Upphävd författning

Förordning (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:862
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1972:14) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden skall genom att göra kalkyler och utredningar belysa den ekonomiska utvecklingen inom livsmedelsområdet.

[S2]Samarbetsnämnden skall särskilt

 1. redovisa sammanställningar av uppgifter för att belysa de effekter som en ny livsmedelspolitik får i lantbruket och senare led i livsmedelskedjan,
 2. låta verkställa utredningar som behövs för livsmedelspolitiska överväganden och beslut.

[S3]Samarbetsnämnden skall ansvara för officiell statistik enligt förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken. Förordning (1998:15).

Samarbetsnämnden skall särskilt

 1. redovisa sammanställningar av uppgifter för att belysa de effekter som en ny livsmedelspolitik får i lantbruket och senare led i livsmedelskedjan,
 2. låta verkställa utredningar som behövs för livsmedelspolitiska överväganden och beslut. Förordning (1990:1533).

Sammansättning

2 §  Samarbetsnämnden består av cheferna för Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk och Konsumentverket samt åtta andra ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]När någon av de angivna verkscheferna är hindrad att tjänstgöra i Samarbetsnämnden, får den tjänsteman som respektive verkschef bestämmer tjänstgöra i hans ställe. Förordning (1993:878).

Organisation

3 §  Vid samarbetsnämnden finns ett kansli som leds av en chef. Förordning (1990:48).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på samarbetsnämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:575).

5 §  Samarbetsnämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:575).

Ärendenas handläggning

6 §  Samarbetsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att samarbetsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

8 §  Samarbetsnämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

10 §  Jordbruksverkets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) även i fråga om arbetstagare hos samarbetsnämnden. Förordning (1996:575).

Anställningar m.m.

11 §  Ledamöterna, utom de självskrivna, förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden. Vice ordföranden utses av samarbetsnämnden.

12 §  Chefen för kansliet anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av ordföranden.

[S2]Övrig personal anställs av samarbetsnämnden. Förordning (1996:575).

Bisysslor

13 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994: 373) lämnas av Statens jordbruksverk i fråga om chefen för kansliet. Förordning (1996:575).

Ändringar

Förordning (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

Ikraftträder
1988-08-01

Förordning (1990:48) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 3, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:1533) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1991-03-01

Förordning (1991:664) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:870) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:878) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-15

Förordning (1996:575) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 10, 12, 13 §§. rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:15) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:1834) om upphävande av förordningen (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

Förarbeten
Rskr. 1998/99:112, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:MJU1
Omfattning
upph.