Inaktuell version

Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
SFS 1989 i lydelse enligt SFS 2009:681
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller överklagande av beslut av

 1. riksdagsförvaltningen
 2. Riksbanken
 3. Riksdagens ombudsmän
 4. Riksrevisionen Lag (2002:1031).

Prop. 2001/02:190: Ändringen i d) är föranledd av att Riksdagens revisorer ersätts av Riksrevisionen. Härigenom kommer lagens bestämmelser om överklagande av administrativa beslut att gälla för Riksrevisionen. En hänvisning till lagen finns i 23 § lagen med instruktion för Riksrevisionen.

Vilka beslut i personalärenden som får överklagas regleras i 2 och 3 §§. Av 2 § 1 följer att beslut av Riksrevisionen rörande tjänstetillsättning får överklagas om saken inte enbart avser tvist om kollektivavtal. ...

Prop. 2017/18:162: Ändringen av paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.9, innebär att lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter ska tillämpas vid överklagande av bl.a. ärenden om utlämnande av en handling eller en uppgift i ett övergångsärende. Av 7 § andra stycket följer att ett sådant beslut ska överklagas ...

Personalärenden

2 §  Ett beslut som gäller anställning hos riksdagen eller dess myndigheter får överklagas i enlighet med vad som anges i denna lag om beslutet

 1. gäller tjänstetillsättning med de undantag som framgår av 3 § och saken inte enbart avser tvist om kollektivavtal,
 2. gäller en fråga som är reglerad i lag eller i annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas. Lag (2000:428).

3 §  Ett beslut om tjänstetillsättning får inte överklagas om det avser någon av följande tjänster

[S2]hos riksdagen – biträdande riksdagsdirektör och chef för kammarkansliet, chef för administrativa avdelningen, biträdande kammarsekreterare, chef för utskottskansli, chef för EU-nämndens kansli och chef för riksdagens internationella kansli,

[S3]hos Riksbanken – ledamöter av direktionen och chef för revisionsenhet,

[S4]hos Riksdagens ombudsmän – chef för ombudsmännens kansli. Lag (2009:177).

Prop. 1997/98:40: Bestämmelsen har ändrats eftersom riksbankschef och vice riksbankschef kommer att utgöra del av en direktion om sex ledamöter. Bestämmelsen bör omfatta samtliga ledamöter av direktionen.

Ärenden om utlämnande av en handling eller en uppgift

4 §  Ett beslut rörande utlämnande av en handling eller en uppgift får överklagas om enligt beslutet

 1. en enskild sökandes begäran att få ta del av handlingen avslagits eller handlingen har lämnats ut med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller att eljest förfoga över den, eller
 2. en myndighets begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift har avslagits.

[S2]Ett beslut enligt första stycket som har meddelats av riksdagens ombudsmän får dock inte överklagas.

Ärenden om ekonomiska förmåner åt riksdagsledamöter m. fl.

5 §  Ett beslut av riksdagsförvaltningen som gäller ekonomisk förmån åt en ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet eller av ett organ som utses av riksdagen och som utgår med anledning av uppdraget får överklagas. Detsamma gäller sådan förmån åt en förutvarande ledamot som nu nämnts. Lag (2009:681).

Prop. 2008/09:184: I paragrafen finns bestämmelser som avser rätten att överklaga riksdagsförvaltningens beslut i ärenden om ekonomiska förmåner åt riksdagsledamöter och ledamöter av organ som utses av riksdagen.

Paragrafen ändras så att det tydligt framgår att även riksdagsförvaltningens beslut om ekonomiska förmåner till ledamöter av Europaparlamentet får överklagas.

Förslaget behandlas i avsnitt ...

Övriga ärenden

6 §  Utöver vad som anges i denna lag får ett beslut av riksdagsförvaltningen eller av riksdagens myndigheter överklagas bara om den författning som reglerar den omtvistade frågan föreskriver att så får ske. Lag (2000:428).

Förfarandet vid överklagande

7 §  Ett beslut som avses i 4 § första stycket överklagas hos Regeringsrätten om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

[S2]Ett beslut om inkomstgaranti eller efterlevandeskydd överklagas enligt bestämmelserna i 16 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller 12 kap. lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

[S3]Övriga beslut överklagas i enlighet med 9 kap. 5 § riksdagsordningen hos Riksdagens överklagandenämnd. Lag (2009:681).

Prop. 2008/09:184: I paragrafen finns bestämmelser om förfarandet vid överklagande.

Andra stycket kompletteras med en bestämmelse som upplyser om att beslut om inkomstgaranti och efterlevandeskydd överklagas enligt bestämmelserna i 12 kap. företrädarlagen.

Förslaget behandlas i avsnitt 6.6.2.

8 §  Överklagande av ett sådant beslut om tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag skall göras inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Andra beslut skall överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet.

Riksdagens överklagandenämnd

9 §  Om sammansättningen av Riksdagens överklagandenämnd och om val till nämnden finns bestämmelser i 9 kap. 5 § riksdagsordningen. Nämnden är beslutför med ordförande och tre övriga ledamöter. Nämnden utser sekreterare. Nämnden får anlita särskild expertis. Lag (2003:185).

10 §  Om arvode till nämndens ledamöter och suppleanter finns särskilda bestämmelser i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då besvärsstadgan (RFS 1970:3) för riksdagen och dess verk skall upphöra att gälla.
  I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1994:1068) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut som fattas före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:407
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1998:1411) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Förarbeten
Rskr. 1997/98:147, Prop. 1997/98:40, Bet. 1997/98:KU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:428) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som fattas före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:1031) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut som fattats av Riksdagens revisorer före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:185) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2002/03:130
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:356) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:1322) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:67, Bet. 2004/05:KU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:995) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2005/06:379, Bet. 2005/06:KU33
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:177) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:180
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:681) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:286, Prop. 2008/09:184, Bet. 2008/09:KU25
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2009-07-14

Lag (2009:1586) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:118, Bet. 2009/10:KU12
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1504) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:748) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:264, Bet. 2010/11:KU30
Omfattning
ändr. i författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:886) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2012/13:63, Bet. 2012/13:KU9
Omfattning
upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 4, 7 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:355) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2012/13:218, Bet. 2012/13:KU24
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:803) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:351, Bet. 2013/14:KU46
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2016:1111) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2016/17:36, Bet. 2016/17:KU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:680) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2017/18:305, Prop. 2017/18:162, Bet. 2017/18:KU42
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01