Upphävd författning

Förordning (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:520
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Elförsörjningsnämnden träder i verksamhet vid krig eller när regeringen annars bestämmer det. Under annan tid skall nämnden hålla sig underrättad om det aktuella elförsörjningsläget och om beredskapsplaneringen inom elförsörjningen.

[S2]Uppgifter

2 § har upphävts genom förordning (1992:172).

3 §  I krig eller när regeringen annars bestämmer det är nämndens huvudsakliga uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av el genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser. Nämnden övertar också de övriga totalförsvarsuppgifter inom elförsörjningsområdet som annars åligger Närings- och teknikutvecklingsverket enligt särskilda föreskrifter.

[S2]Av förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket framgår dock att verket i en kris- eller krigssituation har det övergripande samordningsansvaret för landets energiförsörjning. Förordning (1992:172).

4 §  När förbrukningsreglering av el införs har elförsörjningsnämnden till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver, genomföra förbrukningsregleringen samt att svara för långsiktig planering och inriktning av elproduktionen.

[S2]I den mån det inte ankommer på någon annan myndighet skall nämnden besluta de föreskrifter som behövs för att genomföra förbrukningsregleringarna samt lämna allmänheten information om regleringsföreskrifter och råd rörande elhushållning.

5 §  Nämnden skall också pröva överklagade beslut i den utsträckning som regeringen bestämmer.

Sammansättning

6 §  Nämnden består av högst tolv personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

7 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

8 §  Inom kansliet finns

 1. en enhet för förbrukningsfrågor,
 2. en enhet för elproduktionsfrågor,
 3. en enhet för frågor om materielförsörjning och reparationsverksamhet samt för rådgivning om tekniska frågor i anslutning till reglering av produktion och förbrukning av el,
 4. en enhet för överklagande- och rättsfrågor, administration, information, totalförsvarsfrågor samt övriga frågor.

9 §  Varje enhet förestås av en enhetschef. En av dem är ställföreträdare för chefen för kansliet.

Verksförordningens tillämpning

10 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]31 § om myndighetens beslut, och

[S7]35 § om överklagande.

11 §  Nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:228).

Ärendenas handläggning

12 §  Nämnden avgör i plenum

 1. frågor om allmänna riktlinjer för nämndens verksamhet och övriga frågor av principiellt intresse,
 2. sådana frågor som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322),

[S2]3.frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

 1. frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstägning eller läkarundersökning. Förordning (1996:228).

13 §  I pleniärenden är nämnden beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

14 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

15 §  Ärenden som inte skall avgöras av nämnden i plenum avgörs av ordföranden. I den mån sådana ärenden inte är av det slaget att de bör prövas av ordföranden, får de avgöras av chefen för kansliet eller någon annan tjänsteman enligt vad som anges i nämndens arbetsordning eller i särskilda beslut.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 § inte behöver föredras.

17 §  Ordföranden får utan föredragning fatta beslut som inte kan uppskjutas till dess ärendet hunnit föredras.

18 §  Vid föredragning eller avgörande av pleniärenden som berör någon annan central förvaltningsmyndighet för frågor om förbrukningsreglering får företrädare för denna myndighet närvara och yttra sig. Yttrandet skall antecknas om det innebär skiljaktig mening.

Tjänstetillsättningar m.m.

19 §  Nämndens ledamöter utses av regeringen för en tid av högst tre år.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande för en tid av högst tre år.

20 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Förordnande att vara ställföreträdare för chefen för kansliet meddelas av regeringen.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

21 § har upphävts genom förordning (1996:228).

Ändringar

Förordning (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1992:172) om ändring i förordningen (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1996:228) om ändring i förordningen (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden

  Omfattning
  upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-06-01

Ändring, SFS 1996:1493

  Omfattning
  upph.