Upphävd författning

Förordning (1988:930) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-07-14
Ändring införd
SFS 1988:930
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institut för byggnadsforskning (byggforskningsinstitutet) har till uppgift att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet som är ägnad att främja en rationell utveckling av planering, produktion och förvaltning inom byggnadsområdet. Institutet bör främst inrikta sin verksamhet på sådana problem som inte uppmärksammas av andra forskningsinstitutioner eller enskilda forskare.

2 §  Forskningsverksamheten skall företrädesvis inriktas mot följande områden:

 1. boende, bostadsförsörjning och bostadspolitik,
 2. planering och styrning av markanvändning, byggande och förvaltning,
 3. byggnaders och byggnadsmaterials tekniska egenskaper,
 4. klimat- och installationsfrågor samt energihushållning.

3 §  Byggforskningsinstitutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som beslutas av institutet efter samråd med riksrevisionsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på byggforskningsinstitutet med undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

5 §  Byggforskningsinstitutets föreståndare är chef för institutet.

Styrelsen

6 §  Byggforskningsinstitutets styrelse består av högst elva personer, föreståndaren medräknad. En av ledamöterna är ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom byggforskningsinstitutet finns ett kansli och tio enheter, nämligen åtta för forskning, en för mät-, data- och verkstadsservice och en för information.

[S2]Kansliet leds av en kanslichef. Enheten för information leds av en informationschef. De andra enheterna leds av en enhetschef.

[S3]Till forskningsenheterna finns knutna de rådgivande sakkunniggrupper som institutet bestämmer.

8 §  Byggforskningsinstitutet får, efter samråd med berörd högskolemyndighet, inom ramen för sitt förvaltningsanslag inrätta högst åtta tjänster som professor vid institutet i följande ämnen:

 1. nationalekonomi med särskild inriktning på bostads-, fastighets- och byggmarknaderna,
 2. sociologi med särskild inriktning på stads- och bostadssociologi,
 3. strömningsmekanik med särskild inriktning på installationsteknik,
 4. statistik,
 5. statsvetenskap med särskild inriktning på bostadspolitik,
 6. företagsekonomi med särskild inriktning på bostads- och fastighetsförvaltning,
 7. kulturgeografi med särskild inriktning på samhällsplanering,
 8. materialteknik med särskild inriktning på byggnadsmaterials långtidsegenskaper.

[S2]Tjänst som professor tillsätts med förordnande.

[S3]Professorerna skall under viss del av sin tjänstgöringstid undervisa eller utbilda forskare vid universitet eller högskola.

[S4]Vid institutet finns också doktorandtjänster.

De rådgivande sakkunniggrupperna

9 §  De rådgivande sakkunniggrupperna skall särskilt följa och utvärdera forskningsenheternas verksamhet och planer, framför allt i fråga om forskningens vikt och betydelse för olika intressenter.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på byggforskningsinstitutet.

Personalansvarsnämnden

11 §  Byggforskningsinstitutets personalansvarsnämnd består -- förutom av föreståndaren och personalföreträdarna -- av kanslichefen och enhetscheferna. Föreståndaren är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. viktigare frågor om användningen av anslag och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 2. inrättande av tjänst som professor,
 3. tillsättning av doktorandtjänst,
 4. tillsättning av ledamöter i de rådgivande sakkunniggrupperna.

Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Föreståndaren förordnas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av ordföranden i byggforskningsinstitutets styrelse.

14 §  Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av föreståndaren.

15 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för en bestämd tid.

16 §  Ledamöterna i de rådgivande sakkunniggrupperna tillsätts av byggforskningsinstitutet.

17 §  Tjänst som professor tillsätts av regeringen efter förslag av byggforskningsinstitutets styrelse. Styrelsen skall inhämta yttrande om sökandens vetenskapliga kompetens från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden som den berörda tjänsten omfattar.

[S2]Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 19 kap.67--76 §§högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Det som där sägs om organ inom högskolan skall avse institutets styrelse.

18 §  I fråga om tillsättning av doktorandtjänst vid byggforskningsinstitutet skall bestämmelserna i förordningen (1985:310) om doktorandtjänster tillämpas.

19 §  Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte gälla i fråga om tillsättning av tjänst som professor.

20 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som föreståndare eller tjänst som professor.

21 §  Andra tjänster tillsätts av byggforskningsinstitutet.

Bisysslor

22 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av byggforskningsinstitutet även i fråga om professorer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:930) med instruktion för Statens institut för byggnadsforskning

Förarbeten
Prop. 1987/88:100
Ikraftträder
1988-09-01

Förordning (1993:1676) om upphävande av förordningen (1988:930) med instruktion för Statens institut för byggnadsforskning

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1988:930) med instruktion för Statens institut för byggnadsforskning skall upphöra att gälla vid utgången av år 1993.
  Om det vid utgången av år 1993 hos regeringen finns icke avgjorda ärenden om tillsättning av professurer vid Statens institut för byggnadsforskning, skall beslut i sådana ärenden fattas av Kungliga tekniska högskolan.
  Omfattning
  upph.