Upphävd författning

Förordning (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:831 i lydelse enligt SFS 1996:1606
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer, i den utsträckning detta inte är någon annans uppgift, främja internationellt konstnärsutbyte och i övrigt fullgöra de uppgifter som följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Nämnden skall hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. Förordning (1996:1606).

Sammansättning

2 §  Nämndens styrelse består av högst tretton personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

3 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

4 §  Inom nämnden finns fyra organ för handläggning av ärenden rörande bidrag och ersättningar till konstnärer, nämligen

 1. styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond,
 2. arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet,
 3. arbetsgruppen för musiker och sångare,
 4. arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer.

5 §  Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av tretton ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1994:304).

6 §  Arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet består av nio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

7 §  Arbetsgruppen för musiker och sångare består av elva ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1994:518).

8 §  Arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer består av elva ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

9 §  Varje organ som avses i 4 § avgör ärenden inom sitt verksamhetsområde. Är ärendet av principiell betydelse eller annars av större vikt, skall det dock avgöras av konstnärsnämndens styrelse.

Verksförordningens tillämpning

10 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S7]30 § om ärendeförteckning,

[S8]31 § om myndighetens beslut, och

[S9]35 § om överklagande. Förordning (1996:454).

11 §  Nämndens styrelse har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen skall styrelsen

 1. besluta i sådana ärenden som inte skall avgöras av något av de organ som anges i 4 §,
 2. besluta om den närmare fördelningen av ärenden mellan de organ som anges i 4 §,
 3. besluta om den närmare fördelningen av sådana medel som berör två eller flera av de organ som anges i 4 §, om regeringen inte har gjort en sådan fördelning. Förordning (1996:454).

12 §  Chefen för kansliet har under styrelsen det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket, 8 och 10 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:454).

Ärendenas handläggning

13 §  Nämndens styrelse är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

14 §  Ett organ som avses i 4 § är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

15 §  Nämndens styrelse får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

16 §  Ett organ som avses i 4 § får lämna över till ordföranden eller annan ledamot i organet eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas vid sammanträde med organets ledamöter.

17 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 eller 16 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

18 §  Ledamöter i nämndens styrelse utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid, dock högst tre år.

19 §  Ledamöter i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid, dock högst tre år. Förordning (1994:304).

20 §  Ledamöter i en arbetsgrupp som avses i 4 § utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år.

[S2]Regeringen utser ordförande i varje arbetsgrupp. Förordnandet ges för en bestämd tid, dock högst tre år. Arbetsgruppen utser inom sig vice ordförande.

21 §  Den som varit ledamot i nämndens styrelse under en period får inte på nytt utses till ledamot i styrelsen, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Motsvarande gäller för ledamöter i sådana organ som avses i 4 § samt för ersättare i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond.

22 §  Kanslichefen anställs av styrelsen. Detsamma gäller andra anställningar. Förordning (1996:454).

Ändringar

Förordning (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:460) om ändring i förordningen (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:304) om ändring i förordningen (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:193, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KrU20
  Omfattning
  ändr. 5, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:518) om ändring i förordningen (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:454) om ändring i förordningen (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

  Omfattning
  ändr. 10, 11, 12, 22 §§, rubr. närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1606) om ändring i förordningen (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

Förarbeten
Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1997:1153

  Omfattning
  upph.