Upphävd författning

Förordning (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1976:439
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Myndigheten statens konstmuseer omfattar följande institutioner, nämligen

 1. nationalmuseet,
 2. moderna museet,
 3. östasiatiska museet,
 4. en förvaltningsenhet.

2 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på myndigheten.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan överintendenten och i övrigt chefen för varje institution. Förordning (1984:454).

Uppgifter

Allmänna bestämmelser

3 §  Myndigheten skall främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Den skall levandegöra äldre och nutida konstformer och deras samband med samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

[S2]Myndigheten skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre tid till nutid.

4 §  Det åligger myndigheten särskilt att

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
 2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet samt driva utlånings- och depositionsverksamhet,
 3. öva tillsyn över och förteckna samt vetenskapligt bearbeta övriga staten tillhöriga eller av staten understödda samlingar av konst och konsthantverk, i den mån dessa ej står under tillsyn eller vård av annan myndighet eller inrättning som enligt särskilda bestämmelser har betryggande sakkunskap i fråga om konst och konsthantverk,
 4. hålla sig underrättad om hur statliga organ vårdar sådana konstverk som är fast anbringade samt lämna dessa organ råd i sådana frågor.

[S2]Myndigheten får ta betalt för depositioner av konstföremål ur myndighetens samlingar enligt grunder som föreskrivs av myndigheten efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1987:718).

4 a §  Myndigheten har särskilda ansvarsuppgifter inom konstmuseiområdet. Det åligger därvid myndigheten att inom detta område

[S2]verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,

[S3]verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

[S4]Myndigheten skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå. Förordning (1987:718).

Fördelning inom myndigheten av uppgifter

5 §  Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör äldre måleri och skulptur, företrädesvis från tiden före år 1900, samt teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid. Nationalmuseet skall därvid särskilt levandegöra de äldre konstformernas samband med den nutida konsten och främja konstnärlig och kulturell förnyelse.

[S2]Samlingsområdet för nationalmuseet omfattar föremål som har samband med museets uppgifter enligt första stycket.

[S3]Nationalmuseet skall svara för de uppgifter som avses i 4 § 3.

6 §  Moderna museet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör nutida måleri och skulptur samt fotografi. Moderna museet skall därvid levandegöra sambandet såväl med äldre konstformer som med andra nutida bildformer än måleri, skulptur och fotografi. Det åligger moderna museet särskilt att verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

[S2]Samlingsområdet för moderna museet omfattar i första hand måleri och skulptur, företrädesvis från 1900-talet, samt fotografiska bilder.

7 §  Östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre tid till nutid.

[S2]Samlingsområdet för östasiatiska museet omfattar föremål av konstvetenskapligt, kulturhistoriskt och arkeologiskt slag som härrör från det östasiatiska kulturområdet.

8 §  Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom myndigheten. Enheten skall vidare fullgöra tekniska serviceuppgifter.

Organisation

9 §  Myndigheten ledes av en styrelse, som består av en ordförande samt överintendenten såsom självskriven ledamot och sju andra ledamöter. Ordföranden och de icke självskrivna ledamöterna utses av regeringen särskilt.

[S2]Styrelsen utser bland de icke självskrivna ledamöterna en vice ordförande.

10 §  Chef för nationalmuseet är en museidirektör.

[S2]Inom nationalmuseet finns fyra avdelningar, en för äldre måleri och skulptur, en för teckning och grafik, en för konsthantverk samt en för konstbildning.

[S3]Varje avdelning förestås av en förste intendent.

[S4]Till nationalmuseet hör ateljéer för konservering av konstföremål. Förordning (1981:506).

11 §  Chef för moderna museet är en museidirektör.

[S2]Inom moderna museet finns två avdelningar, en för modern konst och en för fotografi (fotografiska museet). Museidirektören förestår avdelningen för modern konst.

[S3]Till moderna museet hör en atlejé för målerikonservering.

12 §  Chef för östasiatiska museet är en museidirektör.

[S2]Till östasiatiska museet hör östasiatiska biblioteket. Förordning (1986:254).

13 §  Chef för förvaltningsenheten är en avdelningsdirektör.

14 §  En av museidirektörerna är även överintendent. En av de övriga museidirektörena är överintendentens ställföreträdare.

15 §  Inom myndigheten finns en avdelning för slottssamlingar, en avdelning för depositioner och vandringsutställningar, ett bibliotek samt en enhet som omfattar fotoateljé, bildarkiv och Svensk porträttarkiv. Vardera avdelningen förestås av en förste intendent.

[S2]Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som styrelsen bestämmer. Förordning (1981:506).

16 §  Hos myndigheten är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita experter och sakkunniga.

17 §  För inköp av svenska konstnäres arbeten finns vid moderna museet en inköpsnämnd som består av chefen för museet samt två konstnärer (konstnärsledamöter). Av konstnärsledamöterna skall en vara målare och en skulptör. För varje ledamot finns en personlig ersättare.

[S2]Konstnärsledamöterna och ersättarna för dem utses av regeringen efter förslag av akademien för de fria konsterna och av konstnärernas riksorganisation. Varje förslag bör innehålla namnen på två målare och två skulptörer. Ersättare för chefen för moderna museet är den tjänsteman styrelsen bestämmer.

Ärendenas handläggning

18 §  Av styrelsen avgöres

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. principiella frågor om konservering, utlåning eller deposition av föremål som ingår i museisamlingarna,
 5. frågor om tillsättning av tjänst,
 6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 8. annat ärende än som avses i 1-7, om ärendet berör två eller flera av institutionerna,
 9. andra frågor som hänskjutes till styrelsen av överintendenten eller chefen för den institution som berörs.

19 §  Styrelsen är beslutför när fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och överintendenten eller, i fall som avses i 24 §, hans ställföreträdare är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och överintendenten eller, i fall som avses i 24 §, hans ställföreträdare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överintendenten eller, i fall som avses i 24 §, hans ställföreträdare besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:927).

20 §  Styrelsen får överlämna åt överintendenten att avgöra ärende eller grupp av ärenden som avses i 18 §5 eller 8 och som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S2]I beslut om överlämnande enligt första stycket får överintendenten medges rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller viss grupp av ärenden.

21 §  I handläggningen av ärenden som avgörs av moderna museets inköpsnämnd deltar när det gäller

[S2]fördelning av tillgängliga inköpsmedel på måleri och skulptur, samtliga ledamöter,

[S3]inköp av måleri, chefen för moderna museet och den konstnärsledamot som är målare,

[S4]inköp av skulptur, chefen för moderna museet och den konstnärsledamot som är skulptör.

[S5]Kan de ledamöter som handlägger ett ärende om inköp av måleri eller skulptur inte enas, skall även ersättarna för dessa ledamöter tillkallas för att delta i handläggningen.

[S6]Vid omröstning enligt 18 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas vad som sägs om ordföranden på chefen för moderna museet. Förordning (1986:927).

22 §  Hör ärende, som ej ankommer på styrelsen enligt 18 § eller på inköpsnämnden, till en enda institution avgöres ärendet av chefen för institutionen.

23 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än överintendenten eller chef för institution att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på överintendenten eller chef för institution.

24 §  När överintendenten är förhindrad att utöva den chefsuppgift som enligt 2 § andra stycket ankommer på honom, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av överintendenten även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

25 §  Uppkommer hinder för såväl överintendenten som dennes ställföreträdare, fullgöres den chefsuppgift som enligt 2 § andra stycket ankommer på överintendenten av den tjänsteman överintendenten bestämmer.

[S2]Om hinder i övrigt uppkommer för chef för institution, fullgöres dennes åligganden av den tjänsteman chefen för institutionen bestämmer.

26 §  I överintendentens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på överintendenttjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

27 §  Ärende avgöres, utom i fall som avses i 21 §, efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 23 § avgöres utan föredragning.

28 §  Styrelseärende föredrages av överintendenten eller, i fråga om ärende som hör till annan institution än den överintendenten förestår, av chefen för institutionen. Föredragning får även ske av särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av styrelseärende.

[S3]Chef för institution har rätt att närvara när styrelseärende som hör till hans institution föredrages av annan.

29 §  Föredragning av ärende, som icke skall avgöras av styrelsen eller moderna museets inköpsnämnd, ankommer på chefen för den avdelning dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande.

[S2]Chef för institution får övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chef för avdelning har rätt att närvara när ärende som hör till hans avdelning föredrages av annan,

[S4]När överintendenten avgör ärende som avses i beslut enligt 20 § har även chef för institution som beröres rätt att närvara.

30 § har upphävts genom förordning (1986:927).

31 §  Överintendenten eller chef för institution får meddela beslut utan föredragning i ärende som ankommer på honom, om

 1. han befinner sig på tjänsteresa eller fråga är om annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredraganden ej kan tillkallas, och
 2. beslutet ej utan olägenhet kan uppskjutas.

32 §  Ordföranden i styrelsen, överintendenten eller chef för institution får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos myndigheten. Efter beslut av överintendenten eller chef för institution får även annan tjänsteman vidtaga sådana åtgärder.

Tjänstetillsättning

33 §  Ordföranden och de ledamöter i styrelsen som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år. Förordnande kan förlängas högst en gång. Om särskilda skäl föreligger, kan förordnande förlängas mer än en gång.

[S2]Överintendenten förordnas av regeringen för högst sex år. Förordnande för museichef att vara överintendentens ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av överintendenten.

[S3]Konstnärsledamöterna i moderna museets inköpsnämnd och ersättare för dem förordnas för två år. Ordinarie konstnärsledamot får icke meddelas fortsatt förordnande.

[S4]Tjänst som museidirektör tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden i styrelsen. Chefen för moderna museet förordnas för högst fem år.

[S5]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av myndigheten.

Övriga föreskrifter

34 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som överintendent. Förordning (1982:384).

35 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på överintendent. Förordning (1982:384).

36 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av myndigheten även i fråga om museidirektörerna. Förordning (1982:384).

Ändringar

Förordning (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

Förarbeten
Prop. 1975/76:135

Förordning (1981:506) om ändring i förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

  Omfattning
  ändr. 10, 15 §§

Förordning (1982:384) om ändring i förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

  Omfattning
  ändr. 4, 34-36 §§

Förordning (1984:454) om ändring i förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:254) om ändring i förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

  Omfattning
  ändr. 12 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:927) om ändring i förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

  Omfattning
  upph. 30 §; ändr. 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:718) om ändring i förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:97
  Omfattning
  ändr. 4, 4 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:677

  Omfattning
  upph.