Upphävd författning

Förordning (1988:744) med instruktion för Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:744
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1986:539) med instruktion för nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden har till uppgift att främja internationella kontakter inom kulturlivet genom att i utlandet anordna utställningar av nutida svensk konst.

[S2]I nämndens verksamhet ingår att planlägga och genomföra svenskt deltagande i biennalutställningarna i Venedig i Italien.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst tio ledamöter däribland chefen för moderna museet. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

3 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare. Sekreteraren är anställd hos statens konstmuseer.

[S2]Nämnden får anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, och

[S6]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:453).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:453).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, chefen för moderna museet eller sekreteraren att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Överlämnande får inte avse frågor om skiljande från sådant uppdrag som avses i 3 §.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Ärenden som avgörs enligt 8 § behöver dock inte föredras.

Anställning m.m.

10 §  Ledamöter, utom chefen för moderna museet, utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst två år.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid, dock högst två år.

[S3]Ett förordnande kan förlängas en gång. Om det finns särskilda skäl kan förordnandet förlängas ytterligare.

Övriga föreskrifter

11 §  Nämnden beslutar i frågor om arbetsuppgifter, arbetstidens förläggning, ledighet och tjänsteresor för nämndens sekreterare. I övriga personalfrågor beslutar statens konstmuseer.

12 §  Andra beslut av nämnden än beslut som rör personalfrågor får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:744) med instruktion för Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1996:453) om ändring i förordningen (1988:744) med instruktion för Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§, rubr. närmast före 10 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Ändring, SFS 1996:1602

  Omfattning
  upph.