Upphävd författning

Förordning (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:853 i lydelse enligt SFS 2003:1154
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1985:476) med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för psykologiskt försvar är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att

 1. ge råd och vägledning om massmedieföretags beredskapsplanering för höjd beredskap beträffande produktionsplatser och andra praktiska frågor,
 2. efter samråd med företag inom radio- och TV-området följa och analysera utvecklingen av mediernas beredskapsplanering för höjd beredskap och mediernas beredskap för svåra påfrestningar på samhället i fred,
 3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskapen för massmedieområdet när det gäller höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred samt
 4. hålla sig informerad om utvecklingen inom massmedieområdet.

[S2]Myndigheten skall sprida kunskap i samhället om säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Myndigheten skall följa svensk opinionsutveckling av betydelse för psykologiskt försvar. Förordning (2002:494).

2 §  Styrelsen för psykologiskt försvar skall se till att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande sysslor utförs åt Överklagandenämnden för totalförsvaret. Förordning (2002:919).

2 a §  Styrelsen för psykologiskt försvar skall genom vägledande och rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ främja personalvården för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt. Styrelsen skall informera totalförsvarspliktiga om deras rättigheter under tjänstgöringen och hur dessa kan tas till vara. Förordning (2003:1154).

3 §  Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen skall myndigheten verka för en fri nyhetsförmedling. Förordning (2002:494).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Styrelsen för psykologiskt försvar med undantag av 17, 19, 20, 23 och 30 §§. Förordning (2003:1154).

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören vid styrelsen för psykologiskt försvar är chef för myndigheten.

[S2]När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer. Förordning (1994:526).

6 § Har upphävts genom förordning (1996:109).
7 § Har upphävts genom förordning (1996:109).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Förordning (2002:494).

Organisation

9 §  Styrelsen för psykologiskt försvar bestämmer sin egen organisation i de delar den inte är reglerad i denna instruktion. Förordning (2003:1154).

10 §  Vid Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett råd som skall bistå myndigheten i dess arbete enligt 2 a §. Rådet består av högst 14 ledamöter. Generaldirektören är ordförande i rådet. Vice ordförande och andra ledamöter i rådet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2003:1154).

11 § Har upphävts genom förordning (1996:109).

Ändringar

Förordning (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1993:259) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1177) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:526) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:295, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:FöU9
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:109) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

  Omfattning
  upph. 6, 7, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 6, 7, 9, 11 §§; ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1482) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1196) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

  Omfattning
  ändr. 2, 2 a §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:494) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Omfattning
upph. 2, 2 a §§; ändr. 1, 3, 8 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:919) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Omfattning
ny 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1154) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Omfattning
ändr. 4 §; nya 2 a, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2005:629

Omfattning
upph.