträde åt verksledningen skall vidare finnas en planeringsenhet för bland annat den övergripande och långsiktiga planerings- och utredningsverksamheten.

6 §  Hos styrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

7 §  För biträde vid planering av stöd till teknisk forskning och industriell utvecklingsverksamhet och för rådgivning inom styrelsens verksamhetsområde får styrelsen inrätta särskilda nämnder eller grupper.

[S2]Hos styrelsen skall finnas en nämnd för arbetstagarinitierat utvecklingsarbete. Nämnden skall avge yttranden i ärenden om stöd till arbetstagarinitierade projekt enligt förordningen (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet och i övrigt biträda vid beredning av frågor om arbetstagarinitierat utvecklingsarbete. I nämnden skall företrädare för arbetstagarna beredas tillfälle att ingå.

[S3]Hos styrelsen skall finnas en nämnd för forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag. Nämnden skall avge yttranden i ärenden om stöd enligt förordningen (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag och i övrigt biträda vid beredning av sådana frågor. Förordning (1984:811).

Ärendenas handläggning

8 §  I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, skall avgöras

 1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom styrelsens verksamhetsområde,
 2. viktigare frågor om styrelsens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

9 §  I ett pleniärende är styrelsen beslutför när sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1987:907).

10 §  Om ett pleniärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, skall ärendet avgöras genom meddelanden mellan minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa plenum.

11 §  Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

12 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, skall den utövas av ställföreträdaren. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

13 §  När både generaldirektören och ställföreträdaren har förhinder skall generaldirektörens åligganden fullgöras av den enhetschef som generaldirektören bestämmer.

14 §  I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad som nu har sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

15 §  Ärendena skall avgöras efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som skall handläggas enligt 11 § andra meningen får avgöras utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden, som skall avgöras i plenum.

[S3]En enhetschef har rätt att närvara när ett ärende som hör till enheten föredras av någon annan.

15 a §  Ärenden som avser särskilt avsatta medel för forskningsrådsfunktionen inom program 1 Ny kunskap skall beredas inom styrelsens tekniska forskningsråd. Rådet skall i sådana ärenden avge yttranden med förslag till åtgärd. Ärendet skall inför det slutliga avgörandet föredragas av den som rådet utser. Rådet skall utse prioriteringskommittéer, bestående av 4--6 forskare, för ärendenas vetenskapliga bedömning och prioritering. Rådets huvudsekreterare beslutar inom vilken eller vilka kommittéer ett ärende skall beredas. Förordning (1987:907).

15 b §  Styrelsens tekniska forskningsråd skall bestå av en ordförande, en vice ordförande och högst tio andra ledamöter. Regeringen utser efter förslag av styrelsen ordföranden, vice ordföranden och ytterligare en ledamot. Återstående ledamöter utses av en elektorsförsamling enligt 15 c §, som därvid också beslutar om antalet sådana ledamöter.

[S2]Ledamöterna i rådet utses för en period av tre år. Uppstår vakans för ledamot utser regeringen efter förslag av rådet en ny ledamot för den återstående delen av mandatperioden. Hos rådet skall finnas en huvudsekreterare, som utses av styrelsen efter förslag av rådet. Förordning (1984:755).

15 c §  De i bilaga till denna förordning angivna fakultetskollegierna skall för respektive högskoleenhet utse angivet antal representanter att vara elektorer för val av de ledamöter i rådet som skall utses av en elektorsförsamling.

[S2]Varje högskoleenhet skall dessutom genom de angivna fakultetskollegierna dels lämna förslag till fyra ledamöter i rådet, dels utse en av elektorerna att ingå i en valberedning för val av ledamöter i rådet. Valberedningens förslag till ledamöter i rådet skall hämtas bland dem som föreslagits.

[S3]Styrelsen får lämna ytterligare föreskrifter för valets genomförande. Förordning (1984:755).

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:816).

18 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  Generaldirektören, planeringschefen, enhetscheferna och, efter beslut av generaldirektören, andra tjänstemän får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos styrelsen.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

[S3]Förordnande att vara styrelsens ordförande och vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

[S4]Tjänst som planeringschef och tjänst som enhetschef tillsätts av rege ringen efter anmälan av generaldirektören.

[S5]Andra tjänster tillsätts av styrelsen.

21 §  Endast den som är svensk medborgare får inneha tjänst eller uppdrag som planeringschef eller enhetschef eller inneha eller utöva tjänst vid styrelsens internationella enhet.

Bisysslor

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om enhetschef.

Bilaga

Fakultetskollegier som skall utse elektorer i den elektorsförsamling som utser ledamöter i styrelsens tekniska forskningsråd
Fakultet Teknisk fakultetHögskoleenhet Tekniska högskolan i Stockholm Chalmers tekniska högskola Universitetet i Lund Universitetet i Linköping Högskolan i LuleåAntal elektorer 5 5 5 5 5 -- 25
Matematisk-naturvetenskaplig fakultetUniversitetet i Stockholm Universitetet i Uppsala Universitetet i Lund Universitetet i Göteborg Universitetet i Umeå2 3 2 2 2 -- 11
Medicinsk fakultetKarolinska institutet Universitetet i Uppsala Universitetet i Lund Universitetet i Göteborg Universitetet i Umeå1 1 1 1 1 -- 5
Lantbruksvetenskaplig fakultet Skogsvetenskaplig fakultet Förordning (1984:755).Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet1 1

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

Förordning (1979:606) om ändring i förordningen (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1980:476) om ändring i förordningen (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1984:755) om ändring i förordningen (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1984.
  Till dess det tekniska forskningsrådet utsetts skall det av styrelsen för teknisk utveckling inrättade vetenskapliga rådet fullgöra de uppgifter som ankommer på det tekniska forskningsrådet.
  Omfattning
  ändr. 7 §; nya 15 a, 15 b, 15 c §§, bil.
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1984:811) om ändring i förordningen (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-12-04

Förordning (1986:816) om ändring i förordningen (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:907) om ändring i förordningen (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 9, 15 a §§
  Ikraftträder
  1987-11-01

Ändring, SFS 1988:404

  Omfattning
  upph.