Upphävd författning

Lag (1989:476) om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:476
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket a och j lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten vid 1991 års taxering utgöras av hela taxeringsvärdet i fråga om hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler och som är belägen i Uppsala eller Håbo kommun eller i annan kommun i Stockholms län än Norrtälje och Södertälje.
Vad som nu sagts gäller inte i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:476) om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt

Ikraftträder
1989-07-01

Lag (1996:484) om upphävande av lagen (1989:476) om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.