Upphävd författning

Förordning (1988:855) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:855 i lydelse enligt SFS 1991:828
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r2/ Skogsstyrelsen
/r3/ Uppgifter

1 §  Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna.

2 §  Skogsstyrelsen skall särskilt

 1. leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket,
 2. i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för en rik och varierad skogsmiljö,
 3. bedriva prognosverksamhet för skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på områden med anknytning till skogsbruket,
 4. tillhandahålla underlag rörande skogsbruket för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 5. ha tillsyn över virkesmätningen,
 6. tillgodose skogsbrukets behov av skogsodlingsmaterial, i den mån det inte sker på annat sätt,
 7. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de inhemska skogsträden,
 8. förvalta den fasta egendom och de andra tillgångar som är bokförda hos skogsstyrelsen. Förordning (1991:828).

2 a §  Skogsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster som rör skogsinventering, skogsbruksplanering, skogsvård, utsyning av skog, skogsvärdering, anläggning av skogsvägar samt utbildning, rådgivning och information inom skogsnäringens område. Förordning (1991:828).

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på skogsstyrelsen.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

4 §  Skogsstyrelsens generaldirektör är chef för styrelsen.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Skogsstyrelsens styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r4/ Styrelsens avdelningar

6 §  Inom skogsstyrelsen finns fem avdelningar, nämligen

[S2]prognosavdelningen,

[S3]skogsavdelningen,

[S4]avdelningen för frö- och plantproduktion,

[S5]avdelningen för skoglig utveckling och service,

[S6]avdelningen för administrativ utveckling och service.

[S7]Varje avdelning leds av en avdelningschef. Förordning (1991:828).

[S8]/r4/ Styrelsens råd

6 a §  Inom skogsstyrelsen får finnas de rådgivande organ som skogsstyrelsen bestämmer. Förordning (1991:828).

[S2]/r3/ Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på skogsstyrelsen.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

8 §  Skogsstyrelsens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

[S3]Personalansvarsnämnden prövar frågor enligt 19 § verksförordningen (1987:1100) också för anställda hos skogsvårdsstyrelserna.

[S4]/r3/ Föreskrifter

9 §  Skogsstyrelsens styrelse får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

[S2]/r2/ Skogsvårdsstyrelserna

[S3]/r3/ Uppgifter

10 §  Skogsvårdsstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde följa skogsbrukets tillstånd och utveckling och vidta eller hos skogsstyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga för att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling av skogsnäringen. Skogsvårdsstyrelsen svarar för att samhällets skogspolitik omsätts i praktiskt handlande.

11 §  Skogsvårdsstyrelsen skall särskilt

 1. utöva tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen (1979:429) och med stöd av lagen meddelade författningar,
 2. i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för en rik och varierad skogsmiljö,
 3. verka för och aktivt bedriva rådgivning och information i syfte att främja ett rationellt skogsbruk,
 4. bevilja statligt stöd till skogsbruket,
 5. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,
 6. medverka i skogsbrukets frö- och plantförsörjning,
 7. medverka i den regionalpolitiska och fysiska planeringen,
 8. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
 9. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå skogsägare med skogsbruksplaner, skogsvårdsåtgärder och andra åtgärder som bidrar till en god skogshushållning, och
 10. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå arbetsmarknadsmyndigheterna med planering och genomförande av beredskapsarbeten med anknytning till skogsbruket samt andra myndigheter i frågor inom styrelsens verksamhets- och kompetensområden. Förordning (1991:828).

11 a §  Skogsvårdsstyrelserna får ta ut ersättning för varor och tjänster som anges i 2 a §. Förordning (1991:828).

12 §  Skogsvårdsstyrelsens tjänstemän är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med skogsvårdsstyrelsens uppgifter.

[S2]Skogsstyrelsen får förordna andra tjänstemän hos skogsvårdsstyrelsen än länsjägmästaren att tillfälligt tjänstgöra hos skogsstyrelsen.

[S3]/r3/ Sammansättning m. m.

13 §  Bestämmelser om skogsvårdsstyrelsens sammansättning och om utseende av ledamöter och suppleanter finns i lagen (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna.

[S2]Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådana proportionella val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring.

[S3]Bland de ledamöter regeringen utser förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ledamöter och suppleanter utses för tre år. Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden.

[S4]/r3/ Organisation m. m.

14 §  Skogsstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de föreskrifter som behövs om skogsvårdsstyrelsens organisation och formerna för skogsvårdsstyrelsens verksamhet. Skogsstyrelsen får överlämna till skogsvårdsstyrelsen att själv besluta sådana föreskrifter.

14 a §  Skogsstyrelsen beslutar om de rådgivande organ som får finnas vid skogsvårdsstyrelserna. Förordning (1991:828).

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

15 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på skogsvårdsstyrelsen med undantag av 3 §, 7 §4 samt 8, 10--13, 16, 18--22 och 30 §§.

[S2]Länsjägmästaren har det ansvar för verksamheten samt de uppgifter som anges i 4--6 §§, 7 § 1--3 och 9 § verksförordningen. Vid tillämpningen av 23--26 §§verksförordningen förstås med myndighetens chef länsjägmästaren.

[S3]/r3/ Ärendenas handläggning

16 §  Skogsvårdsstyrelsens styrelse avgör

 1. frågor om verksamhetens allmänna inriktning,
 2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 3. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

17 §  Skogsstyrelsen får besluta att

 1. ett ärende skall överlämnas till skogsstyrelsen för avgörande om ärendet berör flera skogsvårdsstyrelsers områden eller om en skogsvårdsstyrelse anmält att den anser att prövningen bör göras av skogsstyrelsen,
 2. skogsvårdsstyrelsens beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden av principiell betydelse inte får verkställas utan att ha underställts skogsstyrelsen,
 3. en fråga om bevakning av statens rätt skall överlämnas till skogsstyrelsen.

18 §  Skogsvårdsstyrelsens styrelse är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Om det är möjligt skall dock samtliga ledamöter vara närvarande.

19 §  Om ett ärende är så brådskande att skogsvårdsstyrelsens styrelse inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde i styrelsen.

20 §  När skogsvårdsstyrelsens styrelse behandlar ett ärende som berör någon annan länsmyndighets arbetsområde, får företrädare för den myndigheten vara närvarande och delta i överläggningarna.

21 §  Länsjägmästaren skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av skogsvårdsstyrelsens styrelse eller av personalansvarsnämnden vid skogsstyrelsen.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av länsjägmästaren får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]/r2/ Övriga bestämmelser

[S4]/r3/ Taxor

22 §  Skogsstyrelsen fastställer taxor för sin egen och för skogsvårdsstyrelsernas uppdragsverksamhet. Taxorna fastställs efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

23 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef vid skogsstyrelsen tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster vid skogsstyrelsen tillsätts av skogsstyrelsen.

24 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

25 §  Andra ledamöter av skogsstyrelsens styrelse än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

26 §  Tjänster som länsjägmästare tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Skogsstyrelsen tillsätter övriga tjänster vid skogsvårdsstyrelsen. Skogsstyrelsen får överlämna till skogsvårdsstyrelsen att tillsätta sådana tjänster.

[S3]Förordnande att vara länsjägmästarens ställföreträdare meddelas av skogsstyrelsen.

[S4]/r3/ Bisysslor

27 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av skogsstyrelsen även i fråga om avdelningschefer och länsjägmästare.

[S2]/r3/ Överklagande av skogsvårdsstyrelsens beslut

28 §  Skogsvårdsstyrelsens beslut får överklagas hos skogsstyrelsen, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1988:855) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:3) om ändring i förordningen (1988:855) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-02-15

Förordning (1991:828) om ändring i förordningen (1988:855) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

Omfattning
ändr. 2, 6, 11 §§; nya 2 a, 6 a, 11 a, 14 a §§, rubr. närmast före 6, 6 a §§
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1993:1272

  Omfattning
  upph.