Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:791) om statsbidrag till specialpedagogiska insatser för vissa förskolebarn;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-09-28
Ändring införd
SFS 1989:791
Ikraft
1990-01-01
Upphäver
Förordning (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till landstingskommuner för specialpedagogiska insatser som görs för förskolebarn som tillhör eller kan antas komma att tillhöra den personkrets som omfattas av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

[S2]De specialpedagogiska insatserna görs av förskolekonsulenter, talpedagoger, logopeder eller andra liknande yrkesutövare inom omsorgsverksamheten eller den samordnade barnhabiliteringen.

[S3]Vad som i denna förordning sägs om en landstingskommun gäller också en kommun som inte ingår i en landstingskommun samt en kommun som med stöd av 12 § lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. har övertagit uppgiften att svara för de särskilda omsorgerna rådgivning och annat personligt stöd enligt 4 § första stycket 1 samma lag.

2 §  Statsbidrag beräknas för ett kalenderår enligt följande. Det belopp som riksdagen har anvisat som anslag till specialpedagogiska insatser för det budgetår som börjar den 1 juli under kalenderåret, delas med det antal förskolebarn som enligt samtliga ansökningar om statsbidrag för kalenderåret har fått del av bidragsgrundande specialpedagogiska insatser. Det tal som därvid erhålls multipliceras med det antal förskolebarn som enligt landstingskommunens ansökan har fått del av sådana insatser under kalenderåret. Produkten, avrundad till närmast lägre hundratal, utgör statsbidraget.

3 §  Statsbidraget beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår.

4 §  Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 31 mars året efter bidragsåret. Till ansökan skall fogas de uppgifter som behövs om barnen och de specialpedagogiska insatserna.

[S2]På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är landstingskommunen skyldig att tillhandhålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

5 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1989:791) om statsbidrag till specialpedagogiska insatser för vissa förskolebarn

Förarbeten
Prop. 1988/89:100
Ikraftträder
1990-01-01

Ändring, SFS 1992:1206

    Omfattning
    upph.