Upphävd författning

Förordning (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
SFS 1980:387
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på flygtekniska försöksanstalten.

Uppgifter

2 §  Anstalten har till uppgift att främja utvecklingen av flygtekniken inom landet.

[S2]Anstalten är riksmätplats för tryck enligt förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser.

3 §  Det åligger anstalten särskilt att

 1. mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,
 2. följa utvecklingen av den flygtekniska forskningen i länder som har en ledande ställning inom området,
 3. samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och andra rön inom sitt verksamhetsområde.

4 §  Ersättning för forsknings- och försöksverksamhet, som anstalten utför åt annan, utgår enligt taxa som fastställs av anstalten.

5 §  Anstalten skall varje år före den 1 oktober till chefen för försvarsdepartementet lämna en redovisning över anstaltens verksamhet under det gångna budgetåret.

Organisation

6 §  Anstalten leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör och sju andra ledamöter. Generaldirektören är styrelsens ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på anstalten.

7 §  Generaldirektören är chef för anstalten.

[S2]Inom anstalten finns tre avdelningar, nämligen aerodynamiska avdelningen, hållfasthetsavdelningen och tekniska avdelningen. Vidare finns ett kansli.

[S3]Varje avdelning förestås av en överingenjör. Chefen för kansliet är en avdelningsdirektör. En av cheferna för en avdelning är generaldirektörens ställföreträdare.

8 §  Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Av styrelsen avgörs

 1. ärenden om arbetets allmänna inriktning och utnyttjande i stort av tillgängliga resurser samt mera betydelsefulla forsknings och försöksuppgifter,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

10 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fyra av de i 6 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:900).

11 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

13 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder fullgörs generaldirektörens åligganden av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragning av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit ärendet hör, på chefen för kansliet eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En chef för en avdelning eller chefen för kansliet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av annan.

15 §  Samtliga chefer för en avdelning och chefen för kansliet bör om möjligt närvara vid föredragning och avgörande av ärenden som utan att vara styrelseärenden är av större vikt eller rör tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13.

[S2]Chefen för kansliet eller den tjänsteman som denne utser skall närvara vid föredragning och avgörande av ärenden som utan att höra till kansliet är av rättslig natur eller i vilka särskild vikt ligger på den formella behandlingen.

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:900).

18 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som överingenjörer och chefen för kansliet tillsätts av rege ringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av anstalten.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

[S5]Behörig till tjänst som laborator är den som kan visa att han har vetenskaplig skicklighet. Innan anstalten tillsätter tjänst som laborator, skall yttrande över sökandens kompetens och skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som anstalten utser.

21 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av rege ringen för högst tre år.

[S2]Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Övriga bestämmelser

22 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller den som innehar tjänsten som chef för kansliet.

23 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören.

24 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av anstalten även i fråga om chef för avdelning och chef för kansliet.

Ändringar

Förordning (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten

Förordning (1986:900) om ändring i förordningen (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöks- anstalten

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:554

  Omfattning
  upph.