Upphävd författning

Förordning (1989:774) med instruktion för Byggnadsstyrelsen

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1989-06-29
Ändring införd
SFS 1989:774
Ikraft
1989-10-03
Upphäver
Förordning (1982:518) med instruktion för byggnadsstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för civila statliga myndigheter i frågor om lokalförsörjning, fastighetsförvaltning och byggproduktion.

2 §  Byggnadsstyrelsen skall särskilt

 1. med syfte att åstadkomma en från samhällsekonomiska utgångspunkter effektiv statlig lokalförsörjning utreda behovet av, anskaffa och upplåta lokaler för statsmyndigheterna i den mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myndighet,
 2. förvalta fastigheter som ägs av staten på ett företagsekonomiskt effektivt sätt,
 3. efter uppdrag från regeringen utföra byggnadsföretag för statens räkning,
 4. med utgångspunkt i samordningsbehovet svara för ortsvis planering av generella lokaler för samtliga statliga myndigheter inklusive affärsverken och totalförsvaret.

3 §  Verksamheten i fred skall bedriva så, att även de krav som totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan tillgodoses. Under höjd beredskap skall Byggnadsstyrelsen främst tillgodose totalförsvarets krav. Förordning (1993:278).

4 §  Har genom Byggnadsstyrelsens verksamhet skada tillfogats någon person, som inte är anställd hos myndigheten, eller egendom, som inte står under myndighetens förvaltning, får Byggnadsstyrelsen betala skäligt skadestånd, dock inte med mera betydande belopp.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) med undantag av 30 § skall tillämpas på Byggnadsstyrelsen.

Myndighetens ledning

6 §  Byggnadsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 §  Byggnadsstyrelsens styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 §  Inom myndigheten finns tre huvudområden, ett för lokalförsörjning, ett för fastighetsförvaltning och ett för byggproduktion. Varje huvudområde leds av en chef.

[S2]Verksledningen består av generaldirektören samt cheferna för huvudområdena.

[S3]Vidare finns inom myndigheten en regional förvaltningsorganisation.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Byggnadsstyrelsen.

Personalansvarsnämnden

10 §  Byggnadsstyrelsens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av de i 8 § första stycket angivna cheferna.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i viktigare frågor om samordning med Fortifikationsförvaltningen och andra lokalhållare inom totalförsvaret samt med andra myndigheter med lokalförsörjningsuppgifter inom stat och kommun.

Tjänstetillsättning m.m.

12 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]De i 8 § första stycket angivna chefstjänsterna tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av Byggnadsstyrelsen.

13 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

14 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser vice ordförande.

Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av Byggnadsstyrelsen även i fråga om de i 8 § första stycket angivna cheferna.

Överklagande

16 §  Byggnadsstyrelsens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Byggnadsstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1989:774) med instruktion för Byggnadsstyrelsen

Ikraftträder
1989-10-03

Förordning (1993:278) om ändring i förordningen (1989:774) med instruktion för Byggnadsstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1021) om upphävande av förordningen (1989:774) med instruktion för Byggnadsstyrelsen

  Omfattning
  upph.