Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:500 i lydelse enligt SFS 1993:1457
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1988:745) om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning lämnas föreskrifter om statsbidrag för vissa särskilda insatser på kulturområdet.

2 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av konstnärsnämnden. Bidrag får lämnas utan att någon ansökan gjorts.

3 §  En författare kan få bidrag om han skriver på svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige. Annan konstnär kan få bidrag om han har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet.

[S2]Bidrag för deltagande i internationellt kulturutbyte enligt 5 a § får lämnas även till en utländsk konstnär för vistelse i Sverige. Förordning (1993:1457).

Särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister

4 §  Bidrag kan lämnas till tonsättare och andra upphovsmän på musikområdet samt fonogramartister.

[S2]Ändamålet med sådant bidrag skall i första hand vara att ge mottagaren arbetsmässig trygghet.

Särskilda insatser på filmområdet

5 §  Bidrag kan lämnas till projekt på filmområdet.

[S2]Sådant bidrag bör företrädesvis avse något eller några av följande ändamål:

 1. startbidrag till unga filmare,
 2. bidrag till film- och videoexperiment för att i mindre skala pröva en idé,
 3. bidrag till författare av manus till icke kommersiell, konstnärligt syftande film.

Särskilda insatser för deltagande i internationellt kulturutbyte

5 a §  Bidrag kan lämnas till en enskild konstnär på bild-, form-, ton- eller scenkonstens område för deltagande i internationellt kulturutbyte. Förordning (1992:463).

Övriga bestämmelser

6 §  Beslut av konstnärsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

7 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av konstnärsnämnden.

Ändringar

Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

Förordning (1992:463) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 3 §; nya 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1457) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01