Upphävd författning

Förordning (1988:494) om skatteutjämningsbidrag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-05-05
Ändring införd
SFS 1988:494
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1979:363) om skatteutjämningsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statistiska centralbyrån skall året före bidragsåret

 1. för varje landstingskommun och kommun beräkna dels tillägg till eller avdrag från grundgarantin enligt 5 § första stycket lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag, dels tillägg enligt 5 § andra stycket samma lag,
 2. tillställa skattemyndigheterna uppgift om garanterad skattekraft enligt 5 § samma lag senast den 25 augusti,
 3. tillställa skattemyndigheterna preliminär uppgift om medelskattekraften enligt 2 § samma lag senast den 25 augusti.

[S2]Tilläggen och avdragen enligt första stycket 1 skall anges i procent av medelskattekraften och avrundas till en decimal.

[S3]Statistiska centralbyrån skall tidigast möjligt offentliggöra sitt beslut enligt 10 § samma lag och underrätta skattemyndigheterna om beslutet. Förordning (1990:1283).

2 §  Tillägg eller avdrag för åldersstrukturens och den sociala strukturens inverkan på kommunernas kostnader beräknas på grundval av indextal enligt 3 och 4 §§ för kostnader för förskola och fritidshem, familjedaghem, deltidsgrupp, grundskola, gymnasieskola, servicehus med helinackordering, servicebostad, social hemhjälp, färdtjänst, kommunalt bostadstillägg till folkpension, somatisk långtidssjukvård, socialbidrag samt bostadsbidrag. Förordning (1991:1033).

3 §  Indextal för kostnader för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg beräknas med hjälp av standardtal som uttrycker det genomsnittliga utnyttjandet i riket i följande verksamheter och åldersgrupper.

VerksamhetÅldersgrupp
Barnomsorgförskola och fritidshem familjedaghem förskolans deltidsgrupper1--6, 7--9, 10--12 1--6, 7--12 5, 6
Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorgservicehus med helinackordering servicebostad social hemtjänst färdtjänst kommunalt bostadstillägg somatisk långtidssjukvård7--15 16, 17, 18, 19 65--79, 80-- 65--79, 80-- 65--79, 80-- 65--79, 80-- 65--79, 80-- 65--79, 80--

[S2]Standardtalen multipliceras med antalet invånare i kommunen i respektive åldersgrupp, summeras för respektive verksamhet och divideras med antalet invånare i kommunen. Indextalet uttrycker för varje verksamhet den sålunda beräknade utnyttjandegraden jämförd med motsvarande tal för hela riket.

[S3]Vidare beräknas två indextal för kostnader för barnomsorg i form av förskola och fritidshem respektive familjedaghem, som uttrycker andelen barn i åldern 1--12 år inskrivna i respektive verksamheter jämfört med motsvarande andel inskrivna barn i hela riket.

[S4]Beräkningen sker med utgångspunkt i invånarnas antal och ålder vid ingången av året före bidragsåret. Förordning (1991:1033).

4 §  För socialbidrag beräknas ett indextal som uttrycker andelen hushåll med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) i kommunen jämfört med andelen sådana hushåll i hela riket.

[S2]För bostadsbidrag beräknas ett indextal som uttrycker andelen hushåll med bostadsbidrag enligt förordningarna (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer och (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn i kommunen jämfört med andelen sådana hushåll i hela riket.

5 §  De enligt 3 och 4 §§ beräknade femton indextalen sammanvägs med utgångspunkt i varje verksamhets andel i kommunernas totala nettokostnader för dessa ändamål. De andelar som avser kommunernas kostnader för barnomsorg i form av förskola och fritidshem respektive familjedaghem fördelas därvid lika på indextalen enligt 3 § första stycket och 3 § tredje stycket för envar av dessa verksamheter. Tillägget eller avdraget utgörs av det sammanvägda indextalet, minskat med 100, multiplicerat med sammanlagda nettokostnader för ifrågavarande verksamheter per invånare i riket och dividerat med medelskattekraften och medelskattesatsen för året före bidragsåret. Förordning (1991:1033).

6 §  Tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på landstingskommunernas kostnader beräknas på grundval av indextal enligt 7 § för kostnader för somatisk korttidssjukvård, psykiatrisk vård, läkarbesök i primärvård och läkarbesök i sjukhusansluten vård. Förordning (1991:1033).

7 §  Indextal för kostnader för de verksamheter som anges i 6 § beräknas med hjälp av standardtal som uttrycker genomsnittligt antal vårddagar respektive läkarbesök per invånare i riket i åldersgrupperna 0--14, 15--44, 45--64, 65--79 samt 80 år och däröver.

[S2]Standardtalen multipliceras med antalet invånare i landstingskommunen i respektive åldersgrupp, summeras för respektive verksamhet och divideras med antalet invånare. Indextalet uttrycker för varje verksamhet den sålunda beräknade utnyttjandegraden jämförd med motsvarande tal för hela riket.

[S3]Beräkningen sker med utgångspunkt i invånarnas antal och ålder vid ingången av året före bidragsåret.

8 §  De enligt 7 § beräknade fyra indextalen sammanvägs med utgångspunkt i sjukvårdshuvudmännens (landstingskommunerna och de kommuner som inte ingår i landstingskommun) totala externa kostnader för dessa ändamål. Tillägget eller avdraget utgörs av det sammanvägda indextalet, minskat med 100, multiplicerat med sammanlagda externa kostnader för ifrågavarande verksamheter per invånare i riket och dividerat med medelskattekraften och medelskattesatsen för året före bidragsåret. Förordning (1991:1033).

9 §  För kommun som inte ingår i landstingskommun beräknas ett tillägg eller avdrag på grund av åldersstruktur och social struktur enligt 2--5 §§ och ett tillägg eller avdrag för åldersstruktur enligt 6--8 §§, varefter dessa vägs samman med vikterna 0,58 för det förra talet och 0,42 för det senare talet.

10 §  Tillägget för befolkningsminskning motsvarar 40 procent av medelskattekraften för varje person med vilken minskningen under den senaste tioårsperioden överstiger fem procent.

11 §  Skattemyndigheterna skall årligen till regeringen utan dröjsmål sända avskrifter av preliminära uppgifter och av beslut om tillskott av skatteunderlag. Förordning (1990:1283).

12 §  Länsstyrelserna skall årligen till regeringen senast den 30 april med eget yttrande sända inkomna ansökningar om extra skatteutjämningsbidrag enligt 7 § lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag.

13 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag och denna förordning meddelas av riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:494) om skatteutjämningsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1989.
Vid beräkningarna av indextal för bostadsbidrag enligt 4 § andra stycket tillämpas för bidragsåren 1989 och 1990 förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl.
Genom förordningen upphävs förordningen (1979:363) om skatteutjämningsbidrag.
Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsbidrag för år 1988 och tidigare år.
Förarbeten
Prop. 1987/88:100
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1990:1283) om ändring i förordningen (1988:494) om skatteutjäm- ningsbidrag

  Omfattning
  ändr. 1, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1033) om ändring i förordningen (1988:494) om skatteutjäm- ningsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:14
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:677

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsbidrag för år 1992 och tidigare år.
  Omfattning
  upph.