Upphävd författning

Förordning (1988:554) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:554 i lydelse enligt SFS 1994:972
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av flygtekniken inom landet.

[S2]Anstalten är riksmätplats för tryck enligt förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser.

2 §  Anstalten skall särskilt

 1. mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,
 2. följa utvecklingen av den flygtekniska forskningen i länder som har en ledande ställning inom området,
 3. samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och andra rön inom sitt verksamhetsområde.

3 §  Ersättning för forsknings- och försöksverksamhet, som anstalten utför åt någon annan, skall tas ut enligt taxa som fastställs av anstalten.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på anstalten med undantag av 18, 23 och 24 §§. Förordning (1993:1172).

Myndighetens ledning

5 §  Anstaltens generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer. Förordning (1990:472).

Styrelsen

6 §  Anstaltens styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Anstalten beslutar själv om sin organisation. Förordning (1990:472).

[S2]Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § har upphävts genom förordning (1990:472).

Tjänstetillsättningar m. m.

9 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av anstalten. Förordning (1989:406).

10 § har upphävts genom förordning (1990:472).

11 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

12 § har upphävts genom förordning (1990:472).
13 § har upphävts genom förordning (1994:972).
14 § har upphävts genom förordning (1989:406).

Ändringar

Förordning (1988:554) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:406) om ändring i förordningen (1988:554) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:472) om ändring i förordningen (1988:554) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten

  Omfattning
  upph. 8, 10, 12 §§; ändr. 4, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:1172) om ändring i förordningen (1988:554) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:972) om ändring i förordningen (1988:554) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:114

  Omfattning
  upph.