Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

(BehL)

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
SFS 1971:309 i lydelse enligt SFS 2010:1401
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag eller annan författning som utfärdats före den 1 januari 1972, enligt vad hittills gällt skall anföras hos Konungen, skall besvären, i den mån ej annat föreskrives i 2 §, i stället anföras hos kammarrätt i följande mål:

 1. mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för upprättande av förslag till befattning eller uppdrag,
 2. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel, såvida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid tvist anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriationsdomstol eller ersättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen (1942:350) om fornminnen eller om ersättning enligt naturvårdslagen (1964:822),
 3. mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller utförsel av vara med undantag dock för sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull, skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av regeringens bemyndigande, mål om tillstånd att hålla provianteringsfrilager,
 4. mål om beslut rörande statens, kommunens eller annan kommunal förvaltningsenhets uttagande enligt gällande föreskrift av skatt eller annan avgift, såvida ej beslutet avser nedsättning eller befrielse och meddelats med stöd av regeringens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller avgift, vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,
 5. mål om beslut rörande återbetalning av utskylder, böter eller andra allmänna medel, såvida ej beslutet meddelats med stöd av regeringens bemyndigande eller avser avgift vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,
 6. anmärknings- och avkortningsmål, mål om tillsyn över stiftelser,
 7. mål om beslut som enligt författning eller föreskrift rörande den allmänna hälsovården, rörande förebyggande eller bekämpande av djur- eller växtsjukdomar eller rörande djurs vård eller behandling i särskilt fall meddelats angående förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggörande eller liknande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om beslut enligt arbetarskyddslagen (1949:1) eller med stöd därav meddelade föreskrifter, allmänna ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om allmänna sammankomster eller strålskyddslagen (1958:110) eller i ärende som avses i skogsförläggningslagen (1963:246),
 8. mål om föreläggande vid vite, såvida det inte är fråga om skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om föreläggande enligt lagen (1950:596) om rätt till fiske, jordförvärvslagen (1965:290), miljöskyddslagen (1969:387) eller jordhävdslagen (1969:698),
 9. mål om utdömande av vite,
 10. mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående behandlingen av häktad eller den som anhållits eller gripits för brott eller som eljest hålles i förvar tillfälligt eller angående verkställighet av straff eller annan brottspåföljd eller av intagning i arbetsanstalt,
 11. mål om handräckning. Lag (2003:844).

Prop. 1996/97:86: I konsekvens med att lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. upphävs och då hänvisningen därför inte längre fyller någon funktion tas den bort.

 • RÅ 2006:34:Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall överklagas hos kammarrätt i enlighet med vad som föreskrivs i 1 § 4 lagen om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål.

2 §  Besvär som enligt författningarna skall fullföljas hos Konungen skall anföras hos Högsta förvaltningsdomstolen i följande mål:

 1. mål om beslut av kommunalstämma i ärende, som endast angår i mantal satt jord,
 2. mål om fördelning till återbetalning av lån utav allmänna medel,
 3. skattläggningsmål, övriga mål om grundskatter eller därmed jämförliga utskylder,
 4. mål om fastställande av jordebok, om upptagande i eller uteslutande ur jordebok av fastighet eller särskild anteckning, om ändring i förhållande, varom uppgift finnes införd i jordebok samt sådana i 2 § 7:o) lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt avsedda mål om förmåner, rättigheter och skyldigheter, vilka åtföljer fastighet på grund av dess särskilda natur och egenskap,
 5. mål om rust- och rotehållares rättigheter och skyldigheter, övriga mål rörande indelnings- och roteringsverket, mål om hemmans och lägenheters indelning till lotsning, om utbyten av boningsplatser för lotsar eller av lotsningspliktiga hemman och lägenheter, om dessas förmåner, friheter och skyldigheter, mål om ordningen och sättet för begagnande av samfälld tångtäkt,
 6. mål om tillvaro av eller företräde till stadgad åborätt eller ständig besittningsrätt till hemman eller lägenhet, som tillhör kronan, menighet eller allmän inrättning,
 7. mål om rättighet till och villkoren för skatteköp av kronan, menighet eller allmän inrättning tillhörig fastighet, som jämlikt författningarna får till skatte försäljas, om fastställande av skatteköpeskilling, mål om nybygges omföring till skatte och villkoren därvid,
 8. mål om avgäld från avsöndrad lägenhet, om fördelning av mantal eller utskylder mellan stamfastighet och avsöndrad lägenhet, mål om tomtmätning, mål om avstyckning enligt 5 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad, mål om undantag från tillämpningen av de om vissa jordbruksarrenden enligt lag gällande särskilda bestämmelser eller av föreskrifter i lagen (1957:390) om fiskearrenden,
 9. avvittringsmål,
 10. mål om registrering enligt lagen (1899:59) om skydd för vissa mönster och modeller,
 11. mål om upphävande av registrering av elektrisk starkströmsledning eller understation,
 12. mål om bötesansvar,
 13. mål som enligt övergångsbestämmelse vid ändring i lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt skall prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1401).

3 §  Har i mål som avses i 1 eller 2 § besvärshandling inkommit till statsdepartement inom föreskriven besvärstid, skall talan ändå anses fullföljd i rätt tid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Ändring, SFS 1971:1157

Ändring, SFS 1973:858

Ändring, SFS 1973:859

Ändring, SFS 1975:681

Lag (1976:643) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Lag (1987:440) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § 2, 3 och 10 lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1987.
  De upphävda föreskrifterna tillämpas dock fortfarande i fråga om överprövning av sådana beslut som har meddelats dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  upph. 1 § 2, 3, 10 p
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1994:1728) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:290) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
  2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1996/97:86, Bet. 1996/97:FöU6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:302) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
  2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:215, Prop. 1997/98:141, Bet. 1997/98:FiU22
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2003:844) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2010:1401) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01