Upphävd författning

Lag (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-12-15
Ändring införd
SFS 1967:752
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Rörelseidkare som avyttrar fastighet får vid beräkning av nettointäkt av rörelsen enligt kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) och lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt avdrag för belopp som avsättes till fond för återanskattning av fastighet.

2 §  Avdrag erhålles endast om den avyttrade fastigheten använts i rörelsen och den skattskyldige anskaffat eller har för avsikt att anskaffa annan fastighet (ersättningsfastighet) för användning i rörelse. Med anskaffning av ersättningsfastighet avses även ny-, till- eller ombyggnad på fastighet för användning i rörelsen.

[S2]Avdrag får, om ej annat följer av 4 § andra eller tredje stycket, för ett beskattningsår icke överstiga dubbla det belopp för vilket garanti ställts enligt 3 §. Avdraget får ej heller överstiga beloppet av den realisationsvinst som uppkommit genom avyttringen och som belöper på den i rörelsen använda delen av fastigheten. Lag (1976:345).

3 §  Som förutsättning för avdrag gäller, om ej annat följer av 4 § andra eller tredje stycket, att den skattskyldige till skattemyndigheten i det län, där han taxeras till statlig inomstskatt, överlämnat en av svensk bank eller, efter skattemyndighetens medgivande, annan svensk kreditinrättning utfärdad garantiförbindelse i vilken kreditinrättningen förklarat sig intill angivet belopp svara för den kvarstående eller tillkommande skatt som den skattskyldige kan ha att erlägga för beskattningsår under vilket fondmedel, som icke tagits i anspråk för sitt ändamål, återföres till beskattning. I fråga om handels- eller kommanditbolag skall garantiförbindelsen avse den kvarstående eller tillkommande skatt som alla delägare i bolaget kan ha att erlägga för sådant beskattningsår. Förbindelsen överlämnas i sådant fall till skattemyndigheten i det län där någon delägare i bolaget taxeras till statlig inkomstskatt.

[S2]Skattemyndigheten utfärdar intyg om överlämnad garantiförbindelse. Den skattskyldige skall foga intyget vid sin självdeklaration för det beskattningår, för vilket avdrag yrkas.

[S3]Garantiförbindelse skall gälla till utgången av andra taxeringsåret efter det beskattningsår då avsatta medel senast skall tagas i anspråk. Förbindelsen skall vara utfärdad enligt formulär som riksskattenämnden fastställer. Lag (1990:357).

4 §  Avsatta medel får tagas i anspråk för avskrivning av byggnad som anskaffats under beskattningsåret av den skattskyldige och är avsedd för användning i hans rörelse. Till byggnaden räknas icke sådana tillgångar, vilka enligt kommunalskattelagen skall hänföras till maskiner och andra inventarier i rörelse vid beräkning av värdeminskningsavdrag.

[S2]Har den skattskyldige anskaffat fastighet under samma beskattningsår som fastighet avyttrats eller har han redan under tidigare beskattningsår anskaffat fastighet, som är avsedd som ersättning för den avyttrade, får medel som kunnat avsättas till återanskaffningsfond i första hand tagas i anspråk för avskrivning av byggnaden. Därvid anses som om medlen avsatts till återanskaffningsfond och därefter omedelbart tagits i anspråk för sitt ändamål. Garantiförbindelse enligt 3 § fordras icke i sådant fall.

[S3]Har den skattskyldige anskaffat fastighet efter utgången av det beskattningsår då han avyttrat sådan fastighet men före den 1 april taxeringsåret, och ger omständigheterna skälig anledning antaga att fonden kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål, kan skattemyndigheten medge, att garanti icke ställes eller ställes för belopp motsvarande skälig del av anskaffningskostaden. Lag (1990:357).

5 §  Har svenskt aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera svenska aktiebolag, kan Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer, om särskilda skäl föreligger, medge att återanskaffningsfond hos ett av bolagen vid tillämpningen av denna lag helt eller delvis övertages av ett annat av bolagen. Därvid anses fondens medel avsatta i det övertagande bolagets rörelse det år då det överlåtande bolaget avsatte medlen. Lag (1976:345).

6 §  Vid taxering för beskattningsår, då avsatta medel tages i anspråk, medges icke avdrag för sådan avskrivning som avses i 4 § i den mån avskrivningen motsvaras av belopp som sålunda tagits i anspråk. Den anskaffade fastigheten anses dock nedskriven med detta belopp.

7 §  Medel som avsatts till återanskaffningsfond skall tagas i anspråk enligt 4 § senast under det beskattningsår för vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det år då avdrag för avsättningen medgavs. Medel som ej tagits i anspråk på detta sätt skall tagas upp som skattepliktig intäkt inom samma tid. Om den skattskyldige har svårighet att taga medlen i anspråk inom nämnda tid, får Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer förlänga denna tidsfrist med ytterligare högst tre år.

[S2]Avsatta medel, som återföres till beskattning, ökas därvid med belopp motsvarande ränta efter tre procent om året för varje taxeringsår som förflutit efter det år, då avdrag för avsättningen medgavs, till och med det taxeringsår då de avsatta medlen återföres till beskattning.

[S3]Vid den taxering då avsatta medel återföres till beskattning får varken nettointäkten eller den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten av rörelsen upptagas till lägre belopp än beloppet av de till beskattning återförda fondmedlen jämte ränta.

8 §  Har skattskyldig tagit avsatta medel i anspråk i annan ordning än enligt 4 § eller har den skattskyldige trätt i likvidation eller skattskyldigt dödsbo skiftats, återföres de avsatta medlen till beskattning för det beskattningsår, då medlen togs i anspråk eller beslutet om likvidationen fattades eller skiftet ägde rum. Till beloppet lägges därvid ränta enligt de grunder som anges i 7 §. I fall av likvidation eller skifte beräknas dock räntan efter endast två procent.

[S2]Ett företags återanskaffningsfond skall återföras till beskattning om företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt tredje stycket. Till beloppet skall läggas ränta efter två procent om året enligt de grunder som anges i 7 §.

[S3]Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, får återanskaffningsfond övertas. Har fonden övertagits skall det anses som om det övertagande företaget har gjort avsättningen under det beskattningsår då avsättningen gjorts hos det överlåtande företaget.

[S4]När medel upptages till beskattning enligt denna paragraf, äger 7 § tredje stycket motsvarande tillämpning. Lag (1987:665).

9 §  Vid tillämpning av denna lag anses tidigarae till återanskaffningsfond avsatta medel ha tagits i anspråk före senare avsatta medel. Lag (1976:345).

10 § har upphävts genom lag (1990:357).

11 §  Skattemyndigheten upprättar förteckning över återanskaffningsfonder enligt denna lag. I förteckningen antecknas de uppgifter, som fordras för taxeringskontrollen, såsom medgivna avdrag, ianspråktagna eller till beskattning återförda fondmedel och överlämnade garantiförbindelser.

[S2]Har avsatta medel tagits i anspråk för sitt ändamål, skall underrättelse därom av skattemyndigheten tillställas den kreditinrättning som utfärdat garantiförbindelse enligt 3 § andra stycket. Har avsatta medel endast delvis tagits i anspråk, skall uppgift dessutom lämnas om det garantibelopp som därefter fordras.

[S3]Har skattskyldig träffat avtal om uppförande av byggnad, vilken enligt avtalet skall färdigställas inom den tid som enligt 7 § första stycket gäller för ianspråktagande av avsatta medel, och styrker den skattskyldige att han efter den avyttring som föranlett fondavsättningen fullgjort förskotts- eller dellikvid i enlighet med avtalet, kan skattemyndigheten medge att det belopp för vilket ställd garanti gäller nedsättes med högst hälften av likviden. Sådant medgivande får lämnas endast om det med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden skäligen kan antagas att de avsatta medlen kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål. Underrättelse om dylikt medgivande skall av skattemyndigheten tillställas den kreditinrättning, som utfärdat garantiförbindelsen, med uppgift om det garantibelopp som därefter fordras.

[S4]Har avsatta medel delvis tagits i anspråk för sitt ändamål eller fordras av annan anledning garantiförbindelse endast för mindre belopp än tidigare och överlämnas garantiförbindelse för detta belopp, skall den ursprungliga förbindelsen återställas. Har de avsatta medlen i sin helhet tagits i anspråk för sitt ändamål, skall garantiförbindelsen återställas. Har den skattskyldige anskaffat fastighet med byggnad och motsvarar anskaffningskostnaden för byggnaden lägst beloppet av medel som innestår i fonden, får skattemyndigheten återställa garantiförbindelsen, även om fonden ännu icke tagits i anspråk för sitt ändamål. Är anskaffningskostnaden för byggnaden lägre, får förbindelsen återställas, om den skattskyldige överlämnar ny garantiförbindelse som lyder på belopp motsvarande lägst hälften av vad som beräknas innestå i fonden, sedan denna tagits i anspråk för avskrivning på byggnaden.

[S5]Skattemyndighet, till vilken garantiförbindelse överlämnats, skall tillse att förbindelsen utnyttjas för sitt ändamål. Förbindelsen får dock ej tagas i anspråk för större belopp än som motsvarar hälften av fondavsättning som återförts till beskattning. Garantiförbindelse återställes när den inte behövs längre. Lag (1990:357).

12 §  Skattskyldig, som gjort avsättning till återanskaffningsfond eller övertagit sådan fond, skall vid självdeklaration för det beskattningsår, då avsättningen eller övertagande ägt rum, och för varje påföljande beskattningsår, till dess de avsatta medlen avförts ur fonden, foga uppgift enligt fastställt formulär om de medel som avsatts till fonden, om fondens användning och avveckling samt om beloppet av garantifördindelse enligt 3 § andra stycket.

13 § har upphävts genom lag (1986:1318).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet

Förarbeten
Prop. 1967:153

Ändring, SFS 1970:911

Ändring, SFS 1971:927

Lag (1976:345) om ändring i förordningen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:180
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 4, 5, 8-11, 13 §§

Lag (1984:1073) om ändring i lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet

Lag (1986:1318) om ändring i lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för av- sättning till fond för åter- anskaffning av fastighet

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 3, 4, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:665) om ändring i lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för av- sättning till fond för åter- anskaffning av fastighet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna i 8 § tredje stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 87 § lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:42
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1990:357) om ändring i lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för av- sättning till fond för återanskaffning av fastighet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 3, 4, 11 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:689) om upphävande av lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för av- sättning till fond för återanskaffning av fastighet

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar.
  I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna tillämpas även vid senare års taxeringar. Med uttrycket rörelse skall därvid avses sådan näringsverksamhet som hänför sig till rörelse.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01