Upphävd författning

Lag (1989:489) om beskattning av dödsbos skogskontomedel m. m. i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:489
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller medel som satts in på konto enligt skogskontolagen (1954:142), lagen (1979:611) om upphovsmannakonto eller lagen (1982:2) om uppfinnarkonto. Lagen gäller också avsättningar som skett enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv eller lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet.

2 §  Om belopp som avses i 1 § skall tas upp som intäkt eller återföras till beskattning på grund av att ett dödsbo har upplösts, skall beloppet sättas ned med en fjärdedel vid beräkning av nettointäkt av jordbruksfastighet eller rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt under förutsättning att

 1. den avlidnes efterlevande make har varit ensam dödsbodelägare under den tid dödsboet fanns,
 2. dödsfallet har inträffat efter 1987 års utgång och boet har upplösts före utgången av år 1990 samt
 3. den avlidne och den efterlevande maken vid tidpunkten för dödsfallet hade en eller flera gemensamma bröstarvingar.

[S2]Är det fråga om en insättning eller en avsättning för vilken dödsboet har medgetts uppskov eller avdrag, skall nedsättning enligt första stycket inte ske.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:489) om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första gången vid 1989 års taxering.
Förarbeten
Prop. 1988/89:141
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (1996:485) om upphävande av lagen (1989:489) om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om dödsbo som har upplösts före utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.