Upphävd författning

Förordning (1992:1668) om den officiella statistiken

Departement
Justitiedepartementet F
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1668 i lydelse enligt SFS 2000:1124
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1978:620) om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m.m.
Cirkulär (1969:145) till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik
Kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 §  Officiell statistik är sådan statistik som förtecknas i bilagan.

[S2]I bilagan anges också den myndighet som ansvarar för statistiken.

[S3]Om en myndighet föreslår väsentliga förändringar i den officiella statistiken, skall förslaget prövas av regeringen. Förordning (1994:1108).

Insamlande av uppgifter

3 §  En myndighet som samlar in uppgifter till den officiella statistiken skall sträva efter att uppgiftslämnandet inte blir onödigt betungande för uppgiftslämnaren.

4 §  En myndighet som ansvarar för officiell statistik får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för sådant uppgiftslämnande som avses i 4 § första stycket eller 5--6 §§ i lagen om den officiella statistiken i fråga om vilka uppgifter som skall lämnas samt tidpunkten och sättet för uppgiftslämnandet. Förordning (1995:1061).

Samråd

5 §  Innan en myndighet börjar samla in uppgifter till den officiella statistiken, skall den samråda med Statistiska centralbyrån.

[S2]Skyldighet att samråda enligt första stycket gäller även överlämnande av sådana uppgifter mellan myndigheter.

[S3]I förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner finns bestämmelser om samråd med organisationer som företräder dessa uppgiftslämnare.

Information

6 §  När en myndighet samlar in uppgifter till den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet skall den från vilken uppgiften begärs samtidigt upplysas om -- ändamålet med uppgiftsinsamlandet, -- på vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas, -- av vem eller på vems uppdrag insamlandet sker, -- huruvida samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren, -- vad som gäller om uppgiftsskydd, -- vad som gäller om uppgifternas bevarande, -- eventuella påföljder om uppgifterna inte lämnas, -- andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget,

[S2]Om uppgiftslämnaren inte är skyldig att lämna uppgifterna, skall myndigheten upplysa om att uppgiftslämnandet är frivilligt.

7 §  En statistikansvarig myndighet som hämtar in uppgifter från en annan myndighet till ett personregister som förs enligt lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik skall se till att de som uppgifterna avser på lämpligt sätt informeras om registret. Förordning (1995:1061).

Tillgänglighet

8 §  Den officiella statistiken skall dokumenteras, kvalitetsdeklareras och hållas allmänt tillgänglig enligt föreskrifter som Statistiska centralbyrån meddelar. Förordning (1994:1108).

9 §  En myndighet skall offentliggöra den officiella statistiken i serien Sveriges officiella statistik enligt föreskrifter som Statistiska centralbyrån meddelar.

10 §  Individbaserad officiell statistik skall, när inte särskilda skäl talar däremot, vara könsuppdelad. Förordning (1994:1108).

Organisation av statistikverksamheten

11 §  En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall, om den omfattar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), vara så organiserad att den är avgränsad från myndighetens handläggning av övriga ärenden. Förordning (1999:39).

Bilaga

Den officiella statistiken

INNEHÅLL
Arbetsmarknad
Befolkning
Bostäder och byggande
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hälso- och sjukvård
Inkomster och inkomstfördelning
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Medborgarinflytande
Miljövård
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning
Officiell statistikAnsvarig myndighet
ARBETSMARKNAD
Löner, nationellt och regionaltMedlingsinstitutet
Sysselsättning, nationellt och regionalt Lönesummor och arbetskostnader Arbetskraftundersökningar Arbetsmiljö ArbetsskadorSCB Medlingsinstitutet SCB Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket
BEFOLKNING
Befolkningens storlek och befolkningsförändringar Befolkningens sammansättning Invandring och asylsökande BefolkningsframskrivningarSCB SCB Migrationsverket SCB
BOSTÄDER OCH BYGGANDE
Bostadsbyggande, modernisering och hyreskostnader Lokalbyggande Byggnadskostnader Intäkter och kostnader i bosektorn Bostads- och hyresuppgifter Fastighetspriser och lagfarter FastighetstaxeringarSCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB
ENERGI
Tillförsel och användning av energiStatens energimyndighet
EnergibalanserStatens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdetStatens energimyndighet
FINANSMARKNAD Finansräkenskaper Börsaktieägande Stockstatistik för finansiella företag Finansiella företag, bokslut Försäkringsverksamhet inkl. understödsföreningarFinansinspektionen Finansinspektionen Finansinspektionen Finansinspektionen Finansinspektionen
HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER
InrikeshandelSCB
UtrikeshandelSCB
HÄLSOOCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomarSocialstyrelsen
Hälso- och sjukvårdSocialstyrelsen
DödsorsakerSocialstyrelsen
INKOMSTER OCH INKOMSTFÖRDELNING
Hushållens ekonomiSCB
JORDOCH SKOGSBRUK, FISKE
Lantbrukets struktur Produktion i lantbruks- och trädgårdsnäring Produktion i skogsbruket Sysselsättning i jordbruket Sysselsättning i skogsbruket Skördeuppskattningar Animalieproduktion Riksskogstaxeringar Lantbrukets ekonomi Prisutvecklingen i jordbruket Fiske VattenbrukStatens jordbruksverk Statens jordbruksverk Skogsstyrelsen Statens jordbruksverk Skogsstyrelsen Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Sveriges lantbruksuniversitet Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Fiskeriverket Fiskeriverket
KULTUR OCH FRITID
BibliotekStatens kulturråd
KulturmiljövårdStatens kulturråd
MuseerStatens kulturråd
StudieförbundStatens kulturråd
Samhällets kulturutgifterStatens kulturråd
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN Centrala indikatorer för integrerade beskrivningar av Levnadsförhållanden JämställdhetSCB SCB
MEDBORGARINFLYTANDE
Allmänna valSCB
PartisympatierSCB
MILJÖVÅRD Utsläpp Belastning Avfall Miljötillstånd Kemikalier, försäljning och användning Miljöbalkens tillämpning Miljöskyddskostnader Markanvändning Vattenanvändning Dricksvattenkvalitet Gödselmedel och kalkNaturvårdsverket Naturvårdsverket Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket SCB SCB SCB SCB SCB
NATIONALRÄKENSKAPER
NationalräkenskaperSCB
NÄRINGSVERKSAMHET
Näringslivets struktur Varu- och tjänsteproduktion Statistik för särskilda varugrupperSCB SCB Överstyrelsen för civil beredskap
Industriproduktionens utveckling Industrins leveranser och order Industrins lager Industrins kapacitet och kapacitetsutnyttjande Näringslivets investeringar FOU-insatser Företagssektorns finanser Företagens resultat Tjänstenäringarnas intäkter och kostnader NyetableringarSCB SCB SCB SCB Konjunkturinstitutet SCB SCB SCB SCB Institutet för tillväxtpolitiska studier
Konkurser och offentliga ackordInstitutet för tillväxtpolitiska studier
Utlandsägda företagInstitutet för tillväxtpolitiska studier
Svenskt ägande av utländska företagInstitutet för tillväxtpolitiska studier
InkvarteringTuristdelegationen
OFFENTLIG EKONOMI
Kommunernas finanser Statlig upplåning och statsskuld Offentliga utgifter inom socialförsäkringssektorn Offentliga utgifter inom utbildningssektorn Skatter, avgifter och inkomster Taxering Utfallet av statsbudgetenSCB Riksgäldskontoret Riksförsäkringsverket SCB SCB Ekonomistyrningsverket Ekonomistyrningsverket
PRISER OCH KONSUMTION Konsumentprisindex Nettoprisindex Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnaderSCB SCB SCB SCB SCB
Hushållens utgifterSCB
Hushållens inköpsplanerKonjunkturinstitutet
RÄTTSVÄSENDE
BrottBrottsförebyggande rådet
För brott lagförda personerBrottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhetBrottsförebyggande rådet
KriminalvårdBrottsförebyggande rådet
Återfall i brottBrottsförebyggande rådet
SOCIALFÖRSÄKRING M.M.
Stöd till barnfamiljerRiksförsäkringsverket
Stöd vid sjukdom och handikappRiksförsäkringsverket
Stöd vid ålderdomRiksförsäkringsverket
ArbetslöshetsersättningRiksförsäkringsverket
SOCIALTJÄNST
BarnomsorgSocialstyrelsen
Individ- och familjeomsorgSocialstyrelsen
Äldre- och handikappomsorgSocialstyrelsen
TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER
VägtrafikStatens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Luftfart Bantrafik Postverksamhet Sjöfart Televerksamhet KommunikationsvanorSIKA SIKA SIKA SIKA SIKA SIKA
UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorgStatens skolverk
HögskoleväsendeHögskoleverket
ForskningSCB
StudiestödCentrala studiestödsnämnden
Befolkningens utbildningSCB
Förordning (2000:1124).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1668) om den officiella statistiken

Förordning (1993:781) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1108) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§, bil; ny 10 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1061) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§, bil.; nya 11 §, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1997:1296) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:434) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1587) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:39) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 11 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Omfattning
ändr. 11 §, bil.
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:748) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-10-11

Förordning (2000:519) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:742) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1124) om ändring i förordningen (2000:742) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil. i 2000:742

Ändring, SFS 2001:100

Övergångsbestämmelse

Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.
Omfattning
upph.