Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:265) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:265 i lydelse enligt SFS 1990:83
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1988:990) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget.
 • ---------------------------------------------------------------------- Förrättningar Avgift kronor ------------------------ Fullständig Efter- kontroll kontroll ________________________________________________________________________ Typbesiktning av
a) personbilar, lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1. en grundmodell8 750
2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma motorutförande och samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning4 380
3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 460
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
1. en grundmodell14 600
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 460
c) motorcyklar eller terrängskotrar6 000
d) husvagnar
1. en grundmodell8 750
2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning3 570
3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek1 460
4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 460
e) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1. en grundmodell4 380
2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över godsutrymmet2 230
3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek1 460
4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 460
f) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
1. en grundmodell8 750
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 460
g) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp
1. en grundmodell2 230
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsanordningen1 460
h) mopeder8 300
Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt bilavgasförordningen (1987:586)
a) prövning av ansökan jämte en provning för en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i ansökan om certifiering beräknas få en försäljningsvolym om högst 200 bilar13 370
b) prövning av ansökan jämte en provning för en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i ansökan om certifiering beräknas få en försäljningsvolym överstigande 200 bilar
1. grundavgift13 370
2. tilläggsavgift per bil för den del av den beräknade försäljningsvolymen
-- som överstiger 200 men inte 1000 bilar14
-- som överstiger 1 000 men inte 5 000 bilar10
-- som överstiger 5000 bilar6
c) för varje ytterligare provning2 100
d) prövning av frågan om certifiering av eftermonterad avgasrening (A 90)5 300
e) särskild kontroll inklusive fullständigt avgasprov enligt A 40 Förordning (1990:83).8 300
Registreringsbesiktning av
a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar), sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg370
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg255
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg465
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg410
c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg530
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg490
d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg600
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg560
e) motorcyklar eller terrängskotrar240
f) husvagnar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg330
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg220
g) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg230
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg220
h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg470
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg410
i) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg540
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg480
j) amatörbyggda fordon
tilläggsavgifter till a) och e) ovan165
k) ombyggda fordon
tilläggsavgifter till a) och e) ovan100
l) bilar som avses bli godkända för persontransporter i beställningstrafik med lättare fordon
tilläggsavgifter till a) ovan100
m) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning
tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan100
Exportvagnsbesiktning370
Kontrollbesiktning av
a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar)15580
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram15580
c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram220110
d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar300150
e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar360180
f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar12060
g) husvagnar12565
h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram11055
2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar19095
3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar250125
Kopplingsbesiktning
a) om den företas i samband med en registrerings eller kontrollbesiktning110
b) i andra fall215
Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar
a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och som företas i samband med någon annan besiktning150
b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn i övriga fall170
c) en annan kontroll i samband med någon annan besiktning60
d) en annan kontroll i övriga fall8060
Mopedbesiktning240
Lämplighetsbesiktning av fordon som avses i
70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595)
a) om besiktningen företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning90
b) i övriga fall120
Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel eller personkorgar
a) första besiktning
1. om den företas i samband med en annan besiktning365
2. i övriga fall390
b) återkommande besiktning
1. om den företas i samband med en annan besiktning255
2. i övriga fall270
Besiktning av vajerspel135
Besiktning av personkorgar135
Besiktning av vinschar135
Besiktning för viss internationell godsbefordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning)
a) typbesiktning3 670
b) första besiktning480
c) återkommande besiktning425
Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADRrespektive ADR-S-besiktning)
a) första besiktning
1. grundavgift490
2. avgift för varje ämnesklass som besiktningen avser270
b) återkommande besiktning490
Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning)
a) första besiktning2 900
b) återkommande besiktning2 180
Särskild besiktning föreskriven av trafiksäkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende450
Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon135
Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599)25
För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 375 kronor per timme.
Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen.
Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande belopp:
 1. För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, till 200 kronor,
 2. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram, till 260 kronor,
 3. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar, till 340 kronor, och
 4. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar, till 400 kronor.
För förrättning som på kunds begäran utförs utanför ordinarie arbetstid får Aktiebolaget Svensk Bilprovning fastställa avgift.

Ändringar

Förordning (1989:265) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:83) om ändring i förordningen (1989:265) om förrättnings- avgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1990-05-01

Ändring, SFS 1990:203

  Omfattning
  upph.