Upphävd författning

Förordning (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Ändring införd
SFS 1976:262
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommun erhåller statsbidrag till sina kostnader för bostadsbidrag till barnfamiljer samt ensamstående och makar utan barn, om bostadsbidragen utgår enligt 2--7 §§. Sådant bostadsbidrag kallas statskommunalt bostadsbidrag.

[S2]Med barnfamilj avses i denna förordning makar eller ensamstående med barn, som helt eller delvis försörjes inom familjen.

[S3]Fosterbarn som sedan minst tre månader vistas i familjen anses som försörjt inom familjen.

[S4]Som delvis försörjt inom familjen anses barn som för undervisning eller vård bor utanför hemmet under längre tid men som vistas i familjen minst så lång tid som motsvarar normala skolferier.

[S5]Barn som bor på institution eller i fosterhem och som vistas i den egna familjen kortare tid än som anges i fjärde stycket får anses som delvis försörjt inom familjen, om det föreligger särskilda skäl och socialnämnden har tillstyrkt det.

[S6]I fall som avses i fjärde och femte styckena får barnet anses som delvis försörjt inom familjen utan hinder av att det försörjes i fosterhem Förordning (1982:672).

2 §  Bostadsbidraget till barnfamiljer skall utgå till familj med barn under sjutton år.

[S2]Bostadsbidraget skall utgå även till familj med barn som har fyllt sjutton år och som uppbär förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt vad som är särskilt stadgat om detta. Förordning (1986:417).

3 §  Bostadsbidraget till ensamstående och makar utan barn skall lämnas om bidragssökanden eller bidragstagaren på grund av vårdnads- eller umgängesrätt hos sig har sådana barn till vilka enligt 8 § tredje stycket hänsyn får tas vid bestämmandet av den högsta boendekostnaden enligt andra stycket samma paragraf. Förordning (1985:283).

4 §  Bostadsbidraget till barnfamiljer skall vara beroende av prövning enligt de grunder som anges i 5--7 §§ förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer. Vid minskning enligt 5 § nämnda förordning skall det statliga och det statskommunala bostadsbidraget läggas samman och det statliga bidraget minskas i första hand.

[S2]Bostadsbidrag i fall som anges i 3 § skall för tiden den 1 juli 1986--den 31 december 1986 lämnas med fullt belopp, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 28 000 kronor för ensamstående och 31 000 kronor för makar. För tiden efter den 31 december 1986 lämnas bostadsbidrag med fullt belopp, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 30 000 kronor för ensamstående och 33 000 kronor för makar. Är den bidragsgrundande inkomsten högre än vad som föreskrivits i första eller andra meningen, minskas bostadsbidraget,

 1. om bidraget avser tiden den 1 juli 1986--den 31 december 1986, med 15 procent av den överskjutande inkomsten intill 71 000 kronor samt med 22 procent av inkomsten därutöver och,
 2. om bidraget avser tiden efter den 31 december 1986, med 15 procent av den överskjutande inkomsten intill 75 000 kronor samt med 22 procent av inkomsten därutöver.

[S3]För bostadsbidrag i fall som anges i 3 § tillämpas i övrigt 5--7 §§ förordningen om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer. Förordning (1986:138).

5 §  För bostadsbidraget skall 3 § första stycket, 8 § första stycket, 9 §, 11--16 §§ och 18--21 §§ förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer äga motsvarande tillämpning.

[S2]Flyttar familjen eller den ensamstående till annan bostad den första dagen i en månad och uppkommer först därigenom rätt till bostadsbidrag, skall bidraget utgå från och med denna månad. Flyttar familjen eller den ensamstående till annan bostad och skall bostadsbidrag av denna anledning utgå med ändrat belopp, skall det nya beloppet utgå från och med månaden närmast efter den då flyttningen ägde rum eller, om flyttningen ägde rum den första dagen i en månad, från och med denna månad.

[S3]Dröjer hyresgäst med betalning av hyra på sätt som avses i 12 kap. 42 § 1 jordabalken i två efter varandra följande förfallodagar, kan dock förmedlingsorganet under tolv månader framåt utbetala bostadsbidraget till hyresvärden, om han begär det och särskilda skäl ej föranleder annat.

6 §  Bostadsbidraget skall utgå till familj eller ensamstående som har egen bostad.

[S2]Disponeras bostaden även av annan person än som avses i 2 eller 3 §, skall hänsyn till detta tas vid beräkningen av den bostadskostnad som skall läggas till grund för bestämmande av bostadsbidraget. Förordning (1979:228).

7 §  Vid beräkning av bostadskostnadens storlek för en sådan bostad i en- eller tvåfamiljshus som bebos av husägaren får kostnaden för avskrivning inte tas med. De föreskrifter som i övrigt skall gälla i fråga om beräkning av bostadskostnader meddelas av bostadsstyrelsen. Förordning (1980:708).

8 §  Statsbidrag lämnas med 43 procent av kostnaderna för bostadsbidrag, dock högst med 8 kronor 60 öre i månaden för varje helt 25-tal kronor av den del av bostadskostnaden som anges i andra stycket.

[S2]Vid beräkning av statsbidrag enligt första stycket beaktas endast den del av bostadskostnaden per månad som anges i det följande.

 1. För tiden den 1 juli 1986--den 31 december 1986 den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 650 kronor men inte

[S3]1 775 kronor för familj med ett eller två barn,

[S4]2 300 kronor för familj med tre eller fyra barn och

[S5]2 775 kronor för familj med fem eller flera barn.

 1. För tiden efter den 31 december 1986 den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 800 kronor men inte

[S6]2 075 kronor för familj med ett eller två barn,

[S7]2 600 kronor för familj med tre eller fyra barn och

[S8]3 125 kronor för familj med fem eller flera barn.

[S9]Har en bidragssökande eller bidragstagare något annat barn än som avses i 1 § andra--femte styckena och som uppfyller förutsättningarna enligt 2 §, får hänsyn tas till detta barn vid tillämpningen av andra stycket. Som ytterligare förutsättning härför gäller att barnet vistas hos bidragstagaren så lång tid årligen att denne kan anses behöva bostadsutrymmet för barnet.

[S10]Bostadskostnad som överstiger kostnadsgränsen enligt andra stycket får beaktas, om bidragstagaren eller någon medlem av hans hushåll är handikappad och om socialnämnden har tillstyrkt att bostadsbidrag till högre kostnad beviljas. Förordning (1986:138).

9 §  Statsbidrag utgår för kalenderår i efterskott.

[S2]Ansökan om statsbidrag göres varje år hos länsbostadsnämnden inom tid, som bostadsstyrelsen bestämmer, och skall avse bostadsbidrag som utbetalats under det sist förflutna kalenderåret.

[S3]Fråga om statsbidrag prövas av länsbostadsnämnden. Har kommunen tidigare fått för högt statsbidrag, göres avdrag för vad som utbetalats för mycket.

[S4]Statsbidrag utbetalas av bostadsstyrelsen. Förordning (1986:138).

9 a § har upphävts genom förordning (1986:138).

10 §  Talan mot förmedlingsorganets beslut i ärende enligt denna förordning föres hos länsbostadsnämnden genom besvär.

[S2]Talan mot länsbostadsnämndens beslut föres hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S3]Mot bostadsstyrelsens beslut får talan ej föras.

11 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Förarbeten
Prop. 1975/76:145

Förordning (1977:391) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag

Förordning (1977:1156) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamil- jer m.fl.

Förordning (1978:390) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barn- familjer m.fl.

Förordning (1979:228) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barn- familjer m.fl.

Förordning (1980:296) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Förordning (1980:708) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommu- nala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1981:338) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Förordning (1982:672) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Förordning (1983:1029) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1984:615) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Förordning (1985:283) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamil- jer m.fl.

Förordning (1985:469) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamil- jer m. fl.

  Omfattning
  ny 9 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:138) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfa- miljer m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bostadsbidrag som avser tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  upph. 9 a §; ändr. 4, 8, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:417) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfa- miljer m.fl.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-09-01

Ändring, SFS 1987:818

  Omfattning
  upph.