Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:859) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:859 i lydelse enligt SFS 1991:376
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1984:471) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens lantbrukskemiska laboratorium skall som centrallaboratorium bedriva lantbrukskemisk analysverksamhet. Verksamheten omfattar kemiska, fysikaliska och biologiska undersökningar på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden.

2 §  Laboratoriet skall särskilt

 1. bevaka behovet av analys- och provtagningsmetoder för den lantbrukskemiska analysverksamheten och i samarbete med forsknings- och försöksorgan utarbeta, utveckla och pröva sådana metoder samt offentliggöra metoder som prövats lämpliga,
 2. inspektera de lantbrukskemiska stationer som står under lantbruksstyrelsens tillsyn samt verka för enhetliga undersökningar och resultatredovisningar inom verksamhetsområdet,
 3. på uppdrag göra analyser och därmed sammanhängande undersökningar inom verksamhetsområdet i den utsträckning detta behövs för funktionen som centrallaboratorium,
 4. på uppdrag göra analyser för forsknings- och försöksinstitutioner på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden.

[S2]/r3/ Taxa

3 §  För tjänster som laboratoriet utför på uppdrag utgår avgift enligt taxa som fastställs av lantbruksstyrelsen efter förslag av laboratoriet och efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på laboratoriet med undantag av 2 §, 3 § andra stycket samt 8, 10--13, 18--22 och 30 §§.

[S2]/r3/ Laboratoriets ledning och organisation

5 §  Lantbruksstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet.

[S2]Laboratoriets föreståndare är chef för laboratoriet.

[S3]Till laboratoriet är knuten en lantbrukskemisk nämnd som lantbruksstyrelsen utser.

[S4]/r3/ Ärendenas handläggning

6 §  Av lantbruksstyrelsen avgörs, utöver vad som följer av särskilda bestämmelser samt 3 och 9 §§, ärenden som angår

 1. framställning till regeringen,
 2. frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. viktigare frågor om laboratoriets organisation och arbetsformer,
 4. kassarörelse och medelsredovisning,
 5. föreskrifter om provtagnings- och analysmetoder vid de lantbrukskemiska stationerna,
 6. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

7 §  Lantbruksstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100) i fråga om arbetstagare hos laboratoriet.

8 §  Ärenden som inte skall avgöras av lantbruksstyrelsen avgörs av föreståndaren. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

9 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av chefen för lantbruksstyrelsen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av lantbruksstyrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, av laboratoriet.

10 §  Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av lantbruksstyrelsen.

[S2]/r3/ Bisysslor

11 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av lantbruksstyrelsen i fråga om föreståndaren.

[S2]/r3/ Överklagande

12 §  Laboratoriets beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1988:859) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1991:376) om upphävande av förord- ningen (1988:859) med instruk- tion för statens lantbruks- kemiska laboratorium

Omfattning
upph.