Förordning (1989:181) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-04-27
Ändring införd
SFS 1989:181
Ikraft
1989-06-01
Upphäver
Förordning (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Endast den svenska texten i bilagan är med.
Det protokoll om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall som Sverige och Finland undertecknade den 8 december 1988 skall gälla för Sveriges del. Protokollets innehåll framgår av bilaga till denna förordning.

Bilaga

Protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
Konungariket Sveriges regering och Republiken Finlands regering,
som beaktar att enligt avtalet den 18 februari 1987 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (skatteavtalet) inkomst av arbete som utförs ombord på finskt eller svenskt skepp beskattas endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet har,
som vidare beaktar att avtalet den 22 mars 1983 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har upphört att gälla samtidigt som skatteavtalet trätt i kraft,
som önskar ersätta det till avtalet den 22 mars 1983 knutna protokollet den 25 januari 1985 mellan Finland och Sverige om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall med ett nytt protokoll i samma ämne,
har kommit överens om följande:
Regeringarna är ense om att skattebortfall som på grund av bestämmelserna i skatteavtalet uppkommer för en avtalsslutande stat, dess kommuner eller andra offentligrättsliga juridiska personer, vars skatter berörs av skatteavtalet, i princip skall i sin helhet bäras av denna stat, dessa kommuner eller dessa personer.
Enligt båda regeringarnas uppfattning har emellertid den regel i skatteavtalet enligt vilken inkomst av arbete som utförs ombord på finskt eller svenskt skepp beskattas endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet har medfört ett bortfall av kommunalskatt för kommuner inom landskapet Åland som överstiger vad som kan anses rimligt till följd av bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal. Regeringarna har därför funnit att, med hänsyn till landskapet Ålands särställning, dessa kommuner även för åren 1988, 1989 och 1990 som ett undantag från den princip som anges i 1 § bör tillerkännas viss ersättning av statsmedel för skattebortfallet.
Enligt båda regeringarnas uppfattning bygger skatteavtalet helt på ömsesidiga åtaganden och utgör resultatet av en avvägning mellan de båda staternas fiskala och övriga intressen. Regeringarna är därför eniga om att den ersättning som enligt 2 § bör tillerkännas kommuner inom landskapet Åland skall bäras av de båda staterna med hälften vardera.
Ersättningsbeloppet skall för ettvart av de tre åren utgöra 2 000 000 mark.
Det ersättningsbelopp som anges i 4 § fördelas mellan kommuner inom landskapet Åland i förhållande till den kommunalskatt som enligt finsk lagstiftning skulle ha utgått till respektive kommun för det år som ersättningen avser om arbetet hade utförts på finskt skepp eller på skepp som enligt skatteavtalet likställs med finskt skepp.
Finska finansministeriet och svenska finansdepartementet skall träffa särskild överenskommelse om tillämpningen av detta protokoll.
Detta protokoll träder i kraft trettionde dagen efter den då båda regeringarna genom notväxling meddelat varandra att de åtgärder vidtagits som krävs för protokollets ikraftträdande.
Som skedde i Stockholm den 8 december 1988 i två exemplar på svenska och finska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:181) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.
  2. Förordningen tillämpas första gången på skattebortfall för inkomståret 1988.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.
  4. Den upphävda förordningen tillämpas sista gången beträffande skattebortfall för inkomståret 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:30
  Ikraftträder
  1989-06-01