Upphävd författning

Förordning (1989:10) med instruktion för Rederinämnden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-01-12
Ändring införd
SFS 1989:10 i lydelse enligt SFS 2001:771
Ikraft
1989-02-15
Upphäver
Förordning (1982:785) med instruktion för nämnden för rederistöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rederinämnden har till uppgift att pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart och att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Förordning (1996:1558).

2 §  Nämnden skall bistå Sjöfartsverket i arbetet med en årlig utvärdering av den svenska sjöfartens konkurrenssituation. Förordning (1998:1823).

Sammansättning

3 §  Nämnden består av högst sju personer. En av ledamöterna är ordförande. Förordning (1996:288).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Nämnden behöver dock inte inkomma med årsredovisning och delårsrapport. Förordning (1997:785).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S3]När nämnden avgör ett ärende med stöd av 3 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd krävs dock att samtliga ledamöter är närvarande. Förordning (2001:771 ).

8 §  Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till en föredragande att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden, däribland ärenden om preliminära beslut enligt 8 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. Förordning (2001:771).

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Förordnande av ledamöter m. m.

10 §  Regeringen utser ledamöter för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Förordning (1996:288).

11 §  Nämnden får inrätta en referensgrupp samt anlita experter, sakkunniga och annat biträde. Förordning (1996:1558).

Överklagande

12 §  Nämndens beslut får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1989:10) med instruktion för Rederinämnden

  Ikraftträder
  1989-02-15

Förordning (1993:929) om ändring i förordningen (1989:10) med instruktion för Nämnden för rederistöd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1996:288) om ändring i förordningen (1989:10) med instruktion för Nämnden för rederistöd

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1558) om ändring i förordningen (1989:10) med instruktion för Nämnden för rederistöd

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:785) om ändring i förordningen (1989:10) med instruktion för Rederinämnden

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:1823) om ändring i förordningen (1989:10) med instruktion för Rederinämnden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-02-15

Förordning (2001:771) om ändring i förordningen (1989:10) med instruktion för Rederinämnden

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2001-12-01

Ändring, SFS 2007:1160

Omfattning
upph.