Upphävd författning

Förordning (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:566
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till lönekostnader för förskolekonsulenter och talpedagoger för förskolebarn inom omsorgsverksamheten enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

[S2]Förskolekonsulenter och talpedagoger som avses i förordningen är anställda hos landstingskommun eller kommun som inte ingår i någon landstingskommun med specialpedagogiska och rådgivande uppgifter avseende förskolebarn. Förordning (1987:591).

2 § har upphävts genom förordning (1988:575).

Lönebidrag m.m.

4 §  Antalet årsarbetare beräknas enligt följande. Huvudmannens lönekostnader, inklusive kostnader för vikarier och semesterlönetillägg samt kostnader enligt 6 §, för förskolekonsulenter och talpedagoger inom omsorgsverksamheten delas med ett vägt medelvärde för landet som helhet avseende lönekostnaderna för en årsarbetare i nämnda verksamhet. Regeringen fastställer årligen detta medelvärde efter hörande av socialstyrelsen. Förordning (1987:591).

5 § har upphävts genom förordning (1987:591).

6 §  Bidrag lämnas till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med så stor andel av bidraget enligt 3 § som svarar mot procentsatsen för uttag av tilläggspensionsavgift för kalenderåret. Förordning (1988:575).

7 §  Statsbidraget beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår. Förordning (1988:575).

8 §  Statsbidrag rekvireras av huvudmannen. Rekvisitionen skall ges in till socialstyrelsen senast den 31 mars året efter bidragsåret.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in i föreskriven tid. Förordning (1988:575).

9 §  Socialstyrelsen får i beslutet om statsbidrag för ett kalenderår förordna att från bidraget skall räknas av vad som felaktigt har betalats ut till huvudmannen i bidrag för tidigare kalenderår. Förordning (1988:575).

10 § har upphävts genom förordning (1988:575).

Övriga bestämmelser

11 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

12 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av socialstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
 2. För erhållande av förskott för redovisningsåret 1 juli 1986--30 juni 1987 skall huvudmannen senast den 1 november 1986 inge framställning med uppgift om erhållet statsbidrag enligt kungörelsen (1968:350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda avseende bidrag till kostnader för lärare för förskoleundervisning (lärare 1) för redovisningsåret 1 juli 1985--30 juni 1986.
 3. Vid tillämpning av 10 § skall socialstyrelsen för oktober och november 1986 betala ut förskotten i ett sammanhang.
Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1987:591) om ändring i förord- ningen (1986:566) om stats- bidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande statsbidrag för tid före ikraftträdandet samt beträffande förskott på statsbidrag för redovisningsåret 1 juli 1987--30 juni 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:575) om ändring i förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och tal- pedagoger

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift för redovisningsåret 1987/88 lämnas med 10,40 procent av det bidrag som lämnas enligt 3 §.
  4. Avräkning enligt 9 § från statsbidrag för kalenderår får även gälla redovisningsår som avser tid före ikrafträdandet.
  5. Statsbidrag för kalenderåret 1988 skall beräknas på hälften av lönekostnaden enligt 3 §.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  upph. 2, 10 §§; ändr. 6-9 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Ändring, SFS 1989:791

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före utgången av år 1989.
  Omfattning
  upph.