Upphävd författning

Förordning (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:677 i lydelse enligt SFS 1998:1716
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens konstmuseer har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten skall levandegöra äldre och nutida konstformer och deras samband med samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

[S2]Myndigheten skall driva två museer, nämligen

 • Nationalmuseet,
 • Moderna museet.

[S3]Till myndigheten hör Prins Eugens Waldemarsudde. Förordning (1998:1716).

2 §  Statens konstmuseer skall särskilt

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
 2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt driva utlånings- och depositionsverksamhet,
 3. förteckna och vetenskapligt bearbeta övriga staten tillhöriga eller av staten understödda samlingar av konst och konsthantverk samt öva tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar staten tillhöriga konstverk som är fast anbringade, i den mån dessa samlingar eller konstverk inte, enligt särskilda bestämmelser, står under tillsyn eller vård av någon annan myndighet eller inrättning som har betryggande sakkunskap i fråga om sådan konst. Förordning (1988:1549).

3 §  Statens konstmuseer har särskilda ansvarsuppgifter inom konstmuseiområdet. Myndigheten skall därvid inom detta område

[S2]verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,

[S3]verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

[S4]Myndigheten skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

3 a §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får Statens konstmuseer i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

[S2]Statens konstmuseer får ta betalt för depositioner av konstföremål ur myndighetens samlingar enligt grunder som föreskrivs av myndigheten efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:461).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens konstmuseer med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17 §§, 19 § första stycket samt 20, 21, 30, 32 och 33 §§. Förordning (1996:451).

Myndighetens ledning

5 §  Överintendenten är chef för Statens konstmuseer.

Styrelser

6 §  Statens konstmuseers styrelse består av högst nio ledamöter, överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

6 a §  Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde består, i enlighet med prinsens testamente, av sju personer, intendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter, bland dem intendenten, är närvarande. Förordning (1994:1369).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

7 §  Vid myndigheten Statens konstmuseer utgör vart och ett av de två museerna, Nationalmuseet och Moderna museet, en särskild enhet under ledning av en museichef.

[S2]Prins Eugens Waldemarsudde utgör en särskild enhet under ledning av en intendent.

[S3]Myndigheten har därutöver de enheter som styrelsen för Statens konstmuseer bestämmer. Förordning (1998:1716).

8 §  Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör äldre måleri och skulptur, företrädesvis från tiden före år 1900, samt teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid. Nationalmuseet skall därvid särskilt levandegöra de äldre konstformernas samband med den nutida konsten och främja konstnärlig och kulturell förnyelse.

[S2]Samlingsområdet för Nationalmuseet omfattar föremål som har samband med museets uppgifter enligt första stycket.

[S3]Inom Nationalmuseet finns de avdelningar som styrelsen för Statens konstmuseer bestämmer. Förordning (1994:1369).

9 §  Moderna museet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör nutida måleri och skulptur samt fotografi. Moderna museet skall därvid levandegöra sambandet såväl med äldre konstformer som med andra nutida bildformer än måleri, skulptur och fotografi. Moderna museet skall särskilt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

[S2]Moderna museet skall främja internationella kontakter genom att i utlandet anordna utställningar av nutida svensk konst. I detta ingår att svara för svenskt deltagande vid de internationella biennaler där en svensk medverkan är motiverad.

[S3]Samlingsområdet för Moderna museet omfattar i första hand mŒleri och skulptur, företrädesvis från 1900-talet, samt fotografiska bilder.

[S4]Inom Moderna museet finns de avdelningar som styrelsen för Statens konstmuseer bestämmer. Förordning (1996:1602).

[S5]10 § har upphört att gälla genom förordning (1998:1716).

11 §  Prins Eugens Waldemarsudde skall bedriva verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prinsens testamente. Förordning (1994:1369).

[S2]12 § har upphävts genom förordning 1994:1369.

13 §  En av museicheferna är även överintendent. En av de övriga museicheferna är överintendentens ställföreträdare.

14 §  Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som överintendenten bestämmer.

Personalföreträdare

15 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens konstmuseer.

Personalansvarsnämnden

16 §  Statens konstmuseers personalansvarsnämnd består -- förutom av överintendenten och personalföreträdarna -- av cheferna för de olika enheterna. Överintendenten är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1994:1369).

Styrelsens för Statens konstmuseer ansvar

17 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen för Statens konstmuseer besluta i frågor av principiellt intresse som berör minst två enheter och som hänskjuts till styrelsen av överintendenten. Förordning (1996:451).

Överintendentens och vissa andra befattningshavares ansvar

18 §  Överintendenten skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen för Statens konstmuseer, styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde eller av personalansvarsnämnden. Ett ärende som berör enbart en enhet avgörs dock av chefen för den enheten.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av överintendenten eller av någon av cheferna för de övriga enheterna, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1994:1369).

Ärendenas handläggning

19 §  När chefen för en enhet inte är i tjänst eller när chefen i övrigt har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som chefen bestämmer. Förordning (1994:1369).

20 §  Chefen för en enhet får utan föredragning fatta beslut som inte kan uppskjutas till dess att ärendet kan föredras. Förordning (1994:1369).

Anställningar m.m.

21 §  Överintendenten anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Museichefer anställs av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överintendenten.

[S3]Intendenten vid Prins Eugens Waldemarsudde anställs av styrelsen för den enheten.

[S4]Statens konstmuseer anställer övrig personal. Förordning (1996:451).

22 §  Förordnande för en museichef att vara överintendentens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överintendenten.

23 §  Ordföranden och andra ledamöter av styrelsen för Statens konstmuseer än överintendenten utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (1994:1369).

24 §  Ledamöter av styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde är, enligt prinsens testamente, riksmarskalken, chefen för Nationalmuseum och intendenten. Därutöver utser regeringen fyra ledamöter för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser ordförande och vice ordförande. Förordning (1994:1369).

Övriga bestämmelser

25 §  Utöver de uppgifter som Statens konstmuseer har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten. Förordning (1988:1549).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1549) om ändring i förordningen (1988:677) med instruktion för statens konstmuseer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1976:439) med instruktion för Statens konstmuseer skall upphöra att gälla.
  2. För den som innehar tjänst som chef för Nationalmuseet eller Östasiatiska museet vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
  Omfattning
  ändr. 2, 23 §§; nya 3 a, 25 §§, rubr. närmast före 25 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1994:1369) om ändring i förordningen (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

  Omfattning
  upph. 12 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6, 17, 21 §§; ny 6 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:451) om ändring i förordningen (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

  Omfattning
  ändr. 4, 17, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1602) om ändring i förordningen (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:461) om ändring i förordningen (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1716) om ändring i förordningen (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

Förarbeten
Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
Omfattning
upph. 10 §; ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1999:562

Omfattning
upph.