Upphävd författning

Förordning (1988:551) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:551
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1982:1278) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Nämnden för vapenfriutbildning har till uppgift att svara för de vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring. Förordning (1989:459).

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. besluta om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria tjänstepliktigas utbildning,
 2. föra register över vapenfria tjänstepliktiga,
 3. avgöra vilket slag av tjänstgöring som de vapenfria tjänstpliktiga skall fullgöra,
 4. efter samråd med utbildningsanordnarna bestämma plats och tidpunkt för tjänstgöring,
 5. meddela riktlinjer för utbildningen av de vapenfria tjänstepliktiga,
 6. godkänna av utbildningsanordnarna upprättade utbildningsplaner,
 7. utöva tillsyn över utbildningen och tjänstgöringen i övrigt,
 8. efter samråd med vederbörande myndighet eller förening svara för krigsplacering av vapenfria tjänstepliktiga,
 9. svara för redovisning av de vapenfria tjänstepliktiga. Förordning (1989:459).

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med undantag av 2, 19, 23 och 24 §§.

[S2]Särskilda bestämmelser finns om rätten att inom myndighetens verksamhetsområde företräda staten vid domstol.

[S3]/r3/ Nämndens ledning

4 §  Nämndens direktör är chef för nämnden. När direktören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Nämndens styrelse består av högst åtta personer, direktören medräknad. Direktören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

6 §  Till nämnden är knuten en samrådsgrupp med företrädare för viktiga intressenter i vapenfrifrågor och en expertgrupp för medicinsk rådgivning rörande tjänstbarhetsprövning.

[S2]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen fatta beslut

 1. om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria tjänstepliktigas utbildning,
 2. i frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning avseende skiljande från annan anställning är provanställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

8 §  Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

9 §  Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Överklagande

10 §  Utbildningsanordnares beslut som har samband med utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga överklagas hos nämnden. Nämndens beslut i ett sådant ärende får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:551) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:459) om ändring i förordningen (1988:551) med instruktion för nämnden för vapenfri- utbildning

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1989:757

  Omfattning
  upph.