Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:959) med instruktion för statskontoret;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-06-30
Ändring införd
SFS 1988:959
Ikraft
1988-10-01
Upphäver
Förordning (1986:448) med instruktion för statskontoret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för administrativ utveckling och rationalisering -- bland annat automatisk databehandling (ADB) -- i statsförvaltningen, i den mån inte någon annan myndighet har denna uppgift.

2 §  Statskontoret skall verka för att statlig verksamhet bedrivs under god hushållning med tillgängliga resurser.

3 §  Statskontoret skall särskilt

 1. följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och vidta de åtgärder som behövs,
 2. på uppdrag av regeringen utföra och medverka i utredningar samt medverka i genomförandet av förändringar,
 3. utveckla och lämna förslag om formerna för styrning och organisation av statlig och statligt finansierad verksamhet,
 4. verka för och lämna förslag om en ändamålsenlig ansvars- och uppgiftsfördelning för den offentliga verksamheten,
 5. verka för effektiv användning av ADB genom att
  • samordna anskaffning av ADB-utrustning, stödja myndigheternas anskaffning och användning samt upphandla viss sådan utrustning,
  • medverka till användningen av standarder inom ADB-området, -- lämna de statliga -- och på begäran även de kommunala -- myndigheterna råd och upplysningar i de ADB-frågor som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100),
  • samordna arbetet med ADB-säkerhet i fred när det rör den civila statsförvaltningen under regeringen och dessutom på begäran och i mån av resurser lämna myndigheterna inom totalförsvaret, riksdagen och dess myndigheter samt de kommunala myndigheterna råd och upplysningar i sådana frågor, 6. i övrigt svara för allmänna frågor om användning av datateknik i statsförvaltningen,
 6. bedriva utbildning i anslutning till sina projekt. Förordning (1991:1391).

4 §  Vid tillämpningen av 3 § 5 tredje strecksatsen skall statskontoret samråda med datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn till inspektionens uppgifter enligt datalagen (1973:289).

[S2]Vid tillämpningen av 3 § 5 fjärde strecksatsen skall statskontoret samråda med överstyrelsen för civil beredskap, när frågan rör totalförsvaret. Förordning (1991:1391).

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statskontoret med undantag av 3 § andra stycket samt 8, 11--13 och 20--22 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

6 §  Statskontorets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S3]/r3/ Organisation

7 §  Inom statskontoret finns sex rationaliseringsenheter och en administrativ enhet.

[S2]Varje enhet leds av en rationaliseringschef.

[S3]Vid statskontoret finns ett råd, som består av högst nio personer. I rådet ingår dessutom generaldirektören. Generaldirektören är rådets ordförande.

[S4]/r3/ Rådets uppgifter

8 §  Rådet skall ge generaldirektören den vägledning som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet för verksamheten.

[S2]Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på statskontoret.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

10 §  Statskontorets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av enhetscheferna.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S4]/r3/ Ärendenas handläggning

11 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden eller av det utvecklingsråd som avses i 15--20 §§.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

12 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som rationaliseringschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av statskontoret.

[S4]Statskontoret får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till ansökan.

13 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av statskontoret även i fråga om rationaliseringschefer.

[S2]/r3/ Utvecklingsrådet

15 §  Till statskontoret är knutet ett utvecklingsråd.

16 §  I syfte att främja en god användning av informationsteknologi i offentlig verksamhet och stärka kompetensen i dessa frågor skall utvecklingsrådet avgöra vissa frågor om målinriktad forskning och utveckling.

17 §  Utvecklingsrådet består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en ersättare.

18 §  Ordföranden och de andra ledamöterna i utvecklingsrådet utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare.

19 §  Utvecklingsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

20 §  Utvecklingsrådets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:959) med instruktion för statskontoret

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. Bestämmelserna om utvecklingsrådet skall dock tillämpas för tid från och med den 1 september 1988, då regeringens beslut den 11 juni 1981 om inrättande av metodråd för ADB-frågor m. m. skall upphöra att gälla.
Genom förordningen upphävs förordningen (1986:448) med instruktion för statskontoret.
Ikraftträder
1988-10-01

Förordning (1991:1391) om ändring i förordningen (1988:959) med instruktion för statskontoret

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-11-15

Ändring, SFS 1992:877

  Omfattning
  upph.