Upphävd författning

Förordning (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:628 i lydelse enligt SFS 1993:680
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens geotekniska institut är central förvaltningsmyndighet för geotekniska frågor. Institutet har ett övergripande och från olika partsintressen skilt ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Förordning (1993:680).

2 §  Institutet skall särskilt

 1. bedriva och samordna geoteknisk forskning,
 2. utveckla metoder för grundläggning och jordförstärkning,
 3. informera om forskning och forskningsresultat samt bearbeta och sprida geoteknisk kunskap. Förordning (1993:680).

3 §  Institutet utför undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner. Institutet utför också uppdrag åt andra i den mån arbetet i övrigt tillåter det.

[S2]Uppdragen får utföras mot ersättning. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statens geotekniska institut med undantag av 18, 19 och 30 §§.

Institutets ledning

5 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Institutets styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst två av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1993:62).

[S3]Organisation

7 § har upphävts genom förordning (1993:680).
8 § har upphävts genom förordning (1993:680).

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Utöver vad som anges i 11--13 §§verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Tjänstetillsättningar m. m.

10 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av institutet. Förordning (1993:680).

11 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

12 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

Överklagande

13 §  Institutets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987; 439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Institutets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1993:62) om ändring i förordningen (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:680) om ändring i förordningen (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut

Omfattning
upph. 7, 8 §§; ändr. 1, 2, 10 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1996:285

  Omfattning
  upph.