Upphävd författning

Förordning (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk

Departement
Finansdepartementet F1
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:517
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1106) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
Förordning (1988:1580) med instruktion för statens arbetsgivarverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens arbetsgivarverk är central förvaltningsmyndighet för

[S2]dels förhandlingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet mellan offentliga arbetsgivare och deras arbetstagare, när det gäller anställnings- och arbetsvillkor som fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer,

[S3]dels arbetsgivarpolitiken och arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen.

[S4]Om verkets närmare uppgifter som företrädare för staten och för vissa icke statliga arbetsgivare med offentlig ställning finns det särskilda föreskrifter.

2 §  Verket skall särskilt

 1. samordna formerna för de statliga myndigheternas verksamhet i frågor om förhandlingar och information enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
 2. svara för gemensamma personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
 3. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter i frågor som rör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten och även samordna sådana föreskrifter som meddelas av någon annan statlig myndighet och som har giltighet utanför den myndigheten,
 4. inom sitt verksamhetsområde hålla kontakt med statliga myndigheter och svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver i sin egenskap av arbetsgivare,
 5. inom sitt verksamhetsområde stödja de statliga myndigheterna i samband med omorganisationer och andra strukturförändringar,
 6. i arbetstvister företräda staten som arbetsgivare i enlighet med vad som föreskrivs särskilt,
 7. inom sitt verksamhetsområde följa upp och utvärdera effekterna av kollektivavtal som verket har slutit,
 8. bevaka och följa upp de personalpolitiska konsekvenserna av omorganisationer och andra strukturförändringar inom statsförvaltningen,
 9. följa förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt samt vid behov samarbeta i lämpliga former med motsvarande kommunala och enskilda organ. Förordning (1991:1390).

2 a §  Verket får i förhandlingar om kollektivavtal och i centrala tvister företräda de företag som har anslutit sig till bolagsavtalet den 15 juni 1990 (BOA-A).

[S2]Anställningarna vid sådana företag skall dock inte anses som statligt reglerade vid tillämpningen av föreskrifter som har beslutats av regeringen. Förordning (1990:1178).

3 §  Verket skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av kollektivavtal som verket har slutit och som rör arbetstagare hos staten.

[S2]Verket skall på begäran av statliga myndigheter yttra sig om tillämpningen av kollektivavtal som någon annan statlig myndighet än verket har slutit.

[S3]Första och andra styckena tillämpas också, när verket eller en annan myndighet på något annat sätt än genom kollektivavtal enhetligt reglerar anställnings- och arbetsvillkor för arbetstagare hos staten.

4 §  Verket får till andra statliga myndigheter lämna över uppgifter som annars åligger verket.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på arbetsgivarverket med undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

6 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 §  Verkets styrelse består av högst 19 ledamöter, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med de uppgifter som styrelsen bestämmer.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden och generaldirektören samt minst sju av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 §  Inom verket finns de enheter som verket bestämmer.

[S2]Hos verket finns en förhandlingschef. Förordning (1991:1390).

9 §  Styrelsen utser förhandlingsdelegationer för olika sektorer av verksamhetsområdet till det antal och med de uppgifter som styrelsen bestämmer.

Personalansvarsnämnd

10 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören -- av förhandlingschefen, verkets chefsjurist och två företrädare för verkets personalförening.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1991:1390).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta:

 1. i förhandlingsfrågor och andra arbetsgivarpolitiska frågor av principiell natur eller större ekonomisk betydelse,
 2. i frågor om avbrytande av förhandling om slutande av kollektivavtal,
 3. i frågor om lockout eller annan stridsåtgärd.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller annars av större vikt.

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande, att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören samt minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Generaldirektören och förhandlingschefen förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av verket.

[S3]Verket får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till ansökan. Förordning (1991:1390).

14 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

15 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Finansiering

16 §  För medverkan i förhandlingsarbete för Postverket, Statens järnvägar, Televerket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trollhätte kanalverk och Affärsverket svenska kraftnät skall Arbetsgivarverket få ersättning från myndigheten.

[S2]Arbetsgivarverket skall också, om det inte finns särskilda skäl mot det, ta ut ersättning för sådant biträde åt icke statliga arbetsgivare som grundar sig på något annat än en lag eller ett särskilt beslut av riksdagen.

[S3]När Arbetsgivarverket i en arbetstvist företräder en myndighet vid domstol enligt 1 och 9 §§ förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m. m., skall myndigheten ersätta verket för dess kostnader. Förordning (1992:776).

Överklagande

17 §  Verkets beslut i frågor som enligt avtal skall avgöras av arbetsgivaren får inte överklagas.

Bisysslor

18 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om cheferna för de två avdelningarna och chefsjuristen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
 2. Genom förordningen upphävs
  • förordningen (1988:1106) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd,
  • förordningen (1988:1580) med instruktion för statens arbetsgivarverk.
 3. Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har föreskrivit om statens arbetsmarknadsnämnd skall i stället avse statens arbetsgivarverk.
Förarbeten
Prop. 1988/89:100
Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (1990:1057) om ändring i förordningen (1989:517) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1178) om ändring i förordningen (1989:517) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1390) om ändring i förordningen (1989:517) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 10, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-11-15

Förordning (1992:180) om ändring i förordningen (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordningg (1992:776) om ändring i förordningen (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1994:272

  Omfattning
  upph.