Upphävd författning

Förordning (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:531
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 15 § andra stycket andra punkten och 16 §, tillämpas på konstnärsnämnden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan ordföranden i konstnärsnämndens styrelse samt i övrigt chefen för nämndens kansli. Förordning (1985:697).

Uppgifter

2 §  Konstnärsnämnden skall handha ärenden om bidrag och ersättningar till konstnärer, i den mån detta ej ankommer på annan, och i övrigt fullgöra de uppgifter som följer av särskilda bestämmelser.

[S2]Nämnden skall hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. Förordning (1985:697).

Organisation

3 §  Konstnärsnämnden leds av en styrelse som består av ordförande och åtta andra ledamöter jämte fyra suppleanter, vilka utses av regeringen. De andra ledamöterna och suppleanterna skall tillika vara ledamöter eller suppleanter i något av de organ som avses i 4 §. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:697).

4 §  Inom konstnärsnämnden finns fyra organ för handläggning av ärenden rörande bidrag och ersättningar till konstnärer, nämligen

  1. styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond,
  2. arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet,
  3. arbetsgruppen för musiker och sångare,
  4. arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer.

[S2]Närmare bestämmelser om bildkonstnärsfonden och dess användning finns i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond. Förordning (1985:697).

5 §  Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av ordförande och tolv andra ledamöter. Ordföranden och två av de andra ledamöterna, varav en skall vara vice ordförande, utses av regeringen. Om utseendet av övriga ledamöter finns föreskrifter i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

[S2]För ledamöterna skall finnas i samma ordning utsedda suppleanter.

5 a §  Arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet består av ordförande och fyra andra ledamöter jämte fyra suppleanter. Ordföranden utses av regeringen. De andra ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Arbetsgruppen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:697).

5 b §  Arbetsgruppen för musiker och sångare består av ordförande och sex andra ledamöter jämte sex suppleanter. Ordföranden utses av regeringen. De andra ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Arbetsgruppen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:697).

5 c §  Arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer består av ordförande och fem andra ledamöter jämte fem suppleanter. Ordföranden utses av regeringen. De andra ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Arbetsgruppen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:697).

6 §  Hos konstnärsnämnden finns ett kansli med en chef och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1985:697).

Ärendenas handläggning

7 §  Konstnärsnämndens styrelse avgör ärenden, som ej ankommer på organ som avses i 4 §.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut får konstnärsnämndens styrelse överlämna åt ordföranden eller åt chefen för nämndens kansli eller åt annan tjänsteman hos nämnden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S3]Överlämnande enligt andra stycket får ej avse frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordning (1985:697).

8 §  Konstnärsnämndens styrelse är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter och suppleanter vara närvarande. Förordnande (1986:932).

9 §  Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond avgör ärenden inom fondstyrelsens verksamhetsområde och andra ärenden som berör endast fondstyrelsens område, om ej konstnärsnämndens styrelse eller fondstyrelsen finner att ärendet är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på konstnärsnämndens styrelse. Förordning (1985:697).

9 a §  Arbetsgrupp som avses i 4 § avgör ärenden inom arbetsgruppens verksamhetsområde och andra ärenden som berör endast arbetsgruppens område, om ej konstnärsnämndens styrelse eller arbetsgruppen finner att ärendet är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen. Förordning (1985:697).

9 b §  Konstnärsnämndens styrelse beslutar om den närmare fördelningen av ärenden mellan de organ som avses i 4 §. Dessa har i övrigt de beredande och rådgivande uppgifter som konstnärsnämndens styrelse föreskriver. Förordning (1985:697).

10 §  Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond är beslutför när minst åtta ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av särskild vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter och suppleanter vara närvarande. Förordning (1986:932).

10 a §  Arbetsgrupper som avses i 4 § är beslutföra när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av särskild vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter och suppleanter vara närvarande.

[S2]En suppleant får vara närvarande vid arbetsgruppens sammanträde, även om han inte har inträtt i ledamots ställe. Suppleanten får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Förordning (1986:932).

11 §  Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond får överlämna åt ordföranden eller annan ledamot eller åt chefen för konstnärsnämndens kansli eller annan tjänsteman hos nämnden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på fondstyrelsen.

[S2]Arbetsgrupp som avses i 4 § får överlämna åt ordföranden eller annan ledamot eller åt chefen för konstnärsnämndens kansli eller annan tjänsteman hos nämnden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på arbetsgruppen. Förordning (1985:697).

12 §  Ärende avgörs efter föredragning av chefen för konstnärsnämndens kansli eller av särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 7 § andra stycket eller 11 § avgörs utan föredragning.

[S2]Ordföranden i konstnärsnämndens styrelse eller i organ som avses i 4 § får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chefen för kansliet har rätt att närvara när ärende föredrages av annan. Förordning (1985:697).

13 § har upphävts genom förordning (1986:932).

14 §  Ordföranden i konstnärsnämndens styrelse, chefen för nämndens kansli eller, efter beslut av styrelsen, annan tjänsteman hos nämnden får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos konstnärsnämnden. Förordning (1985:697).

Tjänstetillsättning

15 §  Ordföranden och de andra ledamöterna samt suppleanterna i konstnärsnämndens styrelse utses för högst tre år. Den som under två förordnandeperioder varit ordförande, annan ledamot eller suppleant i nämndens styrelse får ej utses till ordförande, annan ledamot eller suppleant i styrelsen för den närmast därpå följande perioden, om ej särskilda skäl föranleder annat. Motsvarande gäller för ordföranden och övriga ledamöter och suppleanter i organ som avses i 4 §. Förordning (1985:697).

16 §  Tjänsten som chef för konstnärsnämndens kansli och andra tjänster tillsätts av konstnärsnämndens styrelse. Förordning (1985:697).

Ändringar

Förordning (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

Förarbeten
Prop. 1975/76:135

Förordning (1980:695) om ändring i förordningen (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

    Omfattning
    ändr. 5, 10 §§

Förordning (1982:601) om ändring i förordningen (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

    Omfattning
    ändr. 3-12, 15 §§; omtryck

Förordning (1984:585) om ändring i förordningen (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

    Omfattning
    ändr. 3, 8 §§
    Ikraftträder
    1984-07-01

Förordning (1985:697) om ändring i förordningen (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

    Förarbeten
    Prop. 1984/85:100
    Omfattning
    ändr. 1-9, 11, 12, 14-16 §§; nya 5 a-5 c, 9 a, 9 b, 10 a §§; omtryck
    Ikraftträder
    1985-09-01

Förordning (1986:932) om ändring i förordningen (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

    Omfattning
    upph. 13 §; ändr. 8, 10, 10 a §§
    Ikraftträder
    1987-01-01

Ändring, SFS 1988:831

    Omfattning
    upph.