Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:65) med instruktion för statens trygghetsnämnd;

Departement
Civildepartementet PP
Utfärdad
1988-02-11
Ändring införd
SFS 1988:65 i lydelse enligt SFS 1990:481
Ikraft
1988-03-01
Upphäver
Förordning (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens trygghetsnämnd prövar

 1. frågor om personskadeersättning, avgångsbidrag och årlig ersättning, om frågorna regleras i kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av lagen (1976:600) om offentlig anställning eller för arbetstagare vid hov- och slottsstaterna eller om frågorna lämnas över till nämnden genom föreskrifter av regeringen,
 2. frågor om särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad och frågor om omskolning för skolledare, lärare och reservlärare, när prövningen ankommer på arbetsgivaren enligt kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av lagen om offentlig anställning,
 3. frågor om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada,
 4. frågor om avskrivning hos statens arbetsmarknadsnämnd av ärenden om omplacering av tjänstemän med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S) eller i trygghetsavtalet för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna (TrA-Skog), när tjänstemannen motsätter sig en avskrivning,
 5. frågor som regeringen i övrigt bestämmer.

2 §  Arbetsgivarens beslut enligt följande kollektivavtal, nämligen

 • trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S),
 • trygghetsavtalet för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna (TrA-Skog),
 • trygghetsavtalet för icke-statliga lärare (TrA-L),
 • trygghetsavtalet för lärare vid statsunderstödda folkhögskolor (TrA-Fh),
 • trygghetsavtalet för lärare vid privatskolor och riksinternatskolor (TrA-PR) eller
 • trygghetsavtalet för arbetstagare hos allmän försäkringskassa (TrA-FK) får överklagas hos nämnden, om beslutet avser
 1. att en tjänsteman inte längre skall omfattas av avtalet,
 2. att en tjänsteman vid byte av anställning inte har rätt till flyttningsersättning m. m. enligt avtalet,
 3. att en tjänsteman inte skall omplaceras till en ny anställning på orten eller i dess närhet utan i stället ges arbetsuppgifter inom ramen för den redan innehavda anställningen på en annan ort.

[S2]/r3/ Sammansättning

3 §  I nämnden finns två ordförande, två vice ordförande och åtta andra ledamöter.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

4 §  Två ledamöter förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, två efter förslag av TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och två efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR.

[S2]Motsvarande gäller dessa ledamöters ersättare.

[S3]/r3/ Organisation

5 §  En av ordförandena är chef för nämnden.

6 §  Nämnden är indelad i två avdelningar.

[S2]Vardera avdelningen består av en av ordförandena, en av vice ordförandena och fyra av de andra ledamöterna.

7 §  Vid den ena avdelningen tjänstgör personal som är anställd hos statens arbetsmarknadsnämnd.

[S2]Vid den andra avdelningen tjänstgör personal som är anställd antingen hos försäkringsbolaget Folksam eller hos Försäkringsaktiebolaget Skandia och som är knuten till Konsortiet för AMF-trygghetsförsäkringar.

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]4--7, 9 och 10 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S4]16 § om interna föreskrifter,

[S5]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]18 § om ärendeförteckning,

[S7]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S8]29 § om myndighetens beslut,

[S9]30 § om överklagande.

[S10]/r3/ Ärendenas handläggning

9 §  Inkommande ärenden enligt 1 eller 2 § fördelas på avdelningarna.

[S2]Frågor om fördelningen av ärenden prövas av chefen efter samråd med den andre ordföranden och med vice ordförandena.

10 §  Ärendena avgörs av avdelningen, om inte något annat bestäms enligt 12 §.

[S2]En avdelning är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet vara förordnade efter förslag från organisationerna.

11 §  Om ett ärende är så brådskande, att avdelningen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

12 §  Avdelningen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att på nämndens vägnar avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av en avdelning.

[S2]Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till avdelningen.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

14 §  Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid sammanträde, dock inte när nämnden skall fatta beslut.

[S2]Nämnden får av allmänna medel bevilja den som har inställt sig skälig ersättning för inställelsekostnader.

15 §  För samråd i angelägenheter som är gemensamma för båda avdelningarna sammanträder nämnden i plenum på kallelse av chefen.

[S2]/r3/ Underrättelser

16 §  Nämnden skall underrätta

 1. den myndighet där den berörde arbetstagaren är eller senast har varit anställd om beslut enligt 1 § 1, 2 och 3 samt 2 §,
 2. riksförsäkringsverket om beslut om personskadeersättning,
 3. statens arbetsmarknadsnämnd om beslut om avgångsbidrag eller årlig ersättning eller beslut enligt 1 § 4,
 4. statens löne- och pensionsverk om beslut om årlig ersättning,
 5. arbetsmarknadsverket om sådana beslut om årlig ersättning där arbetstagaren skall stå till arbetsmarknadens förfogande,
 6. försvarets personalnämnd i de ärenden där personalnämnden har avgett yttrande,
 7. försvarsgrenscheferna i de ärenden där de har avgett yttranden.

17 §  Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter lämnas underrättelser enligt 16 § 1 till riksdagens förvaltningskontor.

[S2]I fråga om beslut som rör sådana arbetstagare tillämpas inte vad som sägs i 16 §3 eller 5.

18 §  När utbetald personskadeersättning kan krävas åter från någon annan, skall nämnden bevaka statens rätt till återkrav med tillämpning av avskrivningskungörelsen (1965:921).

[S2]/r3/ Förordnanden

19 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Bland de ledamöter som förordnas utan förslag från organisationerna utser regeringen två att vara ordförande i nämnden.

[S3]Bland de ledamöter som förordnas efter förslag från organisationerna utser regeringen två att vara vice ordförande i nämnden.

20 §  Regeringen bestämmer vilken av ordförandena som skall vara chef för nämnden.

21 §  Förordnanden att tjänstgöra hos nämnden enligt 7 § andra stycket meddelas av nämnden.

[S2]/r3/ Verksamhetsberättelse

22 §  Chefen skall årligen före utgången av september månad till civildepartementet lämna en berättelse över verksamheten under det senast förflutna budgetåret.

[S2]/r3/ Utbetalningar

23 §  Regeringen förordnar särskilt om ordningen för utbetalning av förmåner som beslutas enligt 1 §. I fråga om utbetalning av avgångsbidrag till arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter beslutar dock riksdagen eller den myndighet som riksdagen bestämmer.

[S2]/r3/ Överklagande

24 §  Nämndens beslut enligt 1 §2 eller 4 eller enligt 2 § får inte överklagas.

[S2]Av föreskrifter i kollektivavtal och i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada framgår att beslut i frågor enligt 1 §1 eller 3 får överklagas hos en särskild skiljenämnd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:65) med instruktion för statens trygghetsnämnd

  Ikraftträder
  1988-03-01

Ändring, SFS 1990:481

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1988:65) med instruktion för statens trygghetsnämnd skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om avgångsbidrag, årliga ersättningar, särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnader skall dock 1 §1 och 2 samt 16, 17, 23 och 24 §§ i den upphävda förordningen fortfarande gälla.
  Omfattning
  upph.