Förordning (1989:263) om särskild hastighetsbegränsning

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
SFS 1989:263
Ikraft
1989-06-22
Tidsbegränsad
1989-08-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som motsvarande beteckningar i vägtrafikkungörelsen (1972:603).

2 §  Ett motordrivet fordon får inte föras på väg med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. Detta gäller även om hastigheten inte är utmärkt med vägmärken.

[S2]Förbudet gäller inte fordon när de används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i brådskande yrkesutövning.

3 §  Den som bryter mot 2 § skall dömas till böter, högst ettusen kronor. Detta gäller dock inte om straff kan ådömas enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikkbrott.

4 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av trafiksäkerhetsverket efter samråd med rikspolisstyrelsen och vägverket.

Ändringar

Förordning (1989:263) om särskild hastighetsbegränsning

Ikraftträder
1989-06-22