Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1989-04-13
Ändring införd
SFS 1989:152 i lydelse enligt SFS 2014:258
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Om en utlänning berövas friheten efter beslut av en myndighet, ska den som ansvarar för verkställigheten av beslutet på begäran av utlänningen utan dröjsmål underrätta hans eller hennes hemlands konsulat om frihetsberövandet och vidarebefordra meddelanden från honom eller henne till konsulatet.

[S2]När en utlänning har berövats friheten ska han eller hon utan dröjsmål upplysas om sin rätt att begära att konsulatet ska underrättas om frihetsberövandet och om sina möjligheter att få meddelanden till konsulatet vidarebefordrade. Om en utlänning har berövats friheten med anledning av misstanke om brott, ska en sådan upplysning lämnas skriftligen på ett språk som han eller hon förstår. Han eller hon har rätt att behålla den skriftliga informationen så länge frihetsberövandet varar. Lag (2014:258).

Prop. 2013/14:157: Om en utlänning berövas friheten efter beslut av en myndighet, ska den som ansvarar för verkställigheten av beslutet på begäran av utlänningen utan dröjsmål underrätta hans eller hennes hemlands konsulat om frihetsberövandet och vidarebefordra meddelanden från honom eller henne till konsulatet.

När en utlänning har berövats friheten ska han eller hon utan dröjsmål upplysas om sin rätt att begära att konsulatet ska underrättas ...

2 §  Om den som är berövad friheten inte motsätter sig det, skall hans hemlands konsul beredas tillfälle att besöka honom, samtala och brevväxla med honom samt se till att han får hjälp att ta tillvara sin rätt.

3 §  Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ skall iakttagas vad som i lag eller annan författning annars är föreskrivet om rätt för den som är berövad friheten att ta emot besök eller att skriftligen eller muntligen utväxla meddelanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I den mån artikel 19 i konsularkonventionen den 14 mars 1952 med Storbritannien, artikel 26 i konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Frankrike, artikel 39 i eller första protokollet till konsularkonventionen den 30 november 1967 med Sovjetunionen eller artikel 16 i konsularkonventionen den 12 februari 1974 med Rumänien innehåller regler om underrättelseskyldighet och, såvitt gäller Storbritannien, besöksrätt som går längre än den nya lagens bestämmelser, tillämpas i stället de reglerna. Artiklarna och protokollet återges i bilagan till denna lag.
Förarbeten
Prop. 1988/89:74
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (2014:258) om ändring i lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

Förarbeten
Rskr. 2013/14:222, Prop. 2013/14:157, Bet. 2013/14:JuU26
Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32012L0013
Ikraftträder
2014-06-01