Upphävd författning

Förordning (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-03-15
Ändring införd
SFS 1984:109
Ikraft
1984-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §2 och 3 samt 15 och 16 §§, tillämpas på trygghetsnämnden.

Uppgifter

2 §  Trygghetsnämnden prövar

 1. frågor om personskadeersättning, avgångsbidrag och årlig ersättning, om frågorna regleras i kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av lagen (1976:600) om offentlig anställning eller för arbetstagare vid hov- och slottsstaterna eller om frågorna lämnas över till nämnden genom föreskrifter av regeringen,
 2. frågor om särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad och frågor om omskolning för skolledare, lärare och reservlärare, när prövningen ankommer på arbetsgivaren enligt kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av lagen om offentlig anställning,
 3. frågor om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada,
 4. frågor om avskrivning hos statens arbetsmarknadsnämnd av ärenden om omplacering av tjänstemän med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S) eller i trygghetsavtalet för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna (TrA-Skog), när tjänstemannen motsätter sig en avskrivning,
 5. frågor som regeringen i övrigt bestämmer. Förordning (1985:955).

3 §  Arbetsgivarens beslut enligt följande kollektivavtal, nämligen

 • trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S), -- trygghetsavtalet för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna (TrA-Skog), -- trygghetsavtalet för icke-statliga lärare (TrA-L), -- trygghetsavtalet för lärare vid statsunderstödda folkhögskolor (TrA-Fh), -- trygghetsavtalet för lärare vid privatskolor och riksinternatskolor (TrA-PR) eller -- trygghetsavtalet för arbetstagare hos allmän försäkringskassa (TrA-FK) överklagas genom besvär hos trygghetsnämnden, om beslutet avser 1. att en tjänsteman inte längre skall omfattas av avtalet,
 1. att en tjänsteman vid byte av anställning inte har rätt till flyttningsersättning m. m. enligt avtalet,
 2. att en tjänsteman inte skall omplaceras till en ny anställning på orten eller i dess närhet utan i stället ges arbetsuppgifter inom ramen för den redan innehavda anställningen på en annan ort. Förordning (1985:955).

Organisation

4 §  Nämnden består av två ordförande, två vice ordförande och åtta andra ledamöter.

[S2]För varje ledamot förordnar regeringen en personlig ersättare.

5 §  Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Två ledamöter och ersättare för dem förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, två ledamöter och ersättare för dem efter förslag av TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) samt två ledamöter och ersättare för dem efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR.

6 §  Bland de ledamöter som förordnas utan förslag från organisationerna utser regeringen två att vara ordförande i nämnden.

[S2]Bland de ledamöter som förordnas efter förslag från organisationerna utser regeringen två att vara vice ordförande i nämnden.

7 §  Regeringen utser en av ordförandena att vara chef för nämnden.

8 §  Nämnden är indelad i två avdelningar.

[S2]Vardera avdelningen består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra ledamöter.

9 §  Hos nämnden tjänstgör personal som är anställd hos statens arbetsmarknadsnämnd.

10 §  I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

11 §  Inkommande ärenden enligt 2 eller 3 § fördelas på avdelningarna.

[S2]Frågor om ärendefördelningen prövas av chefen efter samråd med den andre ordföranden och med vice ordförandena.

12 §  Varje avdelning sammanträder på kallelse av sin ordförande.

13 §  Ärendena avgörs av avdelningen, om inte annat bestäms enligt 14 § första stycket.

[S2]En avdelning är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet vara förordnade efter förslag från organisationerna.

[S3]Om ett ärende är så brådskande, att avdelningen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ledamöterna. Förordning (1986:1038).

14 §  Genom särskilda beslut får avdelningen lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på avdelningen.

[S2]Yttranden i ärenden som rör överklagande av avdelningens avgöranden beslutas alltid av avdelningen.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Genom särskilda beslut får avdelningen dock medge att ärenden som handläggs enligt 14 § första stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av avdelningen.

16 § har upphävts genom förordning (1984:109).

17 §  Nämnden får hos riksdagens förvaltningskontor begära de upplysningar och det biträde i övrigt som behövs för prövning av ärenden rörande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter.

18 §  Nämnden får bereda den som förväntas kunna lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid sammanträde, dock inte vid fattande av beslut.

[S2]Nämnden får av allmänna medel bevilja den som därvid har inställt sig skälig ersättning för inställelsekostnader.

19 §  För samråd i angelägenheter som är gemensamma för båda avdelningarna sammanträder nämnden i plenum på kallelse av chefen.

Underrättelser

20 §  Nämnden skall underrätta

 1. den myndighet där den berörde arbetstagaren är eller senast har varit anställd om beslut enligt 2 § 1, 2 och 3 samt 3 §,
 2. riksförsäkringsverket om beslut om personskadeersättning,
 3. statens arbetsmarknadsnämnd om beslut om avgångsbidrag eller årlig ersättning eller beslut enligt 2 § 4,
 4. statens löne- och pensionsverk om beslut om årlig ersättning,
 5. arbetsmarknadsstyrelsen om sådana beslut om årlig ersättning som kan omprövas.

21 §  Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter lämnas underrättelser enligt 20 § 1 till riksdagens förvaltningskontor.

[S2]I fråga om beslut som rör sådana arbetstagare tillämpas inte vad som sägs i 20 §3 eller 5.

Återkrav

22 §  När utbetald personskadeersättning kan krävas åter från någon annan, skall nämnden bevaka statens rätt till återkrav med tillämpning av avskrivningskungörelsen (1965:921). Förordning (1987:212).

Avslutande bestämmelser

23 §  Chefen skall på nämndens vägnar årligen före utgången av september månad till civildepartementet lämna en berättelse över verksamheten under det senast förflutna budgetåret.

24 §  Regeringen förordnar särskilt om ordningen för utbetalning av förmåner som beslutas enligt 2 §. I fråga om utbetalning av avgångsbidrag till arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter beslutar dock riksdagen eller den myndighet som riksdagen bestämmer.

25 §  Nämndens beslut enligt 2 §2 eller 4 eller enligt 3 § får inte överklagas.

[S2]Att beslut i frågor enligt 2 §1 eller 3 får överklagas hos en skiljenämnd framgår av föreskrifter i kollektivavtal och i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Ändringar

Förordning (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden

Ikraftträder
1984-04-01

Förordning (1985:61) om ändring i förordningen (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-04-01

Förordning (1985:955) om ändring i förordningen (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1986-02-01

Förordning (1986:1038) om ändring i förordningen (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:212) om ändring i förordningen (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 22 §; ny rubr. närmast före 22 §
  Ikraftträder
  1987-06-01

Ändring, SFS 1988:65

  Omfattning
  upph.