Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:670) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:670
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1976:702) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Universitets- och högskoleämbetet är central förvaltningsmyndighet för högskolan inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Ämbetet är dessutom central förvaltningsmyndighet för de myndigheter som regeringen bestämmer.

2 §  Ämbetet skall såvitt gäller högskolan inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde bereda olika frågor, ansvara för uppföljning och utvärdering av verksamheten samt utöva tillsyn över verksamheten.

[S2]Ämbetet skall särskilt

 1. utarbeta underlag för riksdagens och regeringens beslut i fråga om inriktningen och utvecklingen av utbildnings- och forskningsresurserna samt villkoren för utbildnings- och forskningsverksamheten samt
 2. svara för översiktlig och samordnande planering för forskarutbildning och forskningen.

3 §  */-k/Ämbetet skall dessutom, i fråga om högskolan i dess helhet, särskilt

 1. svara för översiktlig och samordnad planering för den grundläggande högskoleutbildningen och utarbeta förslag till planeringsramar för denna utbildning samt
 2. ta initiativ till utveckling av allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer i den grundläggande högskoleutbildningen samt till regeringen ge in de förslag om sådana linjer som behövs.

[S2]Ämbetet skall härvid samarbeta med styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet i frågor som har anknytning till dess verksamhet inom högskolan. Förordning (1991:1061).

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på ämbetet.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  Universitetskanslern är chef för ämbetet.

[S2]/r3/ Styrelsen

6 §  Ämbetets styrelse består av högst tio personer, universitetskanslern medräknad. Universitetskanslern är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

7 §  Inom ämbetet finns fyra avdelningar, nämligen beredningsavdelningen, avdelningen för tillsyn och uppföljning, utvecklingsavdelningen och studerandeavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

[S2]Utöver de avdelningar som anges i första stycket får finnas andra arbetsenheter enligt ämbetets bestämmande. Förordning (1989:885).

[S3]/r3/ Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på ämbetet.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

9 §  Ämbetets personalansvarsnämnd består -- förutom av universitetskanslern och personalföreträdarna -- av cheferna för de fyra avdelningarna. Universitetskanslern är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:885).

[S3]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen får överlåta till universitetskanslern att besluta om föreskrifter på högskolans område.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Universitetskanslern förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av universitetskanslern.

[S3]Andra tjänster tillsätts av ämbetet. Förordning (1989:885).

12 §  Förordnande att vara universitetskanslerns ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid, efter anmälan av universitetskanslern.

13 §  Andra styrelseledamöter än universitetskanslern utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av ämbetet även i fråga om avdelningschefer. Förordning (1989:885).

Ändringar

Förordning (1988:670) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet

Förarbeten
Prop. 1987/88:100
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:885) om ändring i förordningen (1988:670) med instruktion för universitets- och hög- skoleämbetet

  Omfattning
  ändr. 7, 9, 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1061) om ändring i förordningen (1988:670) med instruktion för universitets- och hög- skoleämbetet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:1285

  Omfattning
  upph.